สุเชาวน์ พลอยชุม

สุเชาว์ พลอยชุม เป็นรองศาสตราจารย์และอดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานการเขียนและการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมากที่สุดท่านหนึ่งของประเทศในปัจจุบัน อ. สุเชาว์เป็นชาวจังหวัดราชบุรี เคยบวชเป็นพระภิกษุและจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นศิษย์ใกล้ชิดท่านหนึ่งของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร และเคยปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการส่วนพระองค์ของเจ้าประคุณสมเด็จตั้งแต่ยังทรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ มาเป็นระยะเวลานานก่อนจะลาสิกขา

การศึกษา

แก้

เกียรติคุณ

แก้

อาจารย์สุเชาว์ พลอยชุม ผลิตงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาออกมามาก โดยเฉพาะเรื่องราวพระพุทธศาสนาในประเทศไทย อาจารย์เขียนมากเป็นพิเศษ จึงมีความชำนาญทางนี้มากเป็นพิเศษ และที่เน้นจนโดดเด่นก็คือพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์, จริยศาสตร์และปรัชญาทางพระพุทธศาสนา, สุนทรียศาสตร์ในพุทธศาสตร์, พระพุทธศาสนาในอินเดีย

อาจารย์สุเชาว์ พลอยชุม เป็นศิษย์อาจารย์ สุชีพ ปุญญานุภาพ ท่านหนึ่งที่มีความแตกฉานในพระไตรปิฎกมาก และเป็นเจ้าของโครงการพระไตรปิฎกศึกษาสำหรับประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ในพระไตรปิฎกไปสู่สาธารณชนทั่วไปและประสบความสำเร็จดีมาก ผู้สนใจจะเข้าอบรมตามโครงการนี้เพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาพระไตรปิฎกอย่างเป็นระบบ และโครงการพุทธศาสนศึกษาสำหรับประชาชน เพื่อการเรียนรู้สิ่งที่ชาวพุทธควรรู้ ติดต่อได้ที่สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการอบรมดังกล่าวจัดแบ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 3 ภาค ประกอบด้วย

โครงการพระไตรปิฎกศึกษาสำหรับประชาชน เนื้อหาบรรยายมี 3 ภาค

 • ภาค 1 ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก และศึกษาพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก
 • ภาค 2 สุตตันตปิฎกศึกษา
 • ภาค 3 วินัยปิฎกและอภิธรรมปิฎกศึกษา

แต่ละภาคใช้เวลาบรรยาย 30 ชั่วโมง เรียนทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 17.00 - 19.00 น.

โครงการพุทธศาสนศึกษาสำหรับประชาชน เพื่อการเรียนรู้สิ่งที่ชาวพุทธควรรู้ เนื้อหาบรรยายมี 3 ภาค

 • ภาคที่ 1 ศึกษาคัมภรีน์อรรถกถาธรรมบท
 • ภาคที่ 2 ศึกษาคัมภีร์มงคลทีปนี
 • ภาคที่ 3 ศึกษาคัมภีร์วิสุทธิมรรค

แต่ละภาคใช้เวลาบรรยาย 30 ชั่วโมง เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.30 - 18.00 น.และวันเสาร์ เวลา 09.00 -12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8788-9

หน้าที่การงานในปัจจุบัน

แก้

ผลงานทางวิชาการ

แก้

อาจารย์สุเชาว์มีผลงานทางวิชาการ ทั้งบทความและงานวิจัยเป็นจำนวนมาก หลายเล่มเป็นการรวบรวมเรียบเรียงโดยมอบให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยหรือวัดบวรนิเวศวิหาร จัดพิมพ์โดยระบุชื่อและไม่ได้ระบุชื่อผู้รวบรวม อาทิ

 • คณะสงฆ์รามัญวงศ์ในประเทศไทย
 • จริยศาสตร์แนวพุทธ (แปล)
 • ธรรมานุกรม (รวบรวมเรียบเรียง)
 • รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ 2
 • รายงานวิจัยเรื่องพระฝรั่งในประเทศไทย
 • รายงานวิจัยเรื่องสำนักวิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
 • รายงานวิจัยเรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมของสังคมตามนวพุทธศาสน์
 • พระพุทธศาสนาในอินเดียใต้ แปลและเรียบเรียง
 • ประวัติคาถาชินบัญชร
 • พระประวัติและพระนิพนธ์สมเด็จพระอริยวงษญาณ (สุก)
 • สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)
 • สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)
 • สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)
 • สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก)
 • สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)
 • สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)
 • สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 • สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา)
 • สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 • สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ)
 • สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น)
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด)
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่)
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน)
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น)
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์)
 • สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ)
 • สุนทรียศาสตร์: ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎีความงามและศิลปะ
 • ปรัชญาทั่วไป
 • สารานุกรมพระพุทธศาสนา (รวบรวมเรียบเรียง)
 • ประวัติมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 100 ปี มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ธรรมเนียมคณะธรรมยุติกนิกาย
 • ประวัติคณะธรรมยุต
 • ตำนานสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
 • ตำนานพระพรหมมุนี
 • ตำนานพระธรรมวราภรณ์
 • ตำนานพระสาสนโสภณ
 • ตามรอยบาทพระพุทธองค์
 • พุทธลีลา
 • พุทธปรัชญาเถรวาท
 • หัวใจพระพุทธศาสนา

หนังสือของรศ.สุเชาวน์ พลอยชุม ส่วนใหญ่จัดพิมพ์โดยมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์