ชะฮาดะฮ์ (อาหรับ: الشهادة aš-šahādah audio "ปฏิญาณตน"; หรือ อัชชะฮาดะตาน (الشَهادَتانْ aš-šahādatān, "คำปฏิญาณทั้งสอง")) เป็นบทประกาศความเชื่อในศาสนาอิสลาม ถึงความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว และแสดงความยอมรับว่านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระเจ้า คำประกาศดังกล่าวในรูปแบบอย่างย่อที่สุด มีใจความดังนี้

ชะฮาดะฮ์
ชะฮาดะฮ์
لَا إِلٰهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
lā ʾilāha ʾillā-llāh, muhammadun rasūlu-llāh
ละอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์ มุฮัมมะดุน เราะซูลลุลลอฮ์
"ไม่มีพระเป็นเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์"[1][2]

การใช้ในธง

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552. 734 หน้า. หน้า 85. ISBN 978-616-7073-03-3
  2. N Mohammad (1985), The doctrine of jihad: An introduction, Journal of Law and Religion, 3(2): 381-397