วัดสามพระยา

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดสามพระยา วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร[1] เดิมเป็นวัดราษฎร์ สถานที่ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชาวบ้านในละแวกนั้นบ้างก็เรียกชื่อวัดว่า วัดสัก หรือ วัดบางขุนพรหม สันนิษฐานว่า สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มีการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ มาโดยลำดับ

วัดสามพระยา
หลวงพ่อพระพุทธเกสร พระประธานประจำอุโบสถวัดสามพระยา
แผนที่
ที่ตั้งแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ประเภทพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
นิกายมหานิกาย
พระประธานพระพุทธเกสร
เจ้าอาวาสพระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม)
หมายเหตุ
ชื่อที่ขึ้นทะเบียนวัดสามพระยา
เป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขอ้างอิง0005598
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ครั้นต่อมา ในรัชกาลที่ 3 ได้มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ประกอบด้วย พระยาราชภักดี (สิงห์ทอง) พระยาเทพอรชุน (ทองปาน) และพระยาราชวรานุกูล (ทองคำ) รวมสามคนพี่น้อง ตามประวัติ บิดาท่านชื่อ มะทอเปิ้น อพยพมาจากรามัญประเทศ แต่ มารดาท่านไม่ปรากฏนาม พี่น้องทั้งสาม ได้จัดสร้างวัดนี้ขึ้นใหม่ แล้วเสร็จจึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นวัดหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบพระราชทานนามวัดว่า “วัดสามพระยา”

รายนามเจ้าอาวาส แก้

  1. พระนิโรธรังษี (เรือง) ดำรงตำแหน่งเมื่อ ร. 3 - ร. 4
  2. พระธรรมสมาจาร (ศิลา) ดำรงตำแหน่งเมื่อ ร. 5 - พ.ศ. 2433
  3. พระเทพเมธี(ครุฑ) ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2436 - 2456
  4. พระธรรมดิลก (ขาว เขมโก) ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2459 – 2480
  5. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2481 -2539
  6. พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2539 - 2561
  7. พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม) พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้