เปิดเมนูหลัก

พระรัตนธัชมุนี เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรมฝ่ายธรรมยุติกนิกาย สำหรับพระเถระที่มาจากภาคใต้ ปัจจุบันไม่มีผู้ได้รับสมณศักดิ์นี้

ฐานานุกรมแก้ไข

พระรัตนธัชมุนี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ[1]

  • พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์

รายนามแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 80, ตอน 3 ง ฉบับพิเศษ, 4 มกราคม 2506, หน้า 1