สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

(เปลี่ยนทางจาก นักธรรม)

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (อังกฤษ: Central Dharma Testing Service Headquarters of Thailand) คู่กับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์ไทย เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย มีหน้าที่หลักคือดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอกของชาติ[1] และจัดให้มีการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาที่เปิดสอนไปทั่วราชอาณาจักรไทยและต่างประเทศ

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ไฟล์:ตราแผนกธรรม.gif

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงที่วัดบวรนิเวศวิหาร
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งพ.ศ. 2471
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่ไทย
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัดหน่วยงานมหาเถรสมาคม
เว็บไซต์http://www.Gongtham.net

ประวัติ แก้

รายชื่อแม่กองธรรมสนามหลวง แก้

 
ตราแม่กองธรรมในประกาศนียบัตร
ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล) พ.ศ. 2470 พ.ศ. 2484
2 พระศรีสมโพธิ (เกษม ภทฺทธมฺโม) พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2488
3 พระศรีสุธรรมมุนี (อาจ อาสโภ) พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2491
4 พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2503
5 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2532
6 พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2542
7 สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2559
8 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน แก้

หลักสูตรนักธรรม[2] (พระสงฆ์สามเณร) แก้

นักธรรมชั้นตรี ประกอบด้วย ๕ วิชา คือ

1) เรียงความแก้กระทู้ธรรม ใช้หนังสือ พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 1

2) ธรรมวิภาค ใช้หนังสือ ธรรมวิภาค เล่ม 1 และหนังสือ นวโกวาท

3) พุทธประวัติ ใช้หนังสือพุทธประวัติ และปฐมสมโพธิกถา

4) ศาสนพิธี ใช้หนังสือ ศาสนพิธี เล่ม 1

5) วินัยบัญญัติ ใช้หนังสือ วินัยมุข เล่ม 1 และหนังสือนวโกวาท

นักธรรมชั้นโท

นักธรรมชั้นเอก

หลักสูตรธรรมศึกษา (คฤหัสถ์) แก้

การสอบธรรมสนามหลวง แก้

การสอบธรรมและธรรมศึกษาในสนามหลวง หมายถึง การสอบไล่เพื่อวัดผลธรรมและธรรมศึกษาเพื่อเลื่อนชั้นประจำปีของชาติ พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงมีหน้าที่วางแผน, ประเมินและดำเนินการเพื่อให้การศึกษาของสงฆ์ตามหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาของชาติมีประสิทธิภาพและคุณภาพ[3]

วันสอบธรรม แก้

การกำหนดวันสอบนักธรรมนั้น แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 นักธรรมชั้นตรี : กำหนดสอบตรงกับ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 ถึง ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติของทุกปี

ช่วงที่ 2 นักธรรมชั้นโท - เอก : กำหนดสอบตรงกับ แรม ๒ ค่ำ เดือน 12 ถึง แรม 5 ค่ำ เดือน 12

ส่วน ธรรมศึกษา : กำหนดสอบ ประมาณ แรม 7 ค่ำ เดือน 12

การจัดสอบธรรม แก้

การสอบไล่นักธรรม แก้

การสอบไล่ธรรมศึกษา แก้

การจัดสอบธรรมในต่างประเทศ แก้

ที่ตั้งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แก้

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ตั้งอยู่หน้าวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อ้างอิง แก้

  1. หลักสูตรการศึกษาแผนกธรรม
  2. "4.หลักสูตรนักธรรม - โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย". www.pariyat.com.
  3. ประกาศผลสอบแผนกธรรม

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°45′37″N 100°30′06″E / 13.76016°N 100.501664°E / 13.76016; 100.501664

หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แผนกธรรม
นักธรรม
ธรรมศึกษา