สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน) (นามเดิม: พุฒ สุวัฒนกุล) (11 มีนาคม พ.ศ. 2451 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2553) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร และเป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(พุฒ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุวรรณาราม
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน).jpg
เกิด 11 มีนาคม พ.ศ. 2451
มรณภาพ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553
อายุ 102
อุปสมบท พ.ศ. 2471
พรรษา 82 พรรษา
วัด วัดสุวรรณาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา เปรียญธรรม 7 ประโยค
ตำแหน่ง คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

ประวัติแก้ไข

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มีนามเดิมว่า พุฒ สุวัฒนกุล เกิดเมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2451 (นับแบบเดิมจะเป็น พ.ศ. 2450) เป็นบุตรของนายเพ็ชร สุวัฒนกุล กับนางคำ สุวัฒนกุล ชาติภูมิเป็นชาวบ้านมะขามเรียง ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมณศักดิ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2471 สอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค ใช้ชื่อสมณศักดิ์ทางวิชาการด้านเปรียญธรรมเป็น พระมหาพุฒ สุวฑฺฒโน
 • พ.ศ. 2493 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่ พระพุทธิญาณมุนี[1]
 • พ.ศ. 2502 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชพุทธิญาณ ปฏิภาณสุตคุณ วิบุลธรรมาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]
 • พ.ศ. 2509 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพญาณสุธี ศรีธรรมสาธก ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
 • พ.ศ. 2515 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมราชานุวัตร ประสิทธิธรรมปฏิบัติ สรรพอรรถโกศล วิมลญาณสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • พ.ศ. 2521 ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ญาณวิสุทธจริยาปริณายก ตรีปิฎกคุณาลังการ นานาสถานราชคมนีย์ สาธุการีธรรมากรสุนทรศีลาทิขันธ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]
 • พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ตรีปิฎกวราลังการ ไพศาลอรรถธรรมโกศล วิมลศีลคุณากร สาทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี[6]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 67, ตอน 67, วันที่ 12 ธันวาคม 2493, หน้า 6321
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 76, ตอนที่ 115, วันที่ 16 ธันวาคม 2502, ฉบับพิเศษ หน้า 8
 3. [1]
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 89, ตอน 202, วันที่ 31 ธันวาคม 2515, ฉบับพิเศษ หน้า 2
 5. [2]
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 113, ตอนที่ 13 ข, วันที่ 2 กรกฎาคม 2539, หน้า 7-8