จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ (30 ตุลาคม พ.ศ. 2485) เป็นบาทหลวงชาวนครพนม อัครมุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง อดีตประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

พระคุณเจ้า
หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า ยอร์ช ยอด พิมพิสาร
ถัดไป ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง
ดำรงตำแหน่ง
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ก่อนหน้า ลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน
ถัดไป อันตน วีระเดช ใจเสรี
มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
ดำรงตำแหน่ง
23 มกราคม พ.ศ. 2542 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ก่อนหน้า ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค
ถัดไป ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 ตุลาคม พ.ศ. 2485 (78 ปี)
สัญชาติ ไทย
บิดา สมเกียรติ สันติสุขนิรันดร์
มารดา เสาร์ สันติสุขนิรันดร์
ที่อยู่ สำนักมิสซังคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
Coat of arms of Louis Chamniern Santisukniram.svg

ประวัติแก้ไข

อัครมุขนายกจำเนียรเกิดในครอบครัวเกษตรกรชาวนครพนม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2485 บิดาชื่อนายสมเกียรติ มารดาชื่อนางเสาร์ มีพี่น้องรวมตัวท่านเป็น 6 คน ศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนหนองแสง จังหวัดนครพนม และจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวรธรรมพิทยาคาร (ถูกยุบรวมกับโรงเรียนเซนต์ยอแซฟท่าแร่ ในปี พ.ศ. 2516) จนปี พ.ศ. 2506 พระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ ประมุขมิสซังท่าแร่ในขณะนั้นได้ส่งท่านไปศึกษาที่เซมินารีใหญ่ชื่อ Collegio Propaganda Fide Roma ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี จนจบปริญญาโทสาขาวิชาปรัชญาและเทววิทยา และรับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวง โดยมีสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 เป็นผู้โปรดศีล พ.ศ. 2513 กลับมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทย ทำงานจนได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ เช่น ผู้ช่วยอธิการอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อธิการโบสถ์นักบุญกาทารีนา อธิการอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อุปมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง มิชชันนารีประจำประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

กระทั่งวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 จึงประกาศแต่งตั้งท่านเป็นมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์ ได้รับการอภิเษกเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2542 โดยมีพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ในขณะนั้นเป็นประธานคณะผู้อภิเษก ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ท่านจึงได้รับรับแต่งตั้งเป็นอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง มีพิธีเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 สิงหาคม ปีเดียวกัน ท่านดำรงตำแหน่งนี้มาจนปัจจุบัน

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันแก้ไข

ปัจจุบันอัครมุขนายกจำเนียรดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้[1]

อ้างอิงแก้ไข


ก่อนหน้า จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ถัดไป
ยอร์ช ยอด พิมพิสาร   ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2553 — พ.ศ. 2558)
  ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน   อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง
(พ.ศ. 2548 — พ.ศ. 2563)
  อันตน วีระเดช ใจเสรี
ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค   มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
(พ.ศ. 2542 — พ.ศ. 2548)
  ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช