บาป หมายถึง การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา ความชั่วร้าย ความมัวหมอง[1]

ในศาสนาแก้ไข

ศาสนาพุทธแก้ไข

ดูบทความหลักที่: บาป (ศาสนาพุทธ)

ศาสนาคริสต์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: บาป (ศาสนาคริสต์)

ศาสนาอิสลามแก้ไข

ดูบทความหลักที่: บาป (ศาสนาอิสลาม)

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 1,544 หน้า. หน้า 670. ISBN 978-616-7073-80-4