พระธรรมปิฎก

พระธรรมปิฎก เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรม

พระธรรมปิฎก
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน)

ตั้งแต่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547
การเรียกขานท่านเจ้าคุณ
ที่พำนักพระอารามหลวง หรือวัดราษฎร์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดชีพ หรือ ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระธรรมปิฎก (เผื่อน ติสฺสทตฺโต)
สถาปนา6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469

ฐานานุกรมแก้ไข

ผู้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระธรรมปิฎก มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ

  • พระครูปลัดปิฎกวัฒน์
  • พระครูวินัยธร
  • พระครูธรรมธร
  • พระครูสังฆรักษ์
  • พระครูสมุห์
  • พระครูใบฎีกา

รายนามแก้ไข

ลำดับ นาม วัด วาระ (พ.ศ.) สมณศักดิ์สุดท้าย
1 พระธรรมปิฎก (เผื่อน ติสฺสทตฺโต) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 2469 - 2482 สมเด็จพระวันรัต
2 พระธรรมปิฎก (โชติ ธมฺมปฺปชฺโชติโก) วัดพระปฐมเจดีย์ 2484 - 2496 พระธรรมวโรดม
3 พระธรรมปิฎก (พิมพ์ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 2496 - 2504 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
4 พระธรรมปิฎก (สนิธ เขมจารี) วัดปทุมคงคา 2504 - 2515 สมเด็จพระธีรญาณมุนี
5 พระธรรมปิฎก (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม 2515 - 2530 สมเด็จพระมหาธีราจารย์
6 พระธรรมปิฎก (วีระ ภทฺทจารี) วัดสุทัศน์เทพวราราม 2530 - 2535 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
7 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน 2536 - 2547 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
8 พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน) วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 2547 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข