ภาษาอาหรับ
الله
การสะกด
อัลลอฮ์, อัลลอฮฺ
คำแปล
"พระเป็นเจ้า"

ศาสนาอิสลามเรียกพระเป็นเจ้าว่า อัลลอฮ์ บ้างก็สะกดว่า อัลลอฮฺ, อัลลอหฺ หรือ อัลเลาะห์ ตรงกับภาษาอังกฤษ "God" เชื่อว่าทรงเป็นพระผู้สร้างมนุษย์ สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต และทุกสรรพสิ่งในจักรวาล พระองค์ทรงมีโดยไร้จุดเริ่มต้น และทรงมีอยู่นิรันดร์โดยไม่มีจุดจบ พระองค์แตกต่างกับทุกสรรพสิ่งอย่างสิ้นเชิง ทรงดำรงด้วยพระองค์เอง มิต้องทรงพึ่งพาสิ่งใด พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าเอกองค์เดียว ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดอีกนอกเหนือจากพระองค์

ตามความเชื่อของอิสลาม อัลลอฮ์ทรงมีความสามารถในการบันดาลทุกสรรพสิ่ง ทรงรอบรู้โดยไม่จำกัดขอบเขต

อัลลอฮ์เป็นพระปฐมนามแห่งพระองค์ พระองค์มีพระนามอันวิจิตรอื่น ๆ อีกมากถึง 99 พระนาม ซึ่งบ่าวของพระองค์สามารถใช้นามเหล่านั้นเรียกพระองค์ได้

พระองค์ทรงบริสุทธิ์ ไม่มีบุตร ไร้ภาคี ทรงอยู่นอกเหนือกาละและเทศะ เพราะทั้งสองสิ่งนั้น เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง พระองค์ทรงกำหนดระบบและปัจจัยของทุกสรรพสิ่ง อีกทั้งยังได้กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดจบของสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างทั้งมวล

อัลลอฮ์ คืออัตมันที่ทรงสิทธิในการได้รับการเคารพบูชาอย่างแท้จริง ไม่มีสิ่งใดอย่างเด็ดขาดที่ควรแก่การเคารพบูชานอกเหนือจากพระองค์

ชาวมุสลิมถือว่าอัลลอฮ์คือพระยาห์เวห์ในศาสนาคริสต์และศาสนายูดาห์

อัลอัสมาอ์ อัลฮุสนา พระนามอันงดงาม

 
อัลอัสมาอ์ อัลฮุสนา พร้อมคำอ่านเป็นภาษาอังกฤษ

พระนามอันงดงาม (อัลอัสมาอ์ อัลฮุสนา) ของอัลลอหฺที่ระบุในอัลกุรอานมี 99 พระนามคือ

 1. อัรเราะฮฺมาน - ผู้ทรงกรุณาปราณี
 2. อัรเราะฮีม - ผู้ทรงเมตตาเสมอ
 3. อัลมาลิก - ผู้ทรงอภิสิทธิ์
 4. อัลกุดดูส - ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง
 5. อัสสะลาม - ผู้ทรงสันติ (ศานติ)
 6. อัลมุอ์มิน - ผู้ทรงประสาทความปลอดภัย
 7. อัลมุฮัยมิน - ผู้ทรงคุ้มครอง
 8. อัลอะซีซ - ผู้ทรงเดชานุภาพ
 9. อัลญับบารฺ - ผู้ทรงอานุภาพ
 10. อัลมุตะกับบิรฺ - ผู้ทรงเกรียงไกร
 11. อัลคอลิก - ผู้ทรงสร้างสรรค์
 12. อัลบาริอฺ - ผู้ทรงให้บังเกิดอย่างครบครัน
 13. อัลมุเศาวิรฺ - ผู้ทรงรังสรรค์รูปพรรณสัณฐาน
 14. อัลฆ็อฟฟารฺ - ผู้ทรงอภัยโทษ
 15. อัลเกาะหฺหารฺ - ผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาด
 16. อัลวะหฺหาบ - ผู้ทรงประทานอย่างล้นเหลือ
 17. อัลร็อซซาก - ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ
 18. อัลฟัตตาฮฺ - ผู้ทรงพิพากษา
 19. อัลอะลีม - ผู้ทรงรอบรู้, สัพพัญญู
 20. อัลกอบิฎ - ผู้ทรงยับยั้งทุกสิ่งไว้ตามปริมาณของมัน
 21. อัลบาซิฏ - ผู้ทรงประทานความมั่งคั่ง
 22. อัลคอฟิฎ - ผู้ทรงทำให้ตกต่ำ
 23. อัลรอฟิอฺ - ผู้ทรงยกย่อง, สรรเสริญ
 24. อัลมุอิซซุ - ผู้ทรงให้เกียรติแก่ปวงบ่าวที่ศรัทธา
 25. อัลมุซิลลุ - ผู้ทรงลดเกียรติของผู้ฝ่าฝืน
 26. อัลสะมีอฺ - ผู้ทรงได้ยิน
 27. อัลบะศีรฺ - ผู้ทรงเห็น
 28. อัลฮะกัม - ผู้ทรงยุติธรรมยิ่ง
 29. อัลอัดลฺ - ผู้ทรงเที่ยงธรรม
 30. อัลละฏีฟ - ผู้ทรงอ่อนโยน
 31. อัลเคาะบีรฺ - ผู้ทรงตระหนักในทุกสิ่ง
 32. อัลฮะลีม - ผู้ทรงขันติ
 33. อัลอะซีม - ผู้ทรงยิ่งใหญ่
 34. อัลเฆาะฟูรฺ - ผู้ทรงอภัยโทษ
 35. อัลชะกูรฺ - ผู้ทรงประทานรางวัลตอบแทน
 36. อัลอะลีย์ - ผู้ทรงสูงสุด
 37. อัลกะบีรฺ - ผู้ทรงยิ่งใหญ่
 38. อัลฮะฟีซ - ผู้ทรงปกป้องดูแล, พิทักษ์, บริรักษ์
 39. อัลมุกีต - ผู้ทรงทำนุบำรุง
 40. อัลฮะสีบ - ผู้ทรงคำนวณในการชำระบัญชี
 41. อัลญะลีล - ผู้ทรงมหิธานุภาพ
 42. อัลกะรีม - ผู้ทรงเกียรติ
 43. อัรร่อกีบ - ผู้ทรงเฝ้าดูแล
 44. อัลมุญีบ - ผู้ทรงตอบสนองการขอพร
 45. อัลวาซิอฺ - ผู้ทรงไพศาล
 46. อัลฮะกีม - ผู้ทรงปรีชาญาณ
 47. อัลวะดูด - ผู้ทรงรักใคร่
 48. อัลมะญีด - ผู้ทรงไพโรจน์
 49. อัลบาอิษ - ผู้ทรงให้คนตายฟื้นคืนชีพ
