เอโลฮิม (ฮีบรู: אֱלֹהִים’ĕlōhîm) เป็นหนึ่งในพระนามของพระเป็นเจ้าที่ปรากฏในคัมภีร์ฮีบรู

อักษร เอโลฮิม ในภาษายิว

ความเชื่อในศาสนาคริสต์แต่ละนิกายแก้ไข

ตรีเอกภาพนิยมแก้ไข

คริสตชนนิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์เชื่อว่าทั้ง "เอโลฮิม" และ "เยโฮวาห์" เป็นพระนามของพระเจ้าพระบิดา ซึ่งเป็นพระเจ้าเดียวกับพระเจ้าพระบุตร (คือพระเยซู) และพระวิญญาณบริสุทธิ์

มอรมอนแก้ไข

ชาวมอรมอนเชื่อว่า "เอโลฮิม" เป็นพระนามของพระเจ้าพระบิดาของพระเยซู ส่วน "เยโฮวาห์" เป็นพระนามของพระเยซูก่อนเกิดเป็นมนุษย์[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. First Presidency and Quorum of the Twelve Apostles, "The Father and the Son", Improvement Era, August 1916, pp. 934–42; reprinted as "The Father and the Son", Ensign, April 2002.