พระยาห์เวห์[1][2] (อังกฤษ: Yahweh) พระเยโฮวาห์ (อังกฤษ: Jehovah) พระยะโฮวา (ศัพท์พยานพระยะโฮวา) (อังกฤษ: Yahova) ยฮวฮ (ศัพท์ศาสนายูดาห์) (ฮีบรู: יהוה; อังกฤษ: YHWH) เป็นพระนามของพระเป็นเจ้าที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม (ทานัค) ในคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาไทยเล่มเก่านั้นปรากฏพระนามนี้อยู่หลายครั้ง ในคัมภีร์ดั้งเดิมเขียนด้วยอักษร 4 ตัว แต่เนื่องจากอักษร 4 ตัว (ยฮวฮ|YHWH) นั้นผู้เขียนไม่ได้ใส่สระไว้ ทำให้การออกเสียงที่ถูกต้องถูกถ่ายทอดต่อกันมาโดยการพูด

เหรียญเงินราวสี่ศตวรรษก่อนคริสตกาลที่พบในอิสราเอล เชื่อว่าบุคคลที่ประทับอยู่บนสุริยบัลลังก์มีปีกนั้นคือพระยาห์เวห์

คัมภีร์ดั้งเดิมหรือต้นฉบับปรากฏพระนามนี้ประมาณ 7 พันครั้ง ในฉบับภาษาไทยเล่มเก่า ๆ ยังปรากฏพระนามนี้อยู่ การแปลในยุคต่อ ๆ มาได้เปลี่ยนพระนามมา 3 ครั้ง ปัจจุบันสะกดพระนามนี้ว่า ยาห์เวห์ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Yahweh

การทับศัพท์ เยโฮวาห์ มีต้นกำเนิดมาจากการที่นักวิชาการชาวยุโรปถอดอักษรฮีบรู יהוה เป็นอักษรโรมัน 4 ตัวได้เป็น YHWH แล้วผสมสระจึงได้การออกเสียงเป็น "เยโฮวาห์"[1] ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Jehovah การทับศัพท์นี้แพร่หลายไปในภาษาต่าง ๆ รวมทั้งพระคัมภีร์ไบเบิลภาษาไทยฉบับเก่า ๆ เช่น ฉบับ 1971 ยังปรากฏพระนาม "เยโฮวาห์" นี้อยู่ นอกจากนี้ยังมีการทับศัพท์ว่า "ยะโฮวา" ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Yahovah ในคัมภีร์ไบเบิล ฉบับ 1940 อีกด้วย แต่ในปัจจุบันนักวิชาการนิยมทับศัพท์ใหม่ว่า ยาห์เวห์[1][3] ตามหลักฐานที่ค้นพบและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด[4]

ยฮวฮ คือพระนามของพระเป็นเจ้าสูงสุด ซึ่งปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1940 หรือ "เยโฮวาห์" ซึ่งปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971 หรือ "ยาห์เวห์" ซึ่งปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 2011 แต่เพื่อให้เกิดความเป็นสากลในทุกนิกาย ทั้งใน โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต์ อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ เมื่อออกพระนามพระเป็นเจ้าจะออกเสียงว่า "พระเจ้า" และ "ยฮวฮ" ในคัมภีร์ฮีบรู (ทานัค) ทุกฉบับ[5]

ในภาษาฮีบรู ยาห์เวห์ แปลว่า เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น หรือแปลได้อีกว่า เราอยู่(ด้วย)[6] ซึ่งก็คือ พระองค์ทรงฤทธิ์ที่จะเป็นอะไรก็ได้ตามพระประสงค์ของพระองค์

พันธกิจของพระยาห์เวห์​

แก้

พระราชกิจแห่งการทรงสร้างของพระเจ้า มีลักษณะเด่นดังนี้[7]

 • พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งใน "ฟ้าสวรรค์และโลก"
 • พระคัมภีร์อธิบายสิ่งที่พระเจ้าสร้างว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปทรง ว่างเปล่า และมีความมืดปกคลุมอยู่
 • วิธีการที่พระเจ้าทรงใช้ในการทรงสร้างคือฤทธิ์อำนาจแห่งการดำรัสของพระองค์ ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระคัมภีร์บันทึกว่า "และพระเจ้าตรัสว่า..."
 • ทุกพระบุคคลในตรีเอกภาพไม่ใช่เพียงพระเจ้าพระบิดาองค์เดียวเท่านั้นต่างก็มีบทบาทในการทรงสร้าง
  • พระบุตรของพระองค์เองทรงเป็นพระวาทะอันทรงอานุภาพผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งโดยทางพระองค์ พระคริสต์ได้รับการเปิดเผยว่าทรงเป็นพระวาทะนิรันดร์ของพระเจ้า
  • พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีบทบาทอย่างจริงจังในพระราชกิจแห่งการทรงสร้าง โดยทรงรักษาและตระเตรียมไว้เพื่อพระราชกิจแห่งการทรงสร้างอื่น ๆ ของพระเจ้าต่อไป

ตามบันทึกคัมภีร์ไบเบิล ในหนังสือปฐมกาล กล่าวว่า ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน[8][9]

วันที่ การทรงสร้าง คำอธิบาย
1 ความ​สว่าง[10] ทำให้เกิดระเบียบในการทรงสร้าง
2 แผ่นฟ้า[11]
3 แผ่นดิน[12]
4 ดวงสว่าง[13]
5 ปลาและนก[14] ประทานชีวิตให้สิ่งที่ทรงสร้าง
6 สัตว์บกและมนุษย์[15]
7 หยุดพัก[16] วันศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ เป็นวันที่พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรให้แก่ธรรมิกชน

