เทววิทยาศาสนาคริสต์

เทววิทยาศาสนาคริสต์[1] (อังกฤษ: Christian theology) คริสต์เทววิทยา[2] หรือศาสนศาสตร์[3] คือเทววิทยาที่เกี่ยวกับความเชื่อในศาสนาคริสต์ นักเทววิทยาศาสนาคริสต์ใช้เหตุผลทางการวิจัยและการถกเพื่อทำความเข้าใจ อธิบาย ทดสอบ วิจารณ์ประเด็น ป้องกันและเผยแพร่คริสต์ศาสนา[4] เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มความเข้าใจต่อศาสนาคริสต์ [5] เพื่อเปรียบเทียบคริสต์ศาสนากับประเพณีหรือความเชื่อถืออื่น ๆ [6] และเพื่อป้องกัน กล่าวโต้ต่อนักวิจารณ์ ช่วยในการปฏิรูปศาสนา[7] มีความเข้าใจในคริสต์ศาสนาพอที่จะสามารถนำเอาความเข้าใจนั้นมาทำความเข้าใจในสถานะการณ์ปัจจุบันตามความจำเป็น[8]

เทววิทยาศาสนาคริสต์เผยแพร่เข้ามาในวัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะวัฒนธรรมยุโรปก่อนสมัยใหม่ ความเกี่ยวพันกันระหว่างปรัชญาสองอย่างนี้ทำให้ผู้ต้องการทำความความเข้าใจในเทววิทยาศาสนาคริสต์จำเป็นต้องเข้าใจในวัฒนธรรมตะวันตกด้วยในขณะเดียวกัน

อ้างอิง

แก้
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) เก็บถาวร 2012-11-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
  3. เจ ไอ แพคเกอร์ "ศาสนศาสตร์ฉบับย่อ" กรุงเทพมหานคร:กนกบรรณสาร เก็บถาวร 2012-05-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน.
  4. See, e.g., Duncan Dormor et al (eds), Anglicanism, the Answer to Modernity (London: Continuum, 2003)
  5. See, e.g., Daniel L. Migliore, Faith Seeking Understanding: An Introduction to Christian Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 2004)
  6. See, e.g., David Burrell, Freedom and Creation in Three Traditions (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1994)
  7. See, e.g., John Shelby Spong, Why Christianity Must Change or Die (New York: Harper Collins, 2001)
  8. For example, see Timothy Gorringe, Crime, Changing Society and the Churches Series (London:SPCK, 2004)

ดูเพิ่ม

แก้