วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร หรือ วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร[1] สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2310 (กองพุทธสถาน)[2] ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ห่างจากสนามหลวงสองกิโลเมตรเศษไปทางเหนือ ใกล้ท่าวาสุกรี สามเสน มีเนื้อที่ตั้งวัด 34 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา โดยมีพระพรหมวชิรมงคล (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน

วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
พระอุโบสถวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
แผนที่
ชื่อสามัญวัดราชาธิวาสวิหาร
ที่ตั้งแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ประเภทพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
นิกายธรรมยุต
เจ้าอาวาสพระพรหมวชิรมงคล (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ)
เว็บไซต์www.watraja.org
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงสถาปนาจาก “วัดสมอราย” ได้รับการปฏิสังขรณ์ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดราชาธิวาสวิหาร” มีความหมายว่า “วัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา”[3] เป็นวัดแรกที่ถือกำเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

ถาวรวัตถุ แก้

พระอุโบสถของวัดเป็นทรงขอมคล้ายนครวัด ออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มีห้องสามตอนคือ ห้องหน้าเป็นระเบียง ห้องกลางเป็นห้องพิธี มีพระสัมพุทธพรรณีเป็นพระประธาน มีนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ร. 5 หล่อพระราชทาน) หลังพระประธานเป็นซุ้มคูหา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเป็นผู้ร่างภาพ และ ศ. ซี. ริโกลี (C. Rigoli) จิตรกรชาวอิตาเลียน เป็นผู้เขียนด้วยการใช้สีปูนเปียก (Fresco)

ศาลาการเปรียญตั้งอยู่หน้าวัด เป็นศาลาการเปรียญสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงให้สร้างเลียนแบบจากศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นศาลาการเปรียญที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย[4]

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

นับแต่เริ่มกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนมีคณะธรรมยุต วัดราชาธิวาสมีเจ้าอาวาสมาแล้ว 5 รูป เมื่อถึงเจ้าอาวาสลำดับที่ 6 วัดราชาธิวาสจึงเปลี่ยนมาสังกัดคณะธรรมยุตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ลำดับ นาม ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1. พระปัญญาพิศาลเถร (นาค)
2. พระปัญญาพิศาลเถร (ศรี)
3. พระธรรมวิโรจน์ (คง)
4. พระธรรมวิโรจน์ (นก คชเสนี)[5]
5. พระภาวนาภิราม (รอด)
6. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขียว จนฺทสิริ) 2429 - 2451
7. พระราชเมธี (จาบ เขมโก) 2451- 2454
8. พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) 2456 - 2485
9. พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี) 2485 - 2503
10. พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) 2506 - 2542
11. พระพรหมวชิรมงคล (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ) 2542 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส แก้

 1. พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต)
 2. พระเทพวิสุทธิญาณ (ถวิล กนฺตสิริ)
 3. พระราชมงคลกวี (อุดม ฐานุตฺตโม)
 4. พระศรีวิสุทธิญาณ (เนรมิต ธมฺมวีโร)
 5. พระกิตติวรประสาธน์ (สุชิน สุขิโต)
 6. พระศรีวินัยโสภณ (เกษม โธตโก)
 7. พระครูสุนทรธรรมพิทักษ์ (บุญเลิศ ฐิติงฺกโร)
 8. พระครูสิริกวีวัฒน์ (บุญธรรม กตปุญฺโญ)
 9. พระครูอิทธิพลญาณ (สัมฤทธิ์ อิทฺธิพโล)
 10. พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช)
 11. พระมหาวิโรจน์ ปภสฺสโร ป.ธ.๘
 12. พระครูวิศาลธรรมโรจ (สมใจ อุทโย)
 13. พระครูปลัดกิตติคุณวัฒน์ (วรวิทย์ สุวรวิโท)

ระเบียงภาพ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง เก็บถาวร 2011-11-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 32, ตอน 0 ก, 3 ตุลาคม พ.ศ. 2458, หน้า 290
 2. ประวัติวัดราชาธิวาสวิหาร
 3. "วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-01-04. สืบค้นเมื่อ 2009-04-25.
 4. ป้ายข้อมูลวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
 5. สกุลเดิม:คชเสนี บุตรเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ คชเสนี)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้