คริสตวิทยา[1] (อังกฤษ: Christology) เป็นเทววิทยาศาสนาคริสต์สาขาหนึ่ง ที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและสถานะบุคคลของพระเยซูตามที่ปรากฏในพระวรสารและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม่[2][3] โดยเฉพาะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าพระบิดา และการเป็นพระผู้ไถ่มนุษย์ให้ได้รับความรอด[4] โดยมีแนวคิดของเปาโลอัครทูตเป็นหลักสำคัญของวิชามาตั้งแต่สมัยอัครทูต[5]

คำว่า Christology มาจากภาษากรีก: Χριστός คริสตส หมายถึงพระคริสต์ และ -λογία โลเกีย แปลว่าคำอธิบาย Christology จึงหมายถึง

อ้างอิง

แก้
  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552. 734 หน้า. หน้า 163-166. ISBN 978-616-7073-03-3
  2. Christology: A Biblical, Historical, and Systematic Study of Jesus by Gerald O'Collins 2009 ISBN 0-19-955787-X pages 1-3
  3. Compare: Ramm, Bernard L. (1993). "Christology at the Center". An Evangelical Christology: Ecumenic and Historic. Regent College Publishing. p. 15. ISBN 9781573830089. สืบค้นเมื่อ 2016-05-09. Christology is the reflective and systematic study of the person and work of Jesus Christ.
  4. Catholic encyclopedia: Christology
  5. Christ in Christian Tradition: From the Apostolic Age to Chalcedon' by Aloys Grillmeier, John Bowden 1975 ISBN 0-664-22301-X pages 15-19 [1]