พระ‍เจ้า​ทรง​ปลูก​สวน​แห่ง​หนึ่ง​ไว้​ที่​สวนเอเดน ทาง​ทิศ​ตะวัน‍ออก และ​ให้​มนุษย์​ที่​พระ‍องค์​ทรง​ปั้น​มา​นั้น​อยู่​ที่‍นั่น[17] (พระองค์ได้ทรงสร้างสวนเอเดน ให้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์คู่แรก คือ อาดัมและเอวา)

พระลักษณะ

แก้

พระคัมภีร์ไม่ได้พยายามพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริง แต่พระคัมภีร์ถือว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่จริงและบรรยายพระลักษณะหลายอย่างของพระองค์ พระลักษณะบางประการก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า บางอย่างก็เห็นได้ในมนุษย์อันเป็นผลจากการถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้า[18][19]

พระลักษณะเฉพาะของพระเจ้า พระลักษณะทางศีลธรรมของพระเจ้า
พระเจ้าสถิตทุกหนทุกแห่ง พระเจ้าทรงดี
พระเจ้าทรงสัพพัญญูญาณ พระเจ้าทรงเป็นความรัก
พระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้น พระเจ้าทรงพระเมตตาและทรงพระคุณ
พระเจ้าทรงอยู่เหนือสรรพสิ่ง พระเจ้าทรงเมตตาสงสาร
พระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์ พระเจ้าทรงอดกลั้นและกริ้วช้า
พระเจ้าทรงไม่เปลี่ยนแปลง พระเจ้าทรงเป็นความจริง
พระเจ้าทรงสมบูรณ์แบบและบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์
พระเจ้าทรงเป็นตรีเอกภาพ พระเจ้าทรงเที่ยงธรรม

การออกพระนามในคัมภีร์ไบเบิลภาษาไทย

แก้
พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1883

พระเจ้าตรัสกับโมเสสด้วยว่า "จงบอกชนอิสราเอลว่า ยฮวฮ[20] พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน นี่เป็นนามของเราชั่วนิรันดร์ เป็นนามที่พวกเจ้าจะเรียกเราตลอดทุกชั่วอายุ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1940

พระเจ้าตรัสกับโมเสสด้วยว่า "จงบอกชนอิสราเอลว่า พระยะโฮวา[21] พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน นี่เป็นนามของเราชั่วนิรันดร์ เป็นนามที่พวกเจ้าจะเรียกเราตลอดทุกชั่วอายุ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971

พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า "เจ้าจงกล่าวแก่ประชากรอิสราเอลว่าดังนี้ พระเยโฮวาห์[22] พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่าน คือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคป ทรงใช้ใหข้าพเจ้ามาหาท่าน นี่แหละเป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิตย์ นี่แหละเป็นอนุสรณ์ของเราตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011

พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสอีกว่า "เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า พระยาห์เวห์[23] พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่าน คือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคป ทรงใช้ใหข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน นี่เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิตย์ เป็นอนุสรณ์ของเราตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์

พระยาห์เวห์ในกลุ่มศาสนาอับราฮัม

แก้

ศาสนาอับราฮัม ประกอบด้วย 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และ ศาสนาอิสลาม

คัมภีร์ฮีบรูของศาสนายูดาห์ เรียกพระยาห์เวห์ว่า "เอโลฮิม (Elohim)" แปลว่า พระเจ้า (GOD) หรือ "อโดนาย (Adonai)" แปลว่า เจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า (LORD)[24]

คัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ เรียกพระยาห์เวห์ว่า "พระยาห์เวห์ (Yahweh)" หรือ "พระเยโฮวาห์ (Jehovah)" หรือ "พระยะโฮวา (Yahova)" หรือ "พระเป็นเจ้า (God)"

คัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลาม เรียกพระยาห์เวห์ว่า "อัลลอฮ์ (Allah)"

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 1.2 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 647-8
 2. สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 3. สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 4. Miller, Patrick D (2000). The Religion of Ancient Israel. Westminster John Knox Press. ISBN 978-0664221454. {{cite book}}: |ref=harv ไม่ถูกต้อง (help)
 5. Tanak, Complete Jewish Bible Version (CJB), Hebrew Bible
 6. อพยพ 3:14, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 7. ปฐมกาล บทที่ 1 หน้า 26-27, การทรงสร้าง, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอธิบาย "ชีวิตครบบริบูรณ์" 2008
 8. ปฐมกาล 1:1, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 9. ปฐมกาล บทที่ 1 หน้า 29, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอธิบาย "ชีวิตครบบริบูรณ์" 2008
 10. ปฐมกาล 1:3, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 11. ปฐมกาล 1:6, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 12. ปฐมกาล 1:9, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 13. ปฐมกาล 1:14-15, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 14. ปฐมกาล 1:20, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 15. ปฐมกาล 1:24, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 16. ปฐมกาล 2:3, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 17. ปฐมกาล 2:8, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 18. สดุดี 139:7-8, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 19. สดุดี บทที่ 139 หน้า 1,104-1,106, พระลักษณะของพระเจ้า, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอธิบาย "ชีวิตครบบริบูรณ์" 2008
 20. เอ็กโซโด 3:15 ,พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1883
 21. เอ็กโซโด 3:15 ,พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1940
 22. อพยพ 3:15 ,พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971
 23. อพยพ 3:15 ,พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 24. คำชี้แจงเรื่องการแปลพระนามพระเจ้า, สมาคมพระคริสตธรรมไทย