พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ)

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) (นามเดิม:วิเชียร เรืองขจร) เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ


พระวิสุทธิวงศาจารย์
(วิเชียร อโนมคุโณ)
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ).jpg
เกิด 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480
อายุ 82
บรรพชา 21 มิถุนายน พ.ศ. 2494
อุปสมบท 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
พรรษา 63
วัด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา เปรียญธรรม 9 ประโยค
นักธรรมชั้นเอก
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ตำแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ประวัติแก้ไข

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) เดิมชื่อ วิเชียร เรืองขจร เกิดวันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 ปีฉลู ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12 บ้านบางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2494 ณ วัดดงตาล ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูอุภัยภาดารักษ์ วัดสองพี่น้อง เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาอุปสมบทเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธีรสารมุนี วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์[1]

วิทยฐานะแก้ไข

การปกครองแก้ไข

 • พ.ศ. 2512 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2521 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2526 เป็นพระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญ
 • พ.ศ. 2534 เป็นรองเจ้าคณะภาค 7
 • พ.ศ. 2538 เป็นเจ้าคณะภาค 7
 • พ.ศ. 2558 เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

งานการศึกษาแก้ไข

 • พ.ศ. 2503 เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. 2503 เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2504 เป็นอาจารย์สอนบาลีประจำสำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2511 เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2535 เป็นกรรมการออกข้อสอบ ยกร่าง ตรวจร่างเฉลยข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2535 เป็นผู้อำนวยการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค 7
 • พ.ศ. 2535 เป็นอาจารย์สอนบาลีประโยค ป.ธ.7 ประจำโรงเรียน พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร
 • พ.ศ. 2537 เป็นอาจารย์สอนบาลีประโยค ป.ธ.9 ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ วัดสามพระยา
 • พ.ศ. 2538 เป็นรองแม่กองบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2548 เป็นผู้อำนวยการจัดอบรมบาลีก่อนสอบภาค 7
 • พ.ศ. 2548 ตั้งโครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีเพื่อดำรงพุทธศาสน์ คณะสงฆ์ภาค 7

ตำแน่งปัจจุบันแก้ไข

 • รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
 • อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • หัวหน้าสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต
 • หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 4
 • ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง
 • กรรมการมหาเถรสมาคม
 • เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

สมณศักดิ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2516 ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเมธีวราภรณ์[2]
 • พ.ศ. 2527 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปริยัติกวี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
 • พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสุธี ธรรมปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • พ.ศ. 2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี คัมภีรญาณวิมล โสภณธรรมานุสิต ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]
 • พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ ญาณทัศนวิกรม พรหมจริยาธิมุต วิสุทธิธรรมานุจารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[6]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติ พระวิสุทธิวงศาจารย์ - วัดปากน้ำ
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 90, ตอนที่ 177 ง ฉบับพิเศษ, 28 ธันวาคม 2516, หน้า 7
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 102, ตอนที่ 17 ง ฉบับพิเศษ, 8 กุมภาพันธ์ 2528, หน้า 2
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 109, ตอนที่ 155 ง ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 6
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 115, ตอนที่ 24 ข, 9 ธันวาคม 2541, หน้า 4
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 124, ตอนที่ 2 ข, 26 กุมภาพันธ์ 2550, หน้า 1-4


ก่อนหน้า พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) ถัดไป
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)    
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
(พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง