สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี นามเดิม ธงชัย ฉายา ธมฺมธโช เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็น เจ้าคณะใหญ่หนกลาง[1] กรรมการมหาเถรสมาคม[2] ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานมูลนิธิอี๋ ไต้ อี๋ ลู่ และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

(ธงชัย ธมฺมธโช)
คำนำหน้าชื่อท่านเจ้าประคุณ
ชื่ออื่นเจ้าประคุณ สมเด็จธงชัย
ส่วนบุคคล
เกิด21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 (70 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษานักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 6 ประโยค
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
บรรพชา8 ธันวาคม พ.ศ. 2510
อุปสมบท19 เมษายน พ.ศ. 2517
พรรษา49 พรรษา
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

ประวัติ แก้

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี มีนามเดิมว่า ธงชัย เอี่ยมสอาด เกิดเมื่อวันวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ภูมิลำเนาอยู่บ้านแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี[3]

ต่อมาได้บวชบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีโร) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2517 ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสุวรรณธีราจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสุนทรคุณธาดาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า ธมฺมธโช[3]

การศึกษา/วิทยฐานะ แก้

การปกครองบริหารกิจการคณะสงฆ์ แก้

รางวัล แก้

 • รางวัลผู้นำที่มีผลงานด้านการศึกษาโดดเด่นเป็นพิเศษ (The Best of the Best) จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • พ.ศ. 2539 ได้รับปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สภาสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2552 ได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2552 ได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาจีน) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • พ.ศ. 2553 รับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลผู้บริหารและสนับสนุนสถานศึกษาภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาดีเด่นของโลก ประจำปี พ.ศ. 2554
 • พ.ศ. 2554 ได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • พ.ศ. 2555 ได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธบริหารการศึกษา สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2558 ได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ. 2558 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2559 ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • พ.ศ. 2560 Certificate of Appreciation for his invaluable service as Commentcement Speaker During the College Graduation Program of the College of Teacher Education From University of Northern Phillippines
 • พ.ศ. 2560 ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2562 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
 • พ.ศ. 2562 ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • พ.ศ. 2562 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • พ.ศ. 2562 โล่รางวัล สถาบันขงจื้อดีเด่นประจำปี ในการประชุม การศึกษาภาษาจีนนานาชาติ 2019 ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • พ.ศ. 2563 ปริญญาการจัดการดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • พ.ศ. 2563 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 • พ.ศ. 2565 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2566 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมณศักดิ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. "สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร รับพระบัญชา เจ้าคณะใหญ่หนกลาง". 2020-10-31.
 2. "เปิดโครงสร้าง ใครเป็นใครใน "กรรมการมหาเถรสมาคม" ชุดปัจจุบัน ปกครองสงฆ์ไทย". คมชัดลึกออนไลน์. 2021-11-30.
 3. 3.0 3.1 "ทำเนียบพระเถรานุเถระ : พระพรหมมังคลาจารย์". วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร. สืบค้นเมื่อ 14 พฤษภาคม 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 4. "เลื่อนสมณศักดิ์สงฆ์ 73 รูป เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา". mgronline.com. 2004-08-10.
 5. "ตั้ง "สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี" เป็น "เจ้าคณะใหญ่หนกลาง"". www.thairath.co.th. 2020-10-12.
 6. "แต่งตั้ง'สมเด็จธงชัย' เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง". dailynews. 2020-10-18.
 7. "โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมใหม่ จำนวน 20 รูป หลังครบวาระ". Thai PBS.
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 108, ตอนที่ 213 ง ฉบับพิเศษ, 6 ธันวาคม 2534, หน้า 7
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 109, ตอนที่ 101 ง ฉบับพิเศษ, 12 สิงหาคม 2535, หน้า 10
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 112, ตอนพิเศษ 47 ง, 13 ธันวาคม 2538, หน้า 6
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 121, ตอนที่ 17 ข, 15 กันยายน 2547, หน้า 4
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 129, ตอนที่ 6 ข, 15 กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 1
 13. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ , เล่ม 131, ตอนที่ 2 ข, 21 มกราคม 2557, หน้า 3-5
 14. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 136, ตอนที่ 40 ข, 28 กรกฎาคม 2562, หน้า 2