เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง คือเจ้าคณะใหญ่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง(มหานิกาย) ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง (มหานิกาย)
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)

ตั้งแต่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
จวนวัดพระอารามหลวง,วัดราษฎร์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ โดยพระราชดำริ
สมเด็จพระสังฆราช โดยมีพระบัญชาแต่งตั้ง
มหาเถรสมาคม โดยมีมติเห็นชอบ
วาระตลอดชีวิต
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริ)
เงินตอบแทน23,900 บาท[1]

ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตามที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม[2]

มหาเถรสมาคมจึงตรา "กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์" กำหนดให้เจ้าคณะใหญ่หนกลางปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 13 ภาค 14 และภาค 15[3]

ทำเนียบเจ้าคณะใหญ่หนกลาง แก้

ลำดับ รูป รายนาม/สมณศักดิ์ เริ่มวาระ (พ.ศ.) สิ้นสุดวาระ (พ.ศ.) วัด
1   สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริ) 2508 2515 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
2   สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสโก)
2516 2519 วัดสังเวชวิศยาราม
3   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) 2519 2539 วัดสามพระยา
4   สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) 2539 2554 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
5   สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) 2554 2562 วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ผู้รักษาการแทน   พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 2562 2563 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
6   สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) 2563 ปัจจุบัน วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

อ้างอิง แก้

  1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535, หน้า 8
  3. กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์