เจ้าคณะภาค เป็นพระสังฆาธิการที่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราช โดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ในเขตจังหวัดของตน เจ้าคณะภาค คือพระสังฆาธิการผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับภาค[2]

เจ้าคณะภาค
Buddhism dham jak.svg
จวนวัด
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ โดยพระบรมราชโองการ
เงินตอบแทน17,100บาท[1]

อำนาจหน้าที่แก้ไข

ข้อ 10 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ กำหนดให้เจ้าคณะภาคมีอำนาจหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคของตน ดังนี้[3]

 1. ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
 2. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี
 3. วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยชั้นจังหวัด
 4. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นไปโดยชอบ
 5. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
 6. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน

คุณสมบัติแก้ไข

ข้อ 6 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ กำหนดให้พระภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้[4]

 1. มีพรรษาสมควรแก่ตำแหน่ง
 2. มีความรู้สมควรแก่ตำแหน่ง
 3. มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย
 4. เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์
 5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ
 6. ไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน
 7. ไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตำแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน

และในข้อ 10 ได้กำหนดให้พระภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง ดังนี้

 1. มีพรรษา 20 พรรษาขึ้นไป และ
 2. กำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคนั้นมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
 3. กำลังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ในภาคนั้น ไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ
 4. มีสมณศักดิ์ไม่ต่ำกว่าพระราชาคณะชั้นเทพ หรือ
 5. เป็นพระราชาคณะซึ่งเป็นพระคณาจารย์เอก หรือเป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค
 6. ในกรณีที่คัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติขั้นต้นไม่ได้หรือได้แต่ไม่เหมาะสม มหาเถรสมาคมอาจผ่อนผันได้

เขตปกครองแก้ไข

การแบ่งเขตปกครองภาคแก้ไข

ตามข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยอำนาจและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค กำหนดให้มีจำนวนภาค 18 ภาค และให้รวมเขตปกครองจังหวัดต่าง ๆ เป็นเขตปกครองภาค ดังต่อไปนี้[5]

คณะสงฆ์ จำนวนจังหวัด จังหวัดในเขตปกครอง
ภาค 1 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ
ภาค 2 3 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี
ภาค 3 4 จังหวัด ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี
ภาค 4 4 จังหวัด นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์
ภาค 5 4 จังหวัด สุโขทัย, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ตาก
ภาค 6 5 จังหวัด ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน
ภาค 7 3 จังหวัด เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน
ภาค 8 6 จังหวัด อุดรธานี, หนองคาย, เลย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ
ภาค 9 4 จังหวัด ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด
ภาค 10 6 จังหวัด อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ
ภาค 11 4 จังหวัด นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์
ภาค 12 4 จังหวัด ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว
ภาค 13 4 จังหวัด ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด
ภาค 14 4 จังหวัด นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร
ภาค 15 4 จังหวัด ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์
ภาค 16 3 จังหวัด นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฏร์ธานี
ภาค 17 5 จังหวัด ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง
ภาค 18 6 จังหวัด สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส

การรวมเขตภาคในคณะธรรมยุตแก้ไข

ในคณะธรรมยุตกำหนดให้เขตภาคบางเขตอยู่ใต้การปกครองของเจ้าคณะภาครูปเดียวกัน ดังนี้[6]

ลำดับที่ ภาคที่มีเจ้าคณะภาครูปเดียวกัน จำนวนจังหวัดในเขตปกครอง
1 ภาค 1, ภาค 2, ภาค 3 9 จังหวัด 24 เขต/อำเภอ 50 แขวง/ตำบล
2 ภาค 4, ภาค 5 5 จังหวัด 21 อำเภอ 69 ตำบล
3 ภาค 6, ภาค 7 4 จังหวัด อำเภอ ตำบล
4 ภาค 8 5 จังหวัด 48 อำเภอ 206 ตำบล
5 ภาค 9 4 จังหวัด 38 อำเภอ 150 ตำบล
6 ภาค 10 6 จังหวัด 28 อำเภอ 106 ตำบล
7 ภาค 11 4 จังหวัด 20 อำเภอ 78 ตำบล
8 ภาค 12, ภาค 13 7 จังหวัด อำเภอ ตำบล
9 ภาค 14, ภาค 15 6 จังหวัด 8 อำเภอ 18 ตำบล
10 ภาค 16 3 จังหวัด อำเภอ ตำบล
11 ภาค 17, ภาค 18 4 จังหวัด 22 อำเภอ 34 ตำบล

รายนามแก้ไข

ฝ่ายมหานิกายแก้ไข

ตำแหน่ง/ภาค เจ้าคณะภาค วัด จังหวัด จังหวัดในเขตปกครอง
เจ้าคณะภาค 1 พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ) วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ
รองเจ้าคณะภาค 1 พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร) วัดหนัง กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 2 พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี
รองเจ้าคณะภาค 2 พระราชธีราภรณ์ (ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ) วัดพระพุทธฉาย สระบุรี
เจ้าคณะภาค 3 พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ) วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี
รองเจ้าคณะภาค 3 พระราชปริยัติสุธี (ชลอ ปิยาจาโร) วัดธรรมามูล ชัยนาท
เจ้าคณะภาค 4 พระธรรมภาณพิลาส (อดุลย์ อมโร) วัดคูยาง กำแพงเพชร นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์
รองเจ้าคณะภาค 4 พระเทพมุนี (ประชัน ฐิตปญฺโญ) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
รองเจ้าคณะภาค 4 พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที) วัดตากฟ้า นครสวรรค์
เจ้าคณะภาค 5 พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร สุโขทัย, พิษณุโลก, อุตรดิตถุ์, ตาก
รองเจ้าคณะภาค 5 พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
รองเจ้าคณะภาค 5[7] พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 6 พระเทพเวที (พล อาภากโร) วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน
รองเจ้าคณะภาค 6 พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส) วัดนางชี กรุงเทพมหานคร
รองเจ้าคณะภาค 6 พระอุดมบัณฑิต (สมศักดิ์ สุทฺธิญาณเมธี) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 7 พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน
รองเจ้าคณะภาค 7 พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ) วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่
รองเจ้าคณะภาค 7 พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 8 พระเทพโสภณ (ปรีชา อภิวณฺโณ) วัดราชบุรณะ กรุงเทพมหานคร อุดรธานี, หนองคาย, เลย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ
รองเจ้าคณะภาค 8 พระราชเมธี (วิชา อภิปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
รองเจ้าคณะภาค 8 พระศรีวชิราภรณ์ (เกรียงไกร กิตฺติเมธี) วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 9 พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด
รองเจ้าคณะภาค 9 พระเทพปริยัติเวที (แสงทอง อริยเมธี) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
รองเจ้าคณะภาค 9 พระอุดมปรีชาญาณ (กวิพัฒน์ สุขเมธี) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 10 พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี) วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ
รองเจ้าคณะภาค 10 พระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ) วัดสวนพลู กรุงเทพมหานคร
รองเจ้าคณะภาค 10 พระเมธีวรญาณ (สายเพชร วชิรเวที) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 11 พระธรรมเจดีย์ (สมคิด เขมจารี) วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์
รองเจ้าคณะภาค 11 พระเทพวิสุทธิเมธี (แผ่ว ปรกฺกโม) วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร
รองเจ้าคณะภาค 11 พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย)[8] วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 12 พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว
รองเจ้าคณะภาค 12 พระศรีศาสนวงศ์ (สนอง อนุภทฺโท) วัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร
รองเจ้าคณะภาค 12[9] พระศรีรัตนากร (สุเมธ สุเมโธ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 13 พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพมหานคร ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด
รองเจ้าคณะภาค 13 พระราชปัญญาโสภณ (พิชิตชัย อภิชโย) วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 14 พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) วัดไร่ขิง นครปฐม นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร
รองเจ้าคณะภาค 14 พระบวรรังษี (สมชาย พุทฺธญาโณ) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 15 พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต) วัดคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์
รองเจ้าคณะภาค 15 พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 16 พระธรรมวิมลโมลี (พงศ์สรร อสิญาโณ) วัดไตรธรรมาราม สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฏร์ธานี
รองเจ้าคณะภาค 16 พระศรีปริยัติวงศ์ (สุทิน ถาวโร) วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 17 พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง
รองเจ้าคณะภาค 17 พระเทพวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) วัดมหาธาตุวชิรมงคล กระบี่
เจ้าคณะภาค 18 พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต) วัดดุสิดาราม กรุงเทพมหานคร สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส
รองเจ้าคณะภาค 18 พระสิริจริยาลังการ (ชรัช อุชุจาโร) วัดตานีนรสโมสร ปัตตานี

ฝ่ายธรรมยุตแก้ไข

ตำแหน่งภาค เจ้าคณะภาค วัด จังหวัด จังหวัดในเขตปกครอง
เจ้าคณะภาค 1-2-3 พระราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ฐิตวํโส)[10] วัดชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท-อุทัยธานี
รองเจ้าคณะภาค 1-2-3 พระราชบัณฑิต (สุดใจ ปสิทฺธิโก) วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 4-5 พระเทพเจติยาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตฺติยุตฺโต)[10] วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์, กำแพงเพชร-พิจิตร, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก-อุตรดิตถ์, สุโขทัย-ตาก
รองเจ้าคณะภาค 4-5 พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ปณฺฑิโต) วัดสนธิกรประชาราม เพชรบูรณ์
เจ้าคณะภาค 6-7 พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)[10] วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ลำปาง-แพร่, พะเยา-น่าน, เชียงราย, เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน
รองเจ้าคณะภาค 6-7 พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 8 พระเทพวชิรมุนี (ม.ล.คิวปิด ปิยวิโรจโน)[10] วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร อุดรธานี, เลย, หนองคาย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ
รองเจ้าคณะภาค 8 พระราชธรรมกวี (วราวุฒิ วรวุฑฺโฒ) วัดสัมมาชัญญาวาส กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 9 พระเทพดิลก (วัชรพันธ์ นนฺทิโย)[10] วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด
รองเจ้าคณะภาค 9 พระอมรโมลี (สุภาพ สุภาโว) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 10 พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก)[10] วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี, ยโสธร, ศรีสะเกษ, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ
รองเจ้าคณะภาค 10 พระอมรมุนี (ชูชาติ โชติธมฺโม) วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 11 พระราชสุมนต์มุนี (บุญร่วม อตฺถกาโม)[10] วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์
รองเจ้าคณะภาค 11 พระศรีปริยัติมงคล (นิยม กิตฺติเมธี) วัดลำผักชี กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 12-13 พระราชเมธากรกวี (วินัย ถิรวินโย)[10] วัดสนามพราหมณ์ เพชรบุรี ปราจีนบุรี-สระแก้ว, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด
รองเจ้าคณะภาค 12-13 พระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน) วัดเทพนิมิตร ฉะเชิงเทรา
เจ้าคณะภาค 14-15 พระราชสารสุธี (อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ)[10] วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร นครปฐม-สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์
รองเจ้าคณะภาค 14-15 พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ กัลยาณธมฺโม) วัดจันทน์กะพ้อ ปทุมธานี
เจ้าคณะภาค 16 พระราชวิสุทธิกวี (ไมตรี ปภารตโน) วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร
รองเจ้าคณะภาค 16 พระศรีวิสุทธิญาณ (เนรมิต ธมฺมวีโร) วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค 17-18 พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ)[10] วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต-ตรัง-พังงา-กระบี่-ระนอง, สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส
รองเจ้าคณะภาค 17-18 พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต) วัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพมหานคร

การถอดถอนแก้ไข

ดูรายละเอียดที่ พระสังฆาธิการ

อ้างอิงแก้ไข

 1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 2. ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 335 หน้า. ISBN 978-616-7073-80-4
 3. "กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์". วัดโมลีโลกยาราม. 2553. สืบค้นเมื่อ 2 เมษายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 4. "กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ". วัดโมลีโลกยาราม. 2553. สืบค้นเมื่อ 2 เมษายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 5. "กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยอำนาจและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค". วัดโมลีโลกยาราม. 2553. สืบค้นเมื่อ 2 เมษายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 6. "มติมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 เรื่อง ขออนุมัติแบ่งเขตการปกครองระดับภาคของคณะธรรมยุต" (PDF). สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. 26 มกราคม 2564. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |publication-date= (help)
 7. เพิ่มตำแหน่งตามมติมหาเถรสมาคมที่ 81/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
 8. https://www.facebook.com/264690833722118/photos/a.264697770388091.1073741829.264690833722118/421141228077077/?type=1&theater
 9. เพิ่มตำแหน่งตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 30 มิถุนายน 2564
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 "'สมเด็จพระสังฆราช' มีพระบัญชาตั้งเจ้าคณะภาคทั่วประเทศแล้ว". dailynews. 2021-05-12.