พระราชาคณะชั้นธรรม

พระราชาคณะชั้นธรรม[2] เป็นสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ์ไทย มีศักดิ์รองลงมาจากพระราชาคณะเจ้าคณะรอง และสูงกว่าพระราชาคณะชั้นเทพ โดยมีจำนวนทั้งหมด 41 รูป โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ

พระราชาคณะชั้นธรรม
การเรียกขานท่านเจ้าคุณ
จวนวัด
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
เงินตอบแทน13,700 บาท[1]

มหานิกาย

พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายมหานิกาย
ราชทินนาม นาม วัด โปรดพระราชทาน (พ.ศ.) หมายเหตุ
พระธรรมปิฎก พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน) วัดพระพุทธบาท/จังหวัดสระบุรี 2547[3] อายุ 69 ปี, พรรษา 49
พระธรรมสิทธินายก พระธรรมสิทธินายก (เฉลิม พนธุรํสี) วัดจันทาราม/กรุงเทพมหานคร 2554[4] อายุ 91 ปี, พรรษา 69
พระธรรมปัญญาภรณ์ พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส) วัดมหาธาตุวรวิหาร/จังหวัดราชบุรี 2554[5] อายุ 83 ปี, พรรษา
พระธรรมปริยัติมุนี พระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร) วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์/จังหวัดฉะเชิงเทรา 2554[6] อายุ 86 ปี, พรรษา 64
พระธรรมโกศาจารย์ พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม) วัดขันเงิน/จังหวัดชุมพร 2555[7] อายุ 85 ปี, พรรษา 57
พระธรรมเสนาบดี พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ) วัดพระธาตุดอยสุเทพ/จังหวัดเชียงใหม่ 2557[8] อายุ 75 ปี, พรรษา 54
พระธรรมพุทธิมงคล พระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง สิรินนฺโท) วัดป่าเลไลยก์/สุพรรณบุรี 2559[9] อายุ 90 ปี, พรรษา 69
พระธรรมรัตนมงคล พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร) วัดพนัญเชิง/พระนครศรีอยุธยา 2559[10] อายุ 80 ปี, พรรษา 60
พระธรรมโพธิมงคล พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) วัดนิมมานรดี/กรุงเทพมหานคร 2559[11] อายุ 74 ปี, พรรษา 52
พระธรรมสุธี พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) วัดหัวลำโพง/กรุงเทพมหานคร 2559 อายุ 81 ปี, พรรษา 60
พระธรรมคุณาภรณ์ พระธรรมคุณาภรณ์ (เก็ง อาสโภ) วัดไตรมิตรวิทยาราม/กรุงเทพมหานคร 2559 อายุ 83 ปี, พรรษา 63
พระธรรมพุทธิวงศ์ พระธรรมพุทธิวงศ์ (สวัสดิ์ อตฺถโชโต) วัดพุทธาราม/เมืองวาลแวกซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 2559 อายุ 94 ปี, พรรษา
พระธรรมโพธิวงศ์ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) วัดไทยพุทธคยา/เมืองคยา ประเทศอินเดีย 2559 อายุ 69 ปี, พรรษา 49
พระธรรมรัตนาภรณ์ พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) วัดเขียนเขต/จังหวัดปทุมธานี 2562 อายุ 73 ปี, พรรษา 54
พระธรรมวชิรโมลี พระธรรมวชิรโมลี (ทองสูรย์ สุริยโชโต) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม/กรุงเทพมหานคร 2564 อายุ 75 ปี, พรรษา 54
พระธรรมวชิรเมธี พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ) วัดหงส์รัตนาราม/กรุงเทพมหานคร 2564 อายุ 59 ปี, พรรษา 39
พระธรรมวชิรมงคล พระธรรมวชิรมงคล (กฤช กิตฺติวํโส) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2565 อายุ 94 ปี, พรรษา 73
พระธรรมวชิราจารย์ พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2565[12] อายุ 60 ปี, พรรษา 40
พระธรรมวชิราภรณ์ พระธรรมวชิราภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2565 อายุ 61 ปี, พรรษา 38
พระธรรมวชิราธิบดี พระธรรมวชิราธิบดี (ฉ่ำ ปุญฺญชโย) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม/กรุงเทพมหานคร 2565 อายุ 64 ปี, พรรษา 43
พระธรรมวชิรเวที พระธรรมวชิรเวที (บุญสิน อุตฺตมชาโต) วัดดุสิดารามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2565 อายุ 73 ปี, พรรษา 50
พระธรรมวชิรานุวัตร พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร) วัดไร่ขิง/จังหวัดนครปฐม 2565 อายุ 68 ปี, พรรษา 48
พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ (พรหมา สปฺปญฺโญ) วัดจักรวรรดิราชาวาส/กรุงเทพมหานคร 2565 อายุ 83 ปี, พรรษา 62
พระธรรมวชิรสุตาภรณ์ พระธรรมวชิรสุตาภรณ์ (สุพจน์ โชติญาโณ) วัดกลาง/จังหวัดบุรีรัมย์ 2566[13] อายุ 78 ปี, พรรษา 58
พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร/จังหวัดนครปฐม 2566[13] อายุ 81 ปี, พรรษา 62
