มาเลเซียตะวันตก

มาเลเซียตะวันตก (มลายู: Semenanjung Malaysia) เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายูโดยมีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยทางเหนือ และติดต่อกับสิงคโปร์ทางใต้โดยมีช่องแคบยะโฮร์กั้นอยู่ ทางตะวันตกจรดกับช่องแคบมะละกาและทางตะวันออกจรดกับทะเลจีนใต้ มาเลเซียตะวันตกยังเป็นดินแดนส่วนแรกที่รวมตัวกันเป็นสหภาพมาลายา ก่อนที่มาเลเซียตะวันออกและสิงคโปร์จะเข้าร่วมและกลายเป็นสหพันธรัฐมาลายาในเวลาต่อมา (ภายหลังสิงคโปร์ได้แยกดินแดนออกไปตั้งรัฐของตนเอง)

ภูมิประเทศของคาบสมุทรมาเลเซียตะวันตก

รัฐและดินแดนสหพันธ์แก้ไข

มาเลเซียตะวันตกประกอบด้วยรัฐและดินแดนสหพันธ์ดังต่อไปนี้