พระธรรมธีรราชมหามุนี

พระธรรมธีรราชมหามุนี เป็นราชทินนามสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรมรูปหนึ่ง ปัจจุบันพระราชทานเฉพาะแก่พระภิกษุฝ่ายมหานิกาย

พระธรรมธีรราชมหามุนี
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม)

ตั้งแต่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551
การเรียกขานท่านเจ้าคุณ
ที่พำนักพระอารามหลวง หรือวัดราษฎร์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดชีพ หรือ ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระธรรมธิราราชมหามุนี (ชื่น) ว่าที่พระพนรัตน
สถาปนาพ.ศ. 2325

ประวัติแก้ไข

ในทำเนียบ "ตำแหน่งพระราชาคณะในกรุงนอกกรุง ครั้งกรุงเก่า" ปรากฏชื่อพระครูสุธรรมธิราราชมหามุุนี เป็นพระครูเจ้าคณะเมืองระยอง ขึ้นกับในคณะคามวาสีฝ่ายขวา[1] ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้ลดสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช (ชื่น) ลงเป็นพระธรรมธิราราชมหามุนีว่าที่พระพนรัตน

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้พระจัน ที่เพิ่งถูกถอดจากสมณศักดิ์พระเทพโมลี กลับเป็นพระราชาคณะเสมอชั้นเทพที่พระธรรมธีระราชมหามุนี[2] ถึง พ.ศ. 2495 พระเทพเมธี (ธีร์ ปุณฺณโก) จึงได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมธีรราชมหามุนีเป็นรูปแรก

รายนามแก้ไข

ปัจจุบันมีพระเถระได้รับสมณศักดิ์ที่พระธรรมธีรราชมหามุนีรวมทั้งสิ้น 8 รูป ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม วัด ดำรงสมณศักดิ์
1 พระธรรมธิราราชมหามุนี (ชื่น) ว่าที่พระพนรัตน วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2325–2330
2 พระธรรมธีระราชมหามุนี (จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พ.ศ. 2459–2466
3 พระธรรมธีรราชมหามุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร พ.ศ. 2495–2506
4 พระธรรมธีรราชมหามุนี (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พ.ศ. 2516–2530
5 พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2530–2531
6 พระธรรมธีรราชมหามุนี (วิลาศ ญาณวโร) วัดยานนาวา พ.ศ. 2532–2537
7 พระธรรมธีรราชมหามุนี (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ พ.ศ. 2541–2549
8 พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พ.ศ. 2551–ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. สมมอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 428 หน้า. หน้า 291. ISBN 974-417-530-3
  2. เรื่องเดียวกัน, หน้า 244