พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)

พระพรหมวชิรโมลี นามเดิม ทองอยู่ พิศลืม ฉายา ญาณวิสุทฺโธ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏฝ่ายมหานิกาย [1]อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์) ฝ่ายมหานิกาย,อดีตเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์,อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์,อดีตประธานโครงการก่อสร้างบ้านธรรมรวมใจเพื่อผู้ยากไร้ หมู่บ้านรักษาศีล5 คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์

พระพรหมวชิรโมลี

(ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด25 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 (90 ปี)
มรณภาพ12 เมษายน พ.ศ. 2567
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก
พ.ม.
ป.ธ.9
พธ.บ.
M.A.(สันสกฤต)
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดศาลาลอย (พระอารามหลวงจังหวัดสุรินทร์
อุปสมบท10 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
พรรษา69
ตำแหน่งอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11,อดีตเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) จังหวัดสุรินทร์
ตราสัญญาลักษณ์พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) ป.ธ.9
ภาพที่ระลึกพระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)ป.ธ.9

ชาติภูมิ แก้

พระพรหมวชิรโมลี นามเดิมชื่อ ทองอยู่ พิศลืม เกิดเมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9 ปีระกา) ณ หมู่ 5 บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บิดาชื่อ นายเคล็ม มารดาชื่อ นางแคน นามสกุล พิศลืม

 
ภาพที่ระลึกพระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)ป.ธ.9

บรรพชาและอุปสมบท แก้

บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ณ วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์โดยมีพระประภากรคณาจารย์ (เดื่อ ปภากโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์

และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 ณ พัทธสีมา วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระประภากรคณาจารย์ (เดื่อ ปภากโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิภัชกัลยาณธรรม (จันทร์ กลฺยาณมุตฺโต) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสิทธิการโกศล (เทพ นนฺโท) เป็น พระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ญาณวิสุทฺโธ”

วุฒิการศึกษา แก้

แผนกนักธรรม-บาลี
แผนกสามัญ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2551 แก่พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 54 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 19 และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 5 โดยมีเจ้าพระคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2552 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำเร็จการศึกษาด้วยวัย 76 ปี

งานปกครองบริหารกิจการคณะสงฆ์ แก้

[4]

งานการศึกษา แก้

 • พ.ศ. 2507 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ธรรมสนามหลวง ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
 • พ.ศ. 2508 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดพิชยญาติการาม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2509 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ณ โรงเรียนสตรีสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดบุญวาทย์วิหาร สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง
 • พ.ศ. 2523 - 2539 ปฏิบัติหน้าที่เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ โดยการมอบหมายจากพระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2524-2547 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสุรินทร์) วัดกลางสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2534 เป็นประธานศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดการโรงเรียนบาลีสาธิต (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2539 เป็นเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบบาลีสนามหลวง ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

งานการเผยแพร่ แก้

 • พ.ศ. 2508 เป็นพระธรรมทูตจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2535 เป็นรองประธานกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน เป็นประธานจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉพาะส่วนของวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ในแต่ละปีมีเยาวชนเข้าบรรพชาเป็นสามเณรไม่ต่ำกว่า 100 รูป และเยาวชนสตรีร่วมปฏิบัติธรรมไม่ต่ำกว่า 150 คน
 • พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน เป็นประธานกลุ่มเผยแพร่พระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2540 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการอบรมประชาชนประจำจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2540 เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตจังหวัดสุรินทร์

งานสาธารณูปการ แก้

 • พ.ศ. 2543 ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญวัดศาลาลอย ขนาด 16 x 32 เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต์ หลังคามุงกระเบื้อง จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น สิ้นค่าก่อสร้าง จำนวน 13,750,000 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 • พ.ศ. 2543 ดำเนินการก่อสร้างศาลา “โสวภาค” วัดศาลาลอย เป็นศาลาเรือนไทยประยุกต์ ขนาด 5 x 9 เมตร เสาไม้ โครงหลังคาเป็นไม้ ใช้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 390,500 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
 • พ.ศ. 2544 ดำเนินการก่อสร้างโรงครัว ขนาดกว้าง 4 x 12 เมตร ชั้นเดียว พื้นปูด้วยกระเบื้อง หลังคามุงกระเบื้อง สิ้นค่าก่อสร้าง จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 • พ.ศ. 2545 ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลา “นิตยา” ซึ่งเป็นศาลาธรรมสังเวช ลักษณะศาลาเรือนไทยประยุกต์ ขนาด 5 X 12 เสาหินขัด หลังคามุงกระเบื้อง ใช้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 450,099 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมค่าสาธารณูปการทั้งสิ้น 14,840,599 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

