เจ้าอาวาส คือพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองวัด มีหน้าที่ปกครองดูแลอำนวยกิจการทุกอย่างเกี่ยวกับวัด กฎหมายกำหนดให้วัดหนึ่งมีเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง แต่จะมีรองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้หลายรูปตามควรแก่ฐานะของวัด เจ้าอาวาสเป็น พระสังฆาธิการ และเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้

  • บำรุงรักษาวัด จัดกิจการ และศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี
  • ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่หรือพำนักอาศัยในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
  • เป็นธุระในการอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัย แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
  • ให้ความสะดวกตามสมควรในการทำบุญทำกุศล
เจ้าอาวาส
การเรียกขานพระอธิการ
จวนวัดราษฎร์,วัดพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ โดยพระราชดำริ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง
สมเด็จพระสังฆราช โดยมีพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
เจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
มหาเถรสมาคม โดยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
เจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
เจ้าคณะตำบลแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
วาระตลอดชีวิต
สถาปนาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.2505 ม.31,ม.37,ม.38,ม.39
เงินตอบแทน1,800บาท[1]

เจ้าอาวาสมีอำนาจดังนี้

  • ห้ามบรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มิรับอนุญาตจากเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด
  • สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่ไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด
  • สั่งให้บรรชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่ หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัด ทำงานภายในวัดหรือให้ทำทัณฑ์บนหรือขอขมาโทษ ในกรณีบรรพชิตหรือศิษย์วัดนั้นประพฤติผิดคำสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 36 - 39