นักธรรมชั้นเอก

นักธรรมชั้นเอก (ชื่อย่อ น.ธ.เอก; อังกฤษ: dhamma scholar advanced level)[1] เป็นระดับการศึกษา พุทธศาสนาในประเทศไทย แผนกธรรม โดยเป็นชั้นสูงสุดของการศึกษาพระสงฆ์ สามเณรในประเทศไทย แบ่งชั้นเรียนออกเป็น 3 ชั้น คือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และ นักธรรมชั้นเอก ทั้ง ๓ ชั้นนี้เป็นการศึกษาสำหรับฝ่าย พระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะ

วิชาที่ใช้ในการสอบแก้ไข

  1. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชานี้กำหนดให้ผู้เรียนเขียนอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตตามภูมิความรู้
  2. วิชาธรรมวิจารณ์
  3. วิชาพุทธานุพุทธประวัติ
  4. วิชาวินัยมุขและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข


 
หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แผนกธรรม
นักธรรม

นักธรรมชั้นตรี · นักธรรมชั้นโท · นักธรรมชั้นเอก ·

ธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาตรี · ธรรมศึกษาโท · ธรรมศึกษาเอก ·