พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย)

พระธรรมธัชมุนี นามเดิม อมร มลาวรรณ ฉายา ญาโณทโย เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมคณะธรรมยุติกนิกาย ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) และผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

พระเดชพระคุณ
พระธรรมธัชมุนี
(อมร ญาโณทโย)
พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย).jpg
เกิด23 เมษายน พ.ศ. 2483
อายุ81
อุปสมบทพ.ศ. 2505
พรรษา59
วัดวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดธรรมยุติกนิกาย
วุฒิเปรียญธรรม 7 ประโยค
นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

พระธรรมธัชมุนี เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2483 ณ บ้านหนามแท่ง ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันแยกขึ้นกับจังหวัดยโสธร) โยมบิดาชื่อ นายทุย มลาวรรณ โยมมารดาชื่อ นางเมือง มลาวรรณ ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่-ทำนา เรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาลบ้านหนามแท่ง อ.มหาชนะชัย จ.อุบลราชธานี

การบรรพชาอุปสมบทแก้ไข

ครั้นอายุ 13 ปี ได้เข้าบรรพชาที่วัดทุ่งสวนตาล ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย โดยมีเจ้าอธิการจวน เจ้าอาวาสวัดบ้านท่าสมอและเจ้าคณะตำบลม่วง เป็นพระอุปัชฌาย์ ระหว่างเป็นสามเณรได้หมั่นเล่าเรียนหาความรู้ศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยความมุ่งมั่น พ.ศ. 2498 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ต่อมา พ.ศ. 2500 ได้ลาสิกขาไปบรรพชาใหม่ ที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

กระทั่งเมื่ออายุ 22 ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. 2505 ณ พัทธสีมาวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมปาโมกข์ (บุญมั่น มนฺตาสโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระเทพวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังอุปสมบทได้มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งนักธรรมและบาลีอย่างจริงจัง แม้สภาพความเป็นอยู่ในขณะนั้นจะไม่มีความสะดวกสบายต่อการศึกษาดังเช่นในปัจจุบันเท่าใดนัก แต่อาศัยความมุมานะท่องหนังสืออ่านตำราอย่างขะมักเขม้น

ประวัติการศึกษาแก้ไข

 • พ.ศ. 2514 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค สำนักเรียนวัดปทุมวนาราม
 • พ.ศ. 2515 ท่านได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย ใช้เวลา 3 ปีสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา

กระทั่งสำเร็จการศึกษาจากประเทศอินเดีย ท่านได้มาเป็นอาจารย์สอนหนังสือประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในเวลาต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยแห่งนั้น

ตำแหน่งแก้ไข

งานปกครอง

 • พ.ศ. 2521 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
 • พ.ศ. 2532 เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2533 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
 • พ.ศ. 2535 เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
 • พ.ศ. 2542 เป็นผู้ตรวจการคณะสงฆ์ภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2550 เป็นรองเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2553 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
 • พ.ศ. 2554 เป็นกรรมการบริหารคณะธรรมยุต
 • พ.ศ. 2555 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม วาระที่ 1
 • พ.ศ. 2561 เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 10 (ธ)
 • พ.ศ. 2562 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม วาระที่ 2 และเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2564 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)

งานการศึกษา

 • พ.ศ. 2543 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) ถัดไป
พระราชวรคุณ (สายหยุด ปญฺญาสาโร)    
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
(พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง
พระสุธรรมาธิบดี (แสง ชุตินฺธโร)    
พระภิกษุที่ได้รับสมณสักดิ์ที่พระธรรมธัชมุนี
(พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง