สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

(เปลี่ยนทางจาก แม่กองธรรมสนามหลวง)

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (อังกฤษ: Central Dharma Testing Service Headquarters of Thailand) คู่กับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์ไทย เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย มีหน้าที่หลักคือดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอกของชาติ[1] และจัดให้มีการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาที่เปิดสอนไปทั่วราชอาณาจักรไทยและต่างประเทศ

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ตราแผนกธรรม.gif
Centre of Sanam Luang National Dhamma Studies Examination - สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง.jpg
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงที่วัดบวรนิเวศวิหาร
ที่ทำการ
ไทย
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2471
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหารหลัก สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธ, แม่กองธรรมสนามหลวง
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส, รองแม่กองธรรมสนามหลวง
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม, รองแม่กองธรรมสนามหลวง
พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม, รองแม่กองธรรมสนามหลวง
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, รองแม่กองธรรมสนามหลวง
พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์, รองแม่กองธรรมสนามหลวง
พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม, ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
พระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) วัดบวรนิเวศ, ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) วัดปทุมวนาราม, ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
ต้นสังกัด มหาเถรสมาคม
เว็บไซต์
http://www.Gongtham.net

ประวัติแก้ไข

รายชื่อแม่กองธรรมสนามหลวงแก้ไข

 
ตราแม่กองธรรมในประกาศนียบัตร
ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล) พ.ศ. 2470 พ.ศ. 2484
2 พระศรีสมโพธิ (เกษม ภทฺทธมฺโม) พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2488
3 พระศรีสุธรรมมุนี (อาจ อาสโภ) พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2491
4 พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2503
5 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2532
6 พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2542
7 สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2559
8 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน

การจัดการศึกษาในปัจจุบันแก้ไข

หลักสูตรนักธรรม (พระสงฆ์สามเณร)แก้ไข

นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 1-9 ประโยค

หลักสูตรธรรมศึกษา (คฤหัสถ์)แก้ไข

การสอบธรรมสนามหลวงแก้ไข

การสอบธรรมและธรรมศึกษาในสนามหลวง หมายถึง การสอบไล่เพื่อวัดผลธรรมและธรรมศึกษาเพื่อเลื่อนชั้นประจำปีของชาติ พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงมีหน้าที่วางแผน, ประเมินและดำเนินการเพื่อให้การศึกษาของสงฆ์ตามหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาของชาติมีประสิทธิภาพและคุณภาพ[2]

วันสอบธรรมแก้ไข

การจัดสอบธรรมแก้ไข

การสอบไล่นักธรรมแก้ไข

การสอบไล่ธรรมศึกษาแก้ไข

การจัดสอบธรรมในต่างประเทศแก้ไข

ที่ตั้งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงแก้ไข

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ตั้งอยู่หน้าวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′37″N 100°30′06″E / 13.76016°N 100.501664°E / 13.76016; 100.501664

 
หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แผนกธรรม
นักธรรม

นักธรรมชั้นตรี · นักธรรมชั้นโท · นักธรรมชั้นเอก ·

ธรรมศึกษา

ธรรมศึกษาตรี · ธรรมศึกษาโท · ธรรมศึกษาเอก ·