บาป หมายถึง การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา ความชั่วร้าย ความมัวหมอง[1]

ในศาสนา แก้

ศาสนาพุทