เปิดเมนูหลัก

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

(เปลี่ยนทางจาก วัดไตรมิตรวิทยาราม)


เนื้อหา

วัดไตรมิตรวิทยารามแก้ไข

วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๖๑ ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

วัดไตรมิตรวิทยาราม เดิมมีพื้นที่ราบลุ่ม มีลักษณะน้ำขังได้ทั่วไป ปัจจุบันนี้ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ของวัดทั้งหมดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วทั้งภายในบริเวณวัด และวัดมีเขตอุปจารวัดดังนี้

             ทิศเหนือ            จดกับถนนพระราม๔
             ทิศใต้               จดกับถนนตรีมิตร
             ทิศตะวันออก         จดกับซอยสุกร ๑
             ทิศตะวันตก          จดกับถนนเจริญกรุง

ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์แก้ไข

วัดไตรมิตรวิทยาราม มีเนื้อที่ของวัดทั้งสิ้น ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา ปรากฏตามโฉนดที่๓๓๖๔ และมีที่สงฆ์อีก ๑ ตารางวา กับ ๑ ตารางศอก ตามโฉนดที่ ๓๕๙๑ประวัติและนามของวัด

วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมชื่อว่าวัดสามจีนใต้ มีคำเล่ากันว่า วัดสามจีนเดิมมีอยู่สามวัด คือ วัดสามจีนอยู่ในคลองบางอ้อด้านตรง กันข้ามกับเทเวศร์วัดหนึ่ง วัดสามจีนเหนือ บางท่านก็ว่าอยู่ที่บางขุนพรหม บางท่านก็ว่าอยู่จังหวัดนนทบุรี สำหรับวัดที่อยู่บางขุนพรหมได้แก่ วัดสังเวชวิศยาราม ส่วนวัดที่อยู่จังหวัดนนทบุรี นั้นได้แก่ วัดโชติการาม อำเภอเมืองนนทบุรี และวัดสามจีนใต้ ได้แก่วัดไตรมิตรวิทยาราม เหตุที่เรียกวัดสามจีน ก็เนื่องด้วยเหตุว่ามีชาวจีน ๓ คนได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาจึงได้นามว่า "วัดสามจีน" วัดไตรมิตรวิทยารามก่อนการบูรณะปรับปรุงสภาพวัดไตรมิตรวิทยาราม ครั้งมีนามว่า วัดสามจีนใต้ สภาพบริเวณทั่วๆไปในบริเวณวัดนั้นเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสโครก ดังที่ได้ปรากฏในเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงสุขลักษณะ วัดสามจีนใต้ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ความตอนหนึ่งว่าเวลา ๑๐.๐๐ น.ผู้มาประชุมได้มาพร้อมกันแล้ว ท่านเจ้าอาวาสขอให้นายสนิท เทวินทรภักดีพาคณะกรรมการดูสถานที่วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสามแยก อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้ ทิศเหนือ จดกำแพงหลังตึกแถวถนนพระราม ๔ ทิศตะวันตก จดที่ดินพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุล จักรพงศ์ ส่วนหนึ่งแล้วต่อมาติดกำแพงหลังตึกแถวถนนกลันตัน ทิศใต้ จดกำแพงหลังตึกถนนเจริญกรุง ทิศตะวันออก จดแนวคลองวัดสามจีนใต้ การก่อสร้างครั้งปรับปรุงวัด

   หลังการก่อสร้างกุฎิสงฆ์ในครั้งนั้น ได้วางผังการก่อสร้างให้กุฎิอยู่เป็นแถวเป็นแนวไม่สับสนปนเป ให้มีจำนวนห้องที่อยู่อาศัยพอทั้งพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด ตลอดการะทั่งให้มีห้องน้ำห้องส้วมพร้อม และได้วางกุฎิให้เพียงพอต่อพระภิกษุ ประมาณ ๗๐-๘๐ รูปเท่านั้น ฉะนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ จึงได้สร้างกุฎิ

คอนกรึตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จำนวน ๑๔ หลัง ขึ้นแทนกุฎิที่ได้ทำการรื้อถอนไปนั้น ศาลาการเปรียญของวัดเป็นศาลาไม้ มีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมลงอย่างมาก จวนจะพังมิพังแหล่ คณะกรรมการได้จัดการรื้อถอนแล้วได้สร้างศาลาการเปรียญเป็นศาลาคอนกรึต ๒ ชั้นขึ้นแทนของเก่าศาลาราย ที่ใช้เป็นโรงเรียนสอนบาลี และนักธรรมนั้น มีสภาพเก่าคร่ำคร่าซวนเซ ก็ได้ทำการรื้อถอนออก แล้วสร้างเป็นตึกคอนกรึต ๒ ชั้นขึ้นแทน สำหรับใช้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อเล่าเรียน บาลีและนักธรรม เตาเผาศพของเก่าได้รื้อออก แล้วสร้างเตาเผาแบบทันสมัยขึ้น

การเปลี่ยนนามวัดแก้ไข

  ใน ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้เปลี่ยนนามวัดสามจีนใต้มาเป็นวัดไตรมิตรวิทยาราม ทั้งนี้ เพื่อจะเฉลิมเกียรติคุณ ของท่านผู้แรกสร้างให้ยั่งยืนวัฒนายิ่งขึ้น และเป็นการเชิดชูอุตสาหะวิริยะของท่านผู้สร้างและคณะกรรมการปรับปรุงวัดพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถร) วัดมหาธาตุ ฯ ได้เมตตาคิดค้นนามที่เป็นมงคลมาเฉลิมเพิ่มความสง่าให้แก่วัดสามจีนใต้ โดยเปลี่ยนเป็น "วัดไตรมิตรวิทยาราม" และกรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนนามโรงเรียน

มัธยมวัดสามจีนใต้เป็น "โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย" ตามนามวัดที่ได้เปลี่ยนใหม่ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๒

พระเถรานุเถระแห่งวัดไตรมิตรวิทยารามแก้ไข

เท่าที่มีบันทึกไว้ ลำดับพระเถระมีดังนี้

ลำดับที่ รายนาม
1 สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
2 พระวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
3 พระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
4 พระธรรมคุณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
5 พระราชเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
6 พระนิกรมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
7 พระสรภาณโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
8 พระศรีวีราภรณ์ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
9 พระศรีรัตนากร ป.ธ.๙ (ผอ.เขาแม่ชี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
10 พระครูวิสุทธิสุตคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
11 พระครูศรีวิสุทธานุวัตร ป.ธ.๖ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
12 พระสุวรรณมหาพุทธภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
13 พระวีรธรรมมุนี ป.ธ.๗ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
14 พระอุดมปรีชาญาณ ป.ธ.๙, Ph.D. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
15 พระครูวชิรญาณวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
16 พระมหาธนเมศวร์ ธมฺมสฺสโร ป.ธ.๗ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
17 พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
18 พระครูพิศาลรัตนวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
19 พระครูศรีปริยัติโฆสิต ป.ธ.๗ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
20 พระมหาวศุพัศย์ ปิยสีโล ป.ธ.๖ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
21 พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
22 พระมหาญาณทัศน์ ฉฬภิญฺโญ ป.ธ.๗ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
23 พระครูวินัยธรสมบูรณ์ สมฺปุนฺโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม