พระธรรมปาโมกข์ เป็นราชทินนามสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรมในฝ่ายธรรมยุติกนิกาย[1]

พระธรรมปาโมกข์
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ว่าง
ตั้งแต่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
การเรียกขานท่านเจ้าคุณ
จวนพระอารามหลวง หรือวัดราษฎร์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ หรือ ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระธรรมปาโมกข์ (แฟง กิตฺติสาโร)
สถาปนาพ.ศ. 2437

ผู้ได้รับสมณศักดิ์

แก้

ปัจจุบันมีพระเถระได้รับสมณศักดิ์ที่พระธรรมปาโมกข์ รวมทั้งสิ้น 16 รูป ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม วัด ได้รับสมณศักดิ์ สมณศักดิ์สุดท้าย/ปัจจุบัน
1 พระธรรมปาโมกข์ (แฟง กิตฺติสาโร) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2437 พระพรหมมุนี
2 หม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2442 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
3 พระธรรมปาโมกข์ (ถม วราสโย) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2449 -
4 พระธรรมปาโมกข์ (แย้ม อุปวิกาโส) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2463 พระพรหมมุนี
5 พระธรรมปาโมกข์ (แจ่ม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2466 พระศาสนโศภน
6 พระธรรมปาโมกข์ (อ้วน ติสฺโส) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พ.ศ. 2472 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
7 พระธรรมปาโมกข์ (ภา ภาณโก) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2478 พระศาสนโศภน
8 พระธรรมปาโมกข์ (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2488 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
9 พระธรรมปาโมกข์ (ผิน สุวโจ) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พ.ศ. 2490 พระพรหมมุนี
10 พระธรรมปาโมกข์ (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2492 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
11 พระธรรมปาโมกข์ (วิน ธมฺมสาโร) วัดราชผาติการาม วรวิหาร พ.ศ. 2500 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
12 พระธรรมปาโมกข์ (ทิม อุฑาฒิโม) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2509 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
13 พระธรรมปาโมกข์ (บุญมั่น มนฺตาสโย) วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2520 -
14 พระธรรมปาโมกข์ (นพ องฺกุรปญฺโญ) วัดธาตุทอง พ.ศ. 2523 -
15 พระธรรมปาโมกข์ (สุวรรณ กญฺจโน) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2545 -
16 พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนทราโภ) วัดราชผาติการามวรวิหาร พ.ศ. 2555 พระพรหมวชิรากร

อ้างอิง

แก้
  1. สุเชาวน์ พลอยชุม, ตำนานพระธรรมปาโมกข์, พระธรรมปาโมกข์ (สุวรรณ กญฺจโน), กรุงเทพฯ : วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร, 2555