งานปฏิสังขรณ์ แก้

 • พ.ศ. 2543 ได้ปฏิสังขรณ์เมรุ โดยเปลี่ยนเป็นเตาปลอดมลพิษตามมาตรฐานของกรมการศาสนา เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมค่าปฏิสังขรณ์ทั้งสิ้น 1,800, 000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมค่าสาธารณูปการและปฏิสังขรณ์ทั้งสิ้น 16,640,599 บาท (สิบหกล้านหกแสนสี่หมื่นห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

งานสาธารณสงเคราะห์ แก้

 • พ.ศ. 2543 ดำเนินการสร้างโรงอบยาสมุนไพร และบริการนวดแผนโบราณ จำนวน 1 หลัง เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. โดยการดูแลของสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ราคาค่าก่อสร้าง 259,200 บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
 • พ.ศ. 2545 ดำเนินการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลศพ วัดศรีรัตนาราม บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 1 หลัง หลังคามุงกระเบื้อง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมงานสาธารณสงเคราะห์ทั้งสิ้น 609,200 บาท (หกแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
 • เป็นประธานโครงการก่อสร้างบ้านธรรมรวมใจเพื่อผู้ยากไร้ หมู่บ้านรักษาศีล 5 คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์

รางวัลเกียรติคุณ แก้

 • พ.ศ. 2533 ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการจัดการพระปริยัติธรรมดีเด่น
 • พ.ศ. 2539 ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาจิตผู้ต้องขัง
 • พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์มีมติให้ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์เข้าถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 • พ.ศ. 2555 ได้รับธรรมบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรีสังคม ดาราอวอร์ด จากเสถียรธรรมสถาน โดย แม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นผู้นำมามอบให้ด้วยตนเอง ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์

นามที่เป็นอนุสรณ์ที่ระลึก แก้

มรณภาพ แก้

พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) ป.ธ.9 เข้ารักษาอาการอาพาธด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภายหลังได้มีภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่น ได้แก่ ภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร เกร็ดเลือดต่ำ ไตวายเฉียบพลัน ภาวะความดันโลหิตต่ำ มีสัญญาณชีพไม่คงที่ ชีพจรต่ำลง ไม่ตอบสนองในการรักษาพยาบาล และถึงแก่มรณภาพลงอย่างสงบ สิริอายุได้ 90 ปี 69 พรรษา เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 00.38 น. ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ อาคาร 14 ชั้น 2 หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2[5]

สมณศักดิ์,พัดยศ แก้

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยคพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพปัญญาเมธี ศรีปริยัติธรรมดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[7]

อ้างอิง แก้

 1. "โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ "พระธรรมโมลี" เป็น "พระพรหมวชิรโมลี"". Thai PBS.
 2. "แสนอแต่งตั้ง พระโสภณปริยัตยาภรณ์ วัดพรหมสุรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์". มหาเถรสมาคม. 30 พฤศจิกายน 2558. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 3. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". www.mahathera.org.
 4. "เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑" (PDF). มหาเถรสมาคม. 30 กันยายน 2556. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 5. chanhena, Bandit. "ศิษย์สุดอาลัย สิ้นพระมหาเถระนักการศึกษา "พระพรหมวชิรโมลี" มรณภาพ สิริอายุ 90 ปี". เดลินิวส์.
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 119, ตอนที่ 105 ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 11
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 116, ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 3
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 123, ตอนที่ 2 ข, 12 มกราคม 2549, หน้า 3
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์[ลิงก์เสีย], เล่ม 138, ตอนที่ 29 ข, 6 มิถุนายน 2564, หน้า 3
 10. "โปรดเกล้าฯสถาปนา "พระธรรมโมลี" ขึ้นเป็น "พระพรหมวชิรโมลี"". posttoday. 2021-06-06.


ก่อนหน้า พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) ถัดไป
พระมหาสุรพงษ์ เตมิโย   เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย
(พ.ศ. 2523 - 12 เมษายน พ.ศ. 2567)
  พระราชวิมลโมลี (มานพ ปิยสีโล)
พระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท)   เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
(พ.ศ. 2540 - 2556)
  พระโสภณปริยัตยาภรณ์ (ฉัตต์ สจฺจวโร)