พระธรรมวัชรวิมล พระธรรมวัชรวิมล (ประเวช ธนปญฺโญ) วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2566[13] อายุ 83 ปี, พรรษา 64
พระธรรมวชิรนายก พระธรรมวชิรนายก (ปรีชา อภิวณฺโณ) วัดราชบุรณราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2566[13] อายุ 75 ปี, พรรษา 53
พระธรรมวัชรจริยาจารย์ พระธรรมวัชรจริยาจารย์ (อ่อน ทนฺตจิตฺโต) วัดประชุมชลธารา/จังหวัดนราธิวาส 2566[13] อายุ 86 ปี, พรรษา 64
พระธรรมวชิรดิลก พระธรรมวชิรดิลก (แสงทอง อริยเมธี) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2566[13] อายุ 66 ปี, พรรษา 44
พระธรรมวชิรโสภณ พระธรรมวชิรโสภณ (สำลี ปญฺญาวโร) วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร/จังหวัดนครพนม 2566[13] อายุ 83 ปี, พรรษา 63
พระธรรมวชิรโกศล พระธรรมวชิรโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) วัดศรีโสดา/จังหวัดเชียงใหม่ 2566[13] อายุ 89 ปี, พรรษา 68
พระธรรมวชิรกวี พระธรรมวชิรกวี (ยงยุทธ ยุตฺตธมฺโม) วัดพระนอนจักรสีห์/จังหวัดสิงห์บุรี 2566[13] อายุ 67 ปี, พรรษา 47
พระธรรมวัชราจารย์ พระธรรมวัชราจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) วัดมหาชัย/จังหวัดมหาสารคาม 2566[13] อายุ 80 ปี, พรรษา 60
พระธรรมวชิรคณี พระธรรมวชิรคณี (แผ่ว ปรกฺกโม) วัดเทพธิดารามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2566[13] อายุ 75 ปี, พรรษา 54
พระธรรมวชิรธีรคุณ พระธรรมวชิรธีรคุณ (ฐิตพัฒน์ สิริธโร) วัดนครสวรรค์/จังหวัดนครสวรรค์ 2566[13] อายุ 65 ปี, พรรษา 45
พระธรรมวชิรสิทธาจารย์ พระธรรมวชิรสิทธาจารย์ (ละเอียด สุทนฺโต) วัดคลองวาฬ/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2566[13] อายุ 76 ปี, พรรษา 56
พระธรรมวชิราลังการ พระธรรมวชิราลังการ (ประจวบ ปาสาทิโก) วัดบางพระวรวิหาร/จังหวัดชลบุรี 2566[13] อายุ 79 ปี, พรรษา
พระธรรมวชิรคุณาธาร พระธรรมวชิรคุณาธาร (โกศล มหาวีโร) วัดศรีสุดารามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2567 อายุ 73 ปี, พรรษา 53
พระธรรมภาวนาวชิรคุณ พระธรรมภาวนาวชิรคุณ (บุญมา ปุญฺญาภิรโต) วัดชัยภูมิพิทักษ์/จังหวัดชัยภูมิ 2567 อายุ 86 ปี, พรรษา 64
พระธรรมวชิรสุนทร พระธรรมวชิรสุนทร (ประเทือง อาภาธโร) วัดกวิศรารามราชวรวิหาร/จังหวัดลพบุรี 2567 อายุ 59 ปี, พรรษา 37
พระธรรมวชิรปัญญาภรณ์ พระธรรมวชิรปัญญาภรณ์ (ละเอียด กิตฺติสุขุโม) วัดสามพระยา/กรุงเทพมหานคร 2567 อายุ 81 ปี, พรรษา 60
พระธรรมวชิโรดม พระธรรมวชิโรดม (พล อาภากโร) วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2567 อายุ 60 พรรษา 38

ธรรมยุติกนิกาย

พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายธรรมยุต
ราชทินนาม นาม วัด โปรดพระราชทาน (พ.ศ.) หมายเหตุ
พระธรรมกิตติเมธี พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2559 อายุ 69 ปี, พรรษา 51
พระธรรมโสภณ พระธรรมโสภณ (ประสิทธิ์ ธมฺมปฺปสิทฺธิ) วัดเทพศิรินทราวาส/กรุงเทพมหานคร 2562 อายุ ปี, พรรษา
พระธรรมวิสุทธาจารย์ พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2564 อายุ 73 ปี, พรรษา 52
พระธรรมวชิรากร พระธรรมวชิรากร (สมปอง ปญฺญาทีโป) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร/จังหวัดนครศรีธรรมราช 2565 อายุ 74 ปี, พรรษา 54
พระธรรมวชิรสุธี พระธรรมวชิรสุธี (ทองดี ฐิตายุโก) วัดอาวุธวิกสิตาราม/กรุงเทพมหานคร 2565 อายุ 91 ปี, พรรษา 70
พระธรรมวชิรเมธาจารย์ พระธรรมวชิรเมธาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต) วัดโสมนัสราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2566[13] อายุ 80 ปี, พรรษา 58
พระธรรมวชิรปาโมกข์ พระธรรมวชิรปาโมกข์ (ธนู วรธนุ) วัดเทพศิรินทราวาส/กรุงเทพมหานคร 2566[13] อายุ 62 ปี, พรรษา 43
พระธรรมวชิรคุณ พระธรรมวชิรคุณ (ประศาสน์ ปญฺญาธโร) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2567 อายุ 76 ปี พรรษา 56
พระธรรมวชิรรังษี พระธรรมวชิรรังษี (สมัย สุขสมิทฺโธ) วัดป่าพุทธรังษี/รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 2567 อายุ 81 ปี, พรรษา 61

ราชทินนามพระราชาชั้นธรรมที่ว่าง

พระราชาคณะชั้นธรรม
ราชทินนาม ผู้รับพระราชทานครั้งล่าสุด วัด วาระ (พ.ศ.) หมายเหตุ
พระโพธิวงศาจารย์ พระโพธิวงศาจารย์ (แผ้ว สุนฺทโร) วัดอ่างทองวรวิหาร/จังหวัดอ่างทอง 2500 - 2516 มรณภาพเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2516
พระรัตนธัชมุนี พระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรโณ) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร/จังหวัดนครศรีธรรมราช 2505 - 2521 มรณภาพเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2521
พระธรรมทัศนาธร พระธรรมทัศนาธร (ทองสุก สุทสฺโส) วัดชนะสงคราม/กรุงเทพมหานคร 2501 - 2508 มรณภาพเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2508
พระธรรมจินดาภรณ์ พระธรรมจินดาภรณ์ (ทองเจือ จินฺตากโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม/กรุงเทพมหานคร 2501 - 2515 โปรดสถาปนาเป็น พระมหารัชมังคลาจารย์[14]
พระพุทธพจนวราภรณ์[15]
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี[16] ตามลำดับ
พระธรรมสิริวัฒน์ พระธรรมสิริวัฒน์ (ทองคำ กมฺพุวณฺโณ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม/กรุงเทพมหานคร 2528 - 2530 มรณภาพเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2530
พระธรรมสิริสารเวที พระธรรมสิริสารเวที (บุญเรือน ปุณฺณโก) วัดบวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2535 - 2539 โปรดให้สถาปนาเป็น
พระมหารัชมงคลดิลก[17]
พระธรรมรัชมงคล พระธรรมรัชมงคล (จับ อุคฺคเสโน) วัดเขมาภิรตาราม/จังหวัดนนทบุรี 2539 - 2541 มรณภาพเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2541
พระธรรมมุนี พระธรรมมุนี (แพ เขมงฺกโร) วัดพิกุลทอง/จังหวัดสิงห์บุรี 2539 - 2542 มรณภาพเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542
พระธรรมรัตโนภาส พระธรรมรัตโนภาส (ประดับ โอภาโส) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร/จังหวัดนครศรีธรรมราช 2535 - 2543 มรณภาพเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2543
พระธรรมกิตติเวที พระธรรมกิตติเวที (ทอง สุวณฺณสาโร) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม/กรุงเทพมหานคร 2544 - 2550 โปรดให้สถาปนาเป็น
พระพุทธวรญาณ[18]
พระธรรมสิริชัย พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสโก) วัดอรุณราชวราราม/กรุงเทพมหานคร 2536 - 2551 มรณภาพเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551[19]
พระธรรมสิทธาจารย์ พระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร/จังหวัดเชียงใหม่ 2539 - 2552 มรณภาพเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2552[20]
พระธรรมญาณมุนี พระธรรมญาณมุนี (วรรณ มนุญฺโญ) วัดดุสิดาราม/กรุงเทพมหานคร 2547 - 2552 มรณภาพเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552[21]
พระธรรมศีลาจารย์ พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม) วัดหนัง/กรุงเทพมหานคร 2547 - 2552 มรณภาพเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552
พระธรรมวิสุทธิกวี พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2543 - 2552 โปรดให้สถาปนาเป็น
พระสาสนโสภณ[22] และ
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์[23] ตามลำดับ
พระธรรมวรเมธี พระธรรมวรเมธี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม/กรุงเทพมหานคร 2544 - 2553 โปรดให้สถาปนาเป็น
พระพรหมมุนี[24] และ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์[25] ตามลำดับ
พระธรรมวิสุทธิมงคล พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)/จังหวัดอุดรธานี 2542 - 2554 มรณภาพเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554
พระธรรมวงศ์มุนี พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตฺติโก) วัดไผ่ล้อม/จังหวัดจันทบุรี 2549 - 2556 มรณภาพเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556
พระธรรมภาวนาวิกรม พระธรรมภาวนาวิกรม วิ. (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม/กรุงเทพมหานคร 2554 - 2556 โปรดให้สถาปนาเป็น
พระพรหมมังคลาจารย์[26] และ
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี[27] ตามลำดับ
พระธรรมกิตติวงศ์ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) วัดราชโอรสาราม/กรุงเทพมหานคร 2535 - 2557 โปรดให้สถาปนาเป็น
พระมหาโพธิวงศาจารย์[28]
พระธรรมปริยัติเวที พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) วัดพระปฐมเจดีย์/จังหวัดนครปฐม 2547 - 2557 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมเวที[29]