 50. อัชชะฮีด - ผู้ทรงเป็นพยาน
 51. อัลฮักกฺ - ผู้ทรงสัจจะ
 52. อัลวะกีล - ผู้ทรงอภิรักษ
 53. อัลเกาะวีย์ - ผู้ทรงพลานุภาพ
 54. อัลมะตีน - ผู้ทรงมั่นคง
 55. อัลวะลีย์ - ผู้ทรงคุ้มครอง, ทรงเป็นมิตร
 56. อัลฮะมีด - ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ
 57. อัลมุหฺศี - ผู้ทรงรอบรู้ยิ่งโดยไม่มีสิ่งใดรอดพ้นการรอบรู้ของพระองค์
 58. อัลมุบดิอฺ- ผู้ทรงเริ่มแรก (ปฐม)
 59. อัลมุอีด - ผู้ทรงให้สิ่งที่พินาศกลับปรากฏขึ้นอีก
 60. อัลมุฮฺยี - ผู้ทรงประทานชีวิต
 61. อัลมุมีต - ผู้ทรงประทานความตาย
 62. อัลฮัยยุ - ผู้ทรงนิรันดร์
 63. อัลก็อยยูม - ผู้ทรงอนันตกาล
 64. อัลวาญิด - ผู้ทรงค้นพบ
 65. อัลมาญิด - ผู้ทรงประเสริฐยิ่ง
 66. อัลวาฮิด - ทรงเป็นองค์เดียวของพระเจ้าที่แท้จริง
 67. อัลอะฮัด - ผู้ทรงเอกะ
 68. อัศเศาะมัดฺ - ผู้ทรงเป็นสรณ
 69. อัลกอดิรฺ - ผู้ทรงอำนาจ, ฤทธานุภาพ
 70. อัลมุกตะดิรฺ - ผู้ทรงอานุภาพและอำนาจที่จะกระทำสิ่งใดตามพระประสงค์ (ศักดานุภาพ)
 71. อัลมุก็อดดิม - ผู้ทรงนำมาต่อหน้าหรือข้างหน้า
 72. อัลมุอัคคิรฺ - ผู้ประทานให้มีวาระสิ้นสุด (กำหนด)
 73. อัลเอาวัล - ผู้ทรงเป็นองค์แรก
 74. อัลอาคิรฺ - ผู้ทรงเป็นองค์สุดท้าย
 75. อัซซอหิรฺ - ผู้ทรงประจักษ์
 76. อัลบาฏิน - ผู้ทรงเร้นลับ พ้นญาณวิสัย
 77. อัลวาลี - ผู้ทรงดูแล-คุ้มครอง (บริบาล)
 78. อัลมุตะอาลี - ผู้ทรงสูงสุดยิ่งในทุกกรณี ไม่มีความเท็จย่างกรายพระองคได้
 79. อัลบัรฺรุ - ผู้ทรงอ่อนโยน, อ่อนน้อม
 80. อัตเตาวาบ - ผู้ทรงนิรโทษโดยปรานี
 81. อัลมุนตะกิม - ผู้ทรงลงโทษที่เหมาะสมแก่ความประพฤติ
 82. อัลอัฟวุ - ผู้ทรงอภัย ทรงลบล้างความผิด
 83. อัรฺเราะอูฟ - ผู้ทรงปรานีเอ็นดู
 84. อัลมาลิกุลมุลกิ - ผู้ทรงราชันย์
 85. ซุลญะลาลิ วัล-อิกรอม - ผู้ทรงเกียรติยศ
 86. อัลมุกซิฏ - ผู้ทรงดำรงความยุติธรรม
 87. อัลญามิอฺ - ผู้ทรงรวบรวม
 88. อัลเฆาะนีย์ - ผู้ทรงร่ำรวยอย่างล้นเหลือ, มหัทธนะ
 89. อัลมุฆนี- ผู้ทรงประทานความพอเพียง, ทรงบริบูรณ์
 90. อัลมานิอฺ - ผู้ทรงยับยั้ง
 91. อัฎฎอรฺรุ - ผู้ทรงให้ลำบากเพื่อลงโทษและทดสอบ
 92. อันนาฟิอฺ - ผู้อำนวยคุณประโยชน์ (คุณูปการ)
 93. อันนูร - ผู้ทรงจำรัส
 94. อัลฮาดี - ผู้ทรงนำทาง
 95. อัลบะดีอฺ - ผู้ทรงประดิษฐ์-บันดาล, เสกสรร
 96. อัลบากี - ผู้ทรงคงอยู่แม้ทุกสิ่งพินาศ
 97. อัลวาริษ - ผู้ทรงการุญ
 98. อัรฺเราะชีด - ผู้ทรงเที่ยงธรรม
 99. อัศเศาะบูรฺ - ผู้ทรงอดทน

แหล่งข้อมูลอื่น