ในทางศาสนา ความรอด (อังกฤษ: Salvation) หมายถึง การที่วิญญาณปลอดจากบาปและผลของบาป[1] ถือเป็นเป้าหมายของทุกศาสนา แต่แต่ละศาสนาจะอธิบายลักษณะและวิธีการบรรลุถึงความรอดแตกต่างกันไป

ศาสนาพุทธแก้ไข

ดูบทความหลักที่: วิมุตติ

ในศาสนาพุทธ ความรอดเรียกว่า วิมุตติ แปลว่า ความหลุดพ้นจากกิเลส[2] มีอยู่หลายระดับ ขั้นสูงสุดคือนิพพานอันเป็นการหลุดพ้นจากสังสารวัฏโดยสิ้นเชิง

ศาสนาคริสต์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: พระผู้ไถ่

คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปแต่กำเนิด จึงไม่สามารถเอาชนะบาปได้เอง พระยาห์เวห์จึงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาปโดยการส่งพระเยซูผู้เป็นพระบุตรพระเป็นเจ้า มาทำหน้าที่ไถ่บาปแทนมนุษย์โดยยอมถูกตรึงที่กางเขน ผู้ที่เชื่อและวางใจในการไถ่บาปของพระเยซูจะถูกชำระจากบาปและมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์หลังจากเสียชีวิต

ความมั่นใจในความรอดแก้ไข

ความมั่นใจในความรอด[3] คือความมั่นใจของคริสตชนว่าเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาหรือเมื่อความตายมาเยือน เขาจะได้ไปอยู่กับพระเยซูในสวรรค์ แต่การทึกทักเอาว่าเราได้มีชีวิตนิรันดร์โดยอิงอยู่กับประสบการณ์ในอดีตหรือความเชื่อที่ตายแล้วนั้นเป็นความผิดพลาดร้ายแรง จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1 ได้กำหนดวิธีการ 9 ประการที่ทำให้คริสตชนมั่นใจว่ายังคงอยู่ในความสัมพันธ์แห่งความรอดกับพระเยซูคริสต์ ดังนี้

 1. เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า
 2. ถวายเกียรติแด่พระคริสต์ในฐานะที่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
 3. รักพระบิดาและพระบุตรแทนที่จะรักโลก
 4. ยึดมั่นที่จะประพฤติตนในความชอบธรรม แทนที่จะทำบาป
 5. รักพี่น้อง
 6. รู้สึกตัวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตภายในตัว
 7. มุ่งมั่นติดตามแบบอย่างของพระเยซูและดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์
 8. เชื่อ ยอมรับ และยังคงอยู่ใน "พระวาทะแห่งชีวิต"
 9. มีความปรารถนาที่กระตือรือร้นและความหวังอย่างไม่เปลี่ยนแปลงในการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เพื่อรับเราไปอยู่กับพระองค์ของพระคริสต์

ศาสนาฮินดูแก้ไข

ดูบทความหลักที่: โมกษะ

ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โมกษะ หมายถึง การที่อาตมันหรือชีวะพ้นจากกรรม จึงหลุดพ้นจากสังสารวัฏและได้เข้าไปรวมกับพรหมัน โมกษะมี 2 อย่างคือ[4]

 1. ชีวันมุกติ หมายถึง การหลุดพ้นโดยที่อาตมันยังอาศัยร่างกายอยู่ คือยังมีชีวิตบนโลกอยู่
 2. วิเทหมุกติ หมายถึง การหลุดพ้นโดยที่อาตมันละทิ้งกายแล้ว

อ้างอิงแก้ไข

 • ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552
 1. "The saving of the soul; the deliverance from sin and its consequences". OED 2nd ed. 1989.
 2. ราชบัณฑิตยสถาน, หน้า 632-4
 3. 1 ยอห์น บทที่ 5 หน้า 2434-2435, ความมั่นใจในความรอด, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอธิบาย "ชีวิตครบบริบูรณ์" 2008
 4. ราชบัณฑิตยสถาน, หน้า 363-4