พระธรรมเมธาภรณ์ พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) วัดบวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2553 - 2558 มรณภาพเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
พระธรรมสิงหบุราจารย์ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน/จังหวัดสิงห์บุรี 2547 - 2559 มรณภาพเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
พระธรรมวรมุนี พระธรรมวรมุนี (มณฑล กิตฺติโสภโณ) วัดคูหาสวรรค์/จังหวัดพัทลุง 2546 - 2559 มรณภาพเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559[30]
พระธรรมสิทธิมงคล พระธรรมสิทธิมงคล (ฉิ้น โชติโก) วัดเมืองยะลา/จังหวัดยะลา 2549 - 2559 มรณภาพวันที่ 30 กันยายน 2559[31]
พระธรรมวราจารย์ พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2537 - 2559 โปรดให้สถาปนาเป็น พระสุธรรมาธิบดี[32]
พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ (พลายงาม จนฺทสุวณฺโณ) วัดราชสิทธาราม/กรุงเทพมหานคร 2545 - 2560[33] มรณภาพเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560[34]
พระธรรมมงคลเจดีย์ พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ) วัดอรุณราชวราราม/กรุงเทพมหานคร 2557 - 2560[35] มรณภาพเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560[36]
พระธรรมกิตติโสภณ พระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ) วัดสระเกศ/กรุงเทพมหานคร 2535 - 2561[37] มรณภาพเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561[38]
พระธรรมเสนานุวัตร พระธรรมเสนานุวัตร (บำรุง ฐานุตฺตโร) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร/จังหวัดพิษณุโลก 2548 - 2562 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพุทธิวงศมุนี[39]
พระธรรมเจติยาจารย์ พระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2550 - 2562 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมมุนี[40]
พระธรรมมงคลญาณ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล/กรุงเทพมหานคร 2553 - 2562 โปรดสถาปนาเป็น พระพรหมมงคลญาณ[41]และ
สมเด็จพระญาณวชิโรดม[42] ตามลำดับ
พระธรรมเสนานี พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) วัดวังตะกู/จังหวัดนครปฐม 2545 - 2562 มรณภาพเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
พระธรรมมงคลรังษี พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) วัดโพธิ์ชัย/จังหวัดหนองคาย 2552 - 2563 มรณภาพเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563
พระธรรมปริยัติโสภณ พระธรรมปริยัติโสภณ (จัด โกวิโท) วัดสร้อยทอง/กรุงเทพมหานคร 2557[43] - 2563 มรณภาพเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
พระธรรมมหาวีรานุวัตร พระธรรมมหาวีรานุวัตร (อำนวย จนฺทสโร) วัดคลองโพธิ์/จังหวัดอุตรดิตถ์ 2556[44] - 2563 มรณภาพเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2559[45] - 2563 มรณภาพเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
พระธรรมนันทโสภณ พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณาธาโร) วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร/จังหวัดน่าน 2550[46] - 2563 มรณภาพเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
พระธรรมมังคลาจารย์ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) วัดโสธรวรารามวรวิหาร/จังหวัดฉะเชิงเทรา 2559 - 2564 มรณภาพเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564
พระธรรมรัตนากร พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม/กรุงเทพมหานคร 2562-2564 มรณภาพเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564
พระธรรมธีรราชมหามุนี พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม) วัดระฆังโฆสิตาราม/กรุงเทพมหานคร 2551[47] - 2564 มรณภาพเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
พระธรรมฐิติญาณ พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) วัดบึงพระลานชัย/ร้อยเอ็ด 2546[48]-2564 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวชิรโสภณ[49]
พระธรรมโมลี พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์ 2548[50]-2564 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวชิรโมลี[51]
