เปิดเมนูหลัก

พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม)

พระธรรมโกศาจารย์ นามเดิม องอาจ ชุมแสง ฉายา ฐิตธมฺโม เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดขันเงินและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16[1] เป็นศิษย์พระราชญาณกวี (บุญชวน เขมาภิรโต) สหายร่วมอุทรธรรมของพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) และพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปทุมุตฺตโร)

พระธรรมโกศาจารย์
(องอาจ ฐิตธมฺโม)
FB.วัดขันเงิน พระอารามหลวง.jpg
เกิด 20 มกราคม พ.ศ. 2482
อายุ 80
อุปสมบท 21 มิถุนายน พ.ศ. 2507
พรรษา 55
วัด วัดขันเงิน พระอารามหลวง
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 9 ประโยค M.A., PH.D., พธ.ด.กิตติมศักดิ์
ตำแหน่ง
ทางคณะสงฆ์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16, เจ้าอาวาสวัดขันเงิน

เนื้อหา

สถานะเดิมแก้ไข

พระธรรมโกศาจารย์ ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2482 โยมบิดาชื่อ เขต ชุมแสง โยมมารดาชื่อ จาย ชุมแสง (นามสกุลเดิม แก้วพินิจ) ณ บ้านทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

อุปสมบทแก้ไข

พระธรรมโกศาจารย์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2507 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเส็ง ณ วัดนาทุ่ง โดยมีพระราชญาณกวี วัดขันเงิน ขณะเป็นที่พระปกาสิตพุทธศาสน์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปัญญาพิพัฒน์ วัดนาทุ่ง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระพุฒ ธมฺมจาโร ที่พักสงฆ์มณีสพ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะแก้ไข

ตำแหน่งทางการปกครองแก้ไข

 • พ.ศ. 2519 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดนาทุ่ง
 • พ.ศ. 2529 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
 • พ.ศ. 2531 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
 • พ.ศ. 2531 เป็นเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
 • พ.ศ. 2532 เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดขันเงิน
 • พ.ศ. 2532 เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 • พ.ศ. 2558 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
 • พ.ศ. 2560 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16

งานการศึกษาแก้ไข

 • พ.ศ. 2512 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
 • พ.ศ. 2526 เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง จนถึงปัจจุบัน

สมณศักดิ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2531 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่ พระศรีธรรมนาถมุนี[2]
 • พ.ศ. 2536 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปริยัติโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
 • พ.ศ. 2546 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพญาณโมลี ศรีธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • พ.ศ. 2555 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมโกศาจารย์ สุนทรญาณดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]

อ้างอิงแก้ไข

 • กรมศิลปากร. เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 450 หน้า. หน้า 331-332. ISBN 974-417-530-3
 1. ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 717/2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 105, ตอนที่ 207 ง ฉบับพิเศษ, 9 ธันวาคม 2531, หน้า 4
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 110, ตอนที่ 202 ง ฉบับพิเศษ, 6 ธันวาคม 2536, หน้า 4
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 121, ตอนที่ 3 ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, 29 กุมภาพันธ์ 2547, หน้า 9
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 130, ตอนที่ 9 ข, 19 มีนาคม 2556, หน้า 1