เปิดเมนูหลัก

พระรัตนธัชมุนี เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรมฝ่ายธรรมยุติกนิกาย สำหรับพระเถระที่มาจากภาคใต้ ปัจจุบันไม่มีผู้ได้รับสมณศักดิ์นี้

พระรัตนธัชมุนี
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ว่าง

ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521
การเรียกขานท่านเจ้าคุณ
ที่พำนักพระอารามหลวง หรือวัดราษฎร์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ หรือ ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนทฺธโช)
สถาปนา9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466

ฐานานุกรมแก้ไข

พระรัตนธัชมุนี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ[1]

  • พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์

รายนามแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 80, ตอน 3 ง ฉบับพิเศษ, 4 มกราคม 2506, หน้า 1