พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก)

พระธรรมวิสุทธาจารย์ นามเดิม แสวง ลูกอินทร์ ฉายา ธมฺเมสโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย[1]

พระธรรมวิสุทธาจารย์

(แสวง ธมฺเมสโก)
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด7 เมษายน พ.ศ. 2494 (73 ปี)
นิกายธรรมยุติกนิกาย
การศึกษาป.ธ.5
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท27 พฤษภาคม พ.ศ. 2515
พรรษา51
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)
กรรมการมหาเถรสมาคม

ประวัติ แก้

พระธรรมวิสุทธาจารย์ นามเดิม แสวง นามสกุล ลูกอินทร์ ฉายา ธมฺเมสโก เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2494 ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 3 บ้านน้ำตาล ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นบุตรของนายเชื่อม และนางเสมอ ลูกอินทร์[2]

เมื่ออายุได้ 10 ปี บรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรก ณ วัดศรีสำราญ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และบรรพชาอีกครั้ง เมื่ออายุ 15 ปี ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระอุปัชฌาย์[3]

การศึกษา แก้

การปกครองคณะสงฆ์ แก้

สมณศักดิ์ แก้

  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2532 เป็นพระราชาคณะปลัดซ้ายที่ พระจุลนายก ธรรมนีติสาธกมหาเถราธิการ คณะกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เป็นพระราชาคณะปลัดขวาที่ พระมหานายก พุทธปาพจนดิลกโลกยปสาทาภิบาล สลกสังฆประธานมหาเถรกิจการี คณาธิปดีศรีรัตนคมกาจารย์
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชเมธาภรณ์ บวรปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปริยัติวิมล โสภณสิกขวิธาน ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
  • 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวิสุทธาจารย์ ปริยัติวิธานโกศล วิมลธรรมปยุต วิสุทธศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี'

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) ถัดไป
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร)    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(ลำดับที่ 4)
  พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)