พระธรรมราชานุวัตร

พระธรรมราชานุวัตร เป็นสมณศักดิ์สำหรับพระราชาคณะชั้นธรรม มีพัดยศสมณศักดิ์เฉพาะแถบสีเขียว

พระธรรมราชานุวัตร
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ว่าง
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
การเรียกขานท่านเจ้าคุณ
จวนพระอารามหลวง หรือวัดราษฎร์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ หรือ ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระธรรมราชา (อู่)
สถาปนาพ.ศ. 2350
เงินตอบแทนนิตยภัต 13,700 บาท[1]

ประวัติ

แก้

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระธรรมราชา เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะผู้ใหญ่เจ้าคณะกรุงเก่า อยู่วัดศาลาปูน จนกระทั่ง พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้แปลงราชทินนามเป็น "พระธรรมราชานุวัตร" พระราชทานแก่พระธรรมราชานุวัตร (พุก) เป็นรูปแรก[2]

ฐานานุกรม

แก้

พระธรรมราชานุวัตร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ

  • (เดิม) พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร หรือ (ปัจจุบัน) พระครูปลัดธรรมานุวัตร
  • พระครูวินัยธร
  • พระครูธรรมธร
  • พระครูสังฆรักษ์
  • พระครูสมุห์
  • พระครูใบฎีกา

ผู้ได้รับสมณศักดิ์

แก้

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ดำรงสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมราชา หรือ พระธรรมราชานุวัตร มีรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับที่ รายนาม วัด ดำรงสมณศักดิ์ สมณศักดิ์ล่าสุด
1 พระธรรมราชา (อู่) วัดศาลาปูนวรวิหาร พ.ศ. 2350-? -
2 พระธรรมราชา (คุ้ม) วัดศาลาปูนวรวิหาร พ.ศ. 2359-2387 -
3 พระธรรมราชา (เรือง) วัดศาลาปูนวรวิหาร พ.ศ. 2389-? -
4 พระธรรมราชานุวัตร (พุก) วัดศาลาปูนวรวิหาร พ.ศ. 2394-2422 สมเด็จพระพุฒาจารย์
5 พระธรรมราชานุวัตร (ต่าย วารโณ) วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2428-2441 -
6 พระธรรมราชานุวัตร (แสง พุทฺธทตฺโต) วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พ.ศ. 2442-2452 -
7 พระธรรมราชานุวัตร (อาจ จนฺทโชติ) วัดศาลาปูนวรวิหาร พ.ศ. 2453-2463 -
8 พระธรรมราชานุวัตร (ฟู อตฺตสิโว) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พ.ศ. 2495-2514 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
9 พระธรรมราชานุวัตร (พุฒ สุวฑฺฒโน) วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2515-2521 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
10 พระธรรมราชานุวัตร (ทองคำ ธมฺมทฺธโช วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2521-2525 -
11 พระธรรมราชานุวัตร (ไสว ฐิติธมฺโม) วัดยานนาวา พ.ศ. 2526-2530
12 พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว กนฺโตภาโส) วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พ.ศ. 2530-2532
13 พระธรรมราชานุวัตร (กมล โกวิโท) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2533-2545
14 พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) วัดพระแก้ว พ.ศ. 2546-2562
15 พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี) วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2563-2567 สถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ที่พระพรหมวชิโรดม 8 พฤษภาคม 2567

อ้างอิง

แก้
เชิงอรรถ
  1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑, หน้า 20
บรรณานุกรม
  • สมมอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 428 หน้า. หน้า 290. ISBN 974-417-530-3