พระธรรมเจดีย์ เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรม มีพัดยศเฉพาะแถบสีขาว

พระธรรมเจดีย์
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ว่าง
ตั้งแต่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การเรียกขานท่านเจ้าคุณ
จวนพระอารามหลวง หรือวัดราษฎร์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ หรือ ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระธรรมเจดีย์ (ศุข)
สถาปนาพ.ศ. 2323

ประวัติ

แก้

ในทำเนียบ "ตำแหน่งพระราชาคณะในกรุงนอกกรุง ครั้งกรุงเก่า" ปรากฏชื่อพระธรรมเจดีย์ วัดสวนหลวงสบสวรรค์ เป็นพระราชาคณะในคณะคามวาสีฝ่ายขวา[1]

ฐานานุกรม

แก้

พระธรรมเจดีย์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป ดังนี้

  • พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์

ผู้ได้รับสมณศักดิ์

แก้

ปัจจุบันมีพระเถระได้รับสมณศักดิ์ที่พระธรรมเจดีย์ รวมทั้งสิ้น 26 รูป ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม วัด ดำรงสมณศักดิ์ หมายเหตุ
1 พระธรรมเจดีย์ (ศุข) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2323-2336 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระสังฆราช
2 พระธรรมเจดีย์ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พ.ศ. 23??
3 พระธรรมเจดีย์ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร พ.ศ. 23??
4 พระธรรมเจดีย์ (เกสร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ.
5 พระธรรมเจดีย์ (เซ่ง) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 23??-2386 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระวันรัต
6 พระธรรมเจดีย์ (เกิด) วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร พ.ศ.
7 พระธรรมเจดีย์ (สิงสังโฆ) วัดเทพธิดารามวรวิหาร พ.ศ. 2394-2407 ลาสิกขาบทเพราะต้องอธิกรณ์
8 พระธรรมเจดีย์ (อุ่น) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2401-2412
9 พระธรรมเจดีย์ (จีน) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2415-2416
10 พระธรรมเจดีย์ (ทอง) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2417-24?? สุดท้ายเป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์
11 พระธรรมเจดีย์ (เนียม) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร พ.ศ. 2420-2423
12 พระธรรมเจดีย์ (อยู่) วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2424-2429
13 หม่อมเจ้าพระพุทธุปบาทปิลันธน์ธรรมเจดีย์ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พ.ศ. 2430-2435 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์
14 พระธรรมเจดีย์ (ฑิต อุทโย) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2435-2438 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระวันรัต
15 พระธรรมเจดีย์ (ปาน ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2437-2443 สุดท้ายเป็นพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
16 พระธรรมเจดีย์ (เปีย) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร พ.ศ. 2443-2448 สุดท้ายเป็นพระอุบาฬีคุณูปมาจารย์
17 พระธรรมเจดีย์ (แก้ว) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2448-2451
18 พระธรรมเจดีย์ (เข้ม ธมฺมสโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2452-2464 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์
19 พระธรรมเจดีย์ (อุ่ม ธมฺมธโร) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2464-2468
20 พระธรรมเจดีย์ (อยู่ ญาโณทโย) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2470-2488 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระสังฆราช
21 พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ พ.ศ. 2488-2505
22 พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2506-2513
23 พระธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน) วัดทองนพคุณ พ.ศ. 2514-2522
24 พระธรรมเจดีย์ (พลอย ญาณสํวโร) วัดเทพธิดารามวรวิหาร พ.ศ. 2523-2535 สุดท้ายเป็นพระวิสุทธิวงศาจารย์
25 พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฎฺโฐ) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร พ.ศ. 2546-2557 สมณศักดิ์ที่พระพรหมกวี
26 พระธรรมเจดีย์ (สมคิด เขมจารี) วัดทองนพคุณ พ.ศ. 2559-2566 สมณศักดิ์ที่พระพรหมวชิรธีรคุณ

อ้างอิง

แก้
เชิงอรรถ
  1. เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑, หน้า 290
บรรณานุกรม
  • สมมอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 428 หน้า. หน้า 290. ISBN 974-417-530-3