มนุษยนิยมแบบฆราวาส

มนุษยนิยมแบบฆราวาส[1] (อังกฤษ: secular humanism; Humanism) เป็นปรัชญามนุษยนิยมแบบหนึ่งที่เน้นเหตุผล จริยธรรม และความยุติธรรมทางสังคมของมนุษย์ และปฏิเสธการใช้หลักคำสอนต้องเชื่อ คตินิยมเหนือธรรมชาติ วิทยาศาสตร์เทียม รวมถึงความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ มาเป็นพื้นฐานทางศีลธรรมและการตัดสินใจต่าง ๆ

แม้มนุษยนิยมแบบฆราวาสจะเชื่อว่ามนุษย์เป็นคนดีมีจริยธรรมและศีลธรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องมีศาสนาหรือเชื่อเรื่องพระเจ้า แต่ก็ไม่ได้มองว่ามนุษย์เป็นสิ่งชั่วร้ายหรือดีงามมาแต่กำเนิด หรือมองว่ามนุษย์เป็นสิ่งเหนือกว่าธรรมชาติ แต่เน้นความรับผิดชอบต่อมนุษย์และผลจากการตัดสินใจ มนุษยนิยมแบบฆราวาสมีมโนทัศน์พื้นฐานว่าคตินิยมใด ๆ ไม่ว่าเกี่ยวกับศาสนาหรือการเมืองจะต้องถูกตรวจสอบเสียก่อน ไม่ใช่ยอมรับหรือปฏิเสธไปโดยง่าย จึงถือว่าการแสวงหาความจริงโดยอาศัยปรัชญาและวิทยาศาสตร์เป็นหลักนั้นเป็นสารัตถะของมนุษยนิยมแบบฆราวาส

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้