เทศกาลเพนเทคอสต์

เทศกาลเพนเทคอสต์[1] (ราชบัณฑิตยสถาน) หรือ วันเปนเตกอสเต[2] (โรมันคาทอลิก) มาจากคำว่า Πεντηκοστή [ἡμέρα] ในภาษากรีก ซึ่งแปลว่า "(วัน) ที่ 50" เพราะเป็นวันที่ 50 นับจากวันสมโภชปัสคา วงศ์วานอิสราเอลจัดเทศกาลนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงการที่พระยาห์เวห์ได้ประทานธรรมบัญญัติแก่โมเสสที่ภูเขาซีนาย ส่วนคริสต์ศาสนิกชนถือวันนี้เป็นการเฉลิมฉลองเหตุการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาประทับบนอัครทูตเพื่อเป็นกำลังในการประกาศข่าวดีต่อมวลมนุษย์ คริสตจักรโรมันคาทอลิกจึงถือวันนี้เป็นวันสมโภชพระจิตเจ้า และนับเป็นวันเกิดของคริสตจักรด้วย

เทศกาลเพนเทคอสต์
เทศกาลเพนเทคอสต์
อัครทูตและนางมารีย์ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพนเทคอสต์
ประเภทวันสำคัญทางศาสนาคริสต์
วันที่50 วันหลังวันสมโภชปัสคา
ส่วนเกี่ยวข้องสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์และวันสมโภชปัสคา

อ้างอิงแก้ไข

  1. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม). ราชบัณฑิตยสถาน. 2548. หน้า 420–1. ISBN 9749588339
  2. "กิจการ 2:1-13". คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์.[ลิงก์เสีย] ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2556.