พระธรรมสิทธิเวที พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร) วัดสังเวชวิศยาราม/กรุงเทพมหานคร 2551[52]-2564 มรณภาพเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564
พระธรรมกวี พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ) วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2543[53]-2564 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวชิรมงคล[54]
พระธรรมไตรโลกาจารย์ พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม/กรุงเทพมหานคร 2549[55]-2564 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวัชราจารย์[56]
พระธรรมปาโมกข์ พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2555[57]-2564 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวชิรากร[58]
พระธรรมรัตนดิลก พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม/กรุงเทพมหานคร 2562-2564 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวัชรเมธี[59]
พระธรรมวิสุทธิญาณ พระธรรมวิสุทธิญาณ (ไพบูลย์ สุมงฺคโล) วัดอนาลโยทิพยาราม/จังหวัดพะเยา 2562-2564 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวชิรคุณ[60]
พระธรรมวุฒาจารย์ พระธรรมวุฒาจารย์ (ไสว วฑฺฒโน) วัดศรีสุริยวงศาราม/จังหวัดราชบุรี 2562-2564 โปรดให้สถาปนาเป็น
พระพรหมมงคลวัชราจารย์[61]
พระธรรมวงศาจารย์ พระธรรมวงศาจารย์ (นิมิต จิตฺตทนฺโต) วัดโคกสมานคุณ/จังหวัดสงขลา 2554 - 2564 มรณภาพเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
พระธรรมเมธาจารย์ พระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม) วัดโสมนัสราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2549 - 2565 โปรดให้สถาปนาเป็น
พระพรหมวชิรเมธาจารย์[62]
พระธรรมธัชมุนี พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2551 - 2565 โปรดให้สถาปนาเป็น
พระพรหมวชิรเวที[63]
พระธรรมบัณฑิต พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก/กรุงเทพมหานคร 2552 - 2565 โปรดให้สถาปนาเป็น
พระพรหมวชิรสุธี[64]
พระธรรมกิตติมุนี พระธรรมกิตติมุนี (สาย ฐานมงฺคโล) วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร/จังหวัดนนทบุรี 2542[65] - 2565 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวัชรจริยาจารย์
พระธรรมวรนายก พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร/จังหวัดนครราชสีมา 2545[66] - 2565 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวชิรนายก
พระธรรมวราลังการ พระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร) วัดเพชรวราราม/จังหวัดเพชรบูรณ์ 2547[67] - 2565 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวชิราลังการ
พระธรรมปริยัติโมลี พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2552[68] - 2565 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวชิรานุวัตร
พระธรรมภาณพิลาส พระธรรมภาณพิลาส (อดุลย์ อมโร) วัดคูยาง/จังหวัดกำแพงเพชร 2554[69] โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวัชรวิสุทธิ์
พระธรรมวิมลโมลี พระธรรมวิมลโมลี (พงศ์สรร อสิญาโณ) วัดไตรธรรมาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2556[70]-2566 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวชิรเมธาจารย์
พระธรรมวิมลมุนี พระธรรมวิมลมุนี (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ) วัดมัชฌิมาวาส/จังหวัดอุดรธานี 2557[71]-2566 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวัชรคุณาภรณ์
พระธรรมเจดีย์ พระธรรมเจดีย์ (สมคิด เขมจารี) วัดทองนพคุณ/กรุงเทพมหานคร 2559 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวชิรธีรคุณ
พระธรรมดิลก พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) วัดป่าแสงอรุณ/ขอนแก่น 2550[72]-2566 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวชิรดิลก
พระธรรมวราภรณ์ พระธรรมวราภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร) วัดสนามพราหมณ์/เพชรบุรี 2556[73]-2566 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวชิรสุนทร
พระธรรมราชานุวัตร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี) วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2563-2567 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวชิโรดม
พระธรรมพัชรญาณมุนี พระธรรมพัชรญาณมุนี (วิ) (ฌอน ชยสาโร) สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี/จังหวัดนครราชสีมา 2564-2567 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมพัชรญาณมุนี วิ.
พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) วัดบวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2564-2567 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมศากยวงศ์วิสุทธิ์
พระธรรมวัชรบัณฑิต พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ/กรุงเทพมหานคร 2564-2567 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวัชรธีราจารย์
พระธรรมวชิรมุนี พระธรรมวชิรมุนี (วิ) (บุญชิต ญาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์/กรุงเทพมหานคร 2564-2567 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวัชรวิมลมุนี
พระธรรมเมธี พระธรรมเมธี (บังเอิญ ฐานากโร) วัดจันทนาราม/จันทบุรี 2554[74] - 2567 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวชิราลังการ
พระธรรมวชิรญาณ พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2564 - 2567 โปรดให้สถาปนาเป็น พระพรหมวชิรรังษี

บทความที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง

 1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-09-17. สืบค้นเมื่อ 2014-12-10.
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๙๔๗ รูป)เล่ม ๑๒๑ ตอน ๒๕ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หน้า ๓
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (จำนวน ๑,๑๐๙ รูป ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม ๑๒๙ ตอน ๖ ข ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๑
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (จำนวน ๑,๑๐๙ รูป ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม ๑๒๙ ตอน ๖ ข ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๑
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (จำนวน ๑,๑๐๙ รูป ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม ๑๒๙ ตอน ๖ ข ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๑
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๐ ตอน ๙ ข ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๑
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๕ ข ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า ๑
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๒ ข ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๑
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๒ ข ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๑
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๒ ข ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๑
 12. ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๙ ตอน ๑๘ ข ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๑
 13. 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 "พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 29 มิถุนายน 2566. สืบค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2566. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 14. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๘๙, ตอน ๒๐๒ ฉบับพิเศษ(ง), ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕, หน้า ๑
 15. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๙๐, ตอน ๑๗๗ ฉบับพิเศษ(ง), ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖, หน้า ๔-๖
 16. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๐๗, ตอน ๑๓๘ ฉบับพิเศษ(ก), ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๑-๓
 17. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๑๓, ตอน ๑๓ ข, ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑๕-๑๗
 18. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๒๔, ตอน ๒๐ ข, ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑
 19. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-08-30. สืบค้นเมื่อ 2016-03-16.
 20. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-17. สืบค้นเมื่อ 2016-03-17.
 21. http://krusiam.com/community/forum/view.asp?forumname=%A2%E8%D2%C7%C7%A7%A1%D2%C3%BE%C3%D0&postid=ForumID0065736[ลิงก์เสีย]
 22. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๒๗, ตอน ๗ ข, ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หน้า ๕-๘
 23. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๖, ตอน ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๔
 24. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๒๗, ตอน ๑๕ ข, ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, หน้า ๒
 25. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๖, ตอน ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๔
 26. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๑, ตอน ๒ ข, ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๓-๕
 27. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๖, ตอน ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๕
 28. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๑, ตอน ๒๘ ข, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 29. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๑, ตอน ๒๘ ข, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๒
 30. http://www.mahathera.org/detail.php?module=mati&id=255902050601&title=10[ลิงก์เสีย]
 31. [1] สิ้นแล้ว“หลวงตาฉิ้น”อดีตเจ้าคณะจังหวัดยะลา
 32. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๓, ตอน ๔๒ ข, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๒
 33. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (จำนวน ๙๓๖ รูป) เล่ม ๑๑๙ ตอน ๒๓ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ หน้า ๑
 34. ข้อมูลจากเพจ "พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย"https://www.facebook.com/Pramahamint/photos/a.710479045700013.1073741828.710455849035666/1384378478310063/?type=3&theater
 35. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๕ ข ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า ๑
 36. https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_457256 สิ้น ‘พระธรรมมงคลเจดีย์’ เจ้าอาวาสวัดอรุณฯ มรณภาพสงบ สิริอายุ 93 ปี
 37. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เล่ม ๑๐๙ ตอน ๑๕๕ ง ฉบับพิเศษ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หน้า ๔
 38. https://www.sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=32 เว็บไซต์ พระสังฆาธิการ
 39. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๖, ตอน ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๕
 40. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๖, ตอน ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๕
 41. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๖, ตอน ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๕
 42. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๗, ตอน ๓๑ ข, ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓, หน้า ๑-๒
 43. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๕ ข ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า ๑
 44. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๐ ข ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า ๑
 45. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๒ ข ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๑
 46. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ จำนวน ๙๙๒ รูป)เล่ม ๑๒๕ ตอน ๓ ข ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ หน้า ๑
 47. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๑๒๖ ตอน ๖ ข ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๒
 48. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (จำนวน ๙๒๑ รูป) เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม ๑๒๑ ตอน ๓ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ หน้า ๘
 49. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๘, ตอน ๒๐ ข, ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
 50. ปประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๑,๐๔๑ รูป)เล่ม ๑๒๓ ตอน ๒ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ หน้า ๓
 51. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๘, ตอน ๒๙ ข, ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
 52. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๑๒๖ ตอน ๖ ข ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้า ๒
 53. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เล่ม ๑๑๗ ตอน ๒๘ ข ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ หน้า ๒๒
 54. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๘, ตอน ๓๔ ข, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
 55. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เล่ม ๑๒๓ ตอน ๑๕ ข ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ หน้า ๔
 56. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๘, ตอน ๓๔ ข, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
 57. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๐ ตอน ๙ ข ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๑
 58. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๘, ตอน ๓๔ ข, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
 59. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๘, ตอน ๓๔ ข, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๒
 60. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๘, ตอน ๓๕ ข, ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
 61. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๘, ตอน ๕๑ ข, ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑
 62. พระบรมราชโองการโปรดฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๙, ตอน ๕ ข, ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๑
 63. พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๙, ตอน ๑๙ ข, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๑
 64. พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2022-05-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม ๑๓๙ ตอน ๑๙ ข ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๑
 65. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (พระราชาคณะชั้นธรรม พระราชาคณะชั้นเทพ พระราชาคณะชั้นราช พระราชาคณะ และพระครู)เล่ม ๑๑๖ ตอน ๒๓ ข ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้า ๑
 66. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (จำนวน ๙๓๖ รูป) เล่ม ๑๑๙ ตอน ๒๓ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ หน้า ๑
 67. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม ๑๒๑ ตอน ๑๗ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ หน้า ๓
 68. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๑๒๗ ตอน ๓ ข ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ หน้า ๑
 69. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (จำนวน ๑,๑๐๙ รูป ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม ๑๒๙ ตอน ๖ ข ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๑
 70. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๐ ข ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า ๑
 71. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๕ ข ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า ๑
 72. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ จำนวน ๙๙๒ รูป) เล่ม ๑๒๕ ตอน ๓ ข ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ หน้า ๑
 73. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๐ ข ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า ๑
 74. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (จำนวน ๑,๑๐๙ รูป ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม ๑๒๙ ตอน ๖ ข ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน้า ๑