พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสโก)

พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 13 ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2462 ณ ตำบลบ้านกระแซง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ด้วยโรคชรา สิริอายุได้ 89 ปี

พระธรรมสิริชัย(บุญเลิศ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 13

ประวัติแก้ไข

พระธรรมสิริชัย นามเดิมว่า บุญเลิศ นามฉายา โฆสโก นามสกุล ไม้อ่อน ต่อมาเปลี่ยนเป็น ปรักกมสิทธิ์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2462 ณ ตำบลบ้านกระแซง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นบุตรของ นายบุญเรือน(เชื้อสายไทย) และนางเขียน(เชื้อสายมอญ) ปะรักมะสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนประชาบาลวัดไก่เตี้ย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  อุปสมบทเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2484 ณ วัดบางนา อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พระอุปัชฌาย์ พระครูบวรธรรมกิจ(เทียน) วัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทัด วัดบางนา อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พระอนุสาวนาจารย์ พระปลัดรื่น วัดโพธิ์เลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ต่อมาได้ย้ายมาพำนัก ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2486 เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม[1]

การศึกษาแก้ไข

  • พ.ศ. 2484 สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
  • พ.ศ. 2485 สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
  • พ.ศ. 2586 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม[2]

งานการปกครองแก้ไข

พ.ศ. 2502 เป็นเจ้าคณะ 7 วัดอรุณราชวราราม

พ.ศ. 2504 ย้ายไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2507 ย้ายไปเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอน  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2512 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม   

พ.ศ. 2512 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม   

พ.ศ. 2521 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์       

พ.ศ. 2524 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ

พ.ศ. 2525 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม   

พ.ศ. 2525 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่     

พ.ศ. 2533 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2543 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

งานเผยแผ่แก้ไข

พ.ศ. 2489 เป็นสมาชิกสภาพระธรรมกถึก วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ ท่าเตียน)

พ.ศ. 2505-2512 เป็นอาจารย์อบรมพระนวกะวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่

เป็นอาจารย์อบรมนักเรียน โรงเรียนการช่างวัดราชสิทธาราม

เป็นอาจารย์อบรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดราชสิทธาราม

พ.ศ. 2508 เป็นพระธรรมทูตสายที่ 7 ปฏิบัติงานอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2509 เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 6 ปฏิบัติงานประจำจังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2511 เป็นพระธรรมทูตปฏิบัติงานจังหวัดนครพนม

พ.ศ. 2522 ปฏิบัติงานพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2527 เป็นวิทยากรอบรมถวายความรู้พระสังฆาธิการ เช่น วัดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ, วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี, วัดเวฬุราชิน กรุงเทพฯ  เป็นต้น

พ.ศ. 2528 เป็นกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประจำปีทุกปีจนถึงวาระสุดท้าย ก่อนวันมรณภาพยังได้มอบหมายให้มีผู้ไปดำเนินการแทน มีกิจกรรมที่รับผิดชอบหลักร่วมกับเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (ตั้งแต่สมัยพระสุเมธาธิบดี – พระธรรมสุธี)  คือ ดำเนินงานกวนข้าวทิพย์ และการจัดเทศน์มหาชาติ

พ.ศ. 2529 เป็นกรรมการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สมณศักดิ์แก้ไข

พ.ศ. 2497 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูธรรมธร ฐานานุกรมในพระธรรมไตรโลกาจารย์(เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

พ.ศ. 2502 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง พระครูประกาศสมณคุณ จ.ป.ร.

พ.ศ. 2507 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในนามเดิม

พ.ศ. 2513 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสังวรกิจโกศล  

พ.ศ. 2521 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสังวรวิสุทธิ์

พ.ศ. 2527 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพศีลวิสุทธิ์

พ.ศ. 2536  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมสิริชัย

มรณภาพแก้ไข

พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 13 มรณภาพเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2511 สิริอายุได้ 89 ปี

อ้างอิงแก้ไข

  1. https://monkhistory.kachon.com/353532
  2. https://www.watarun1.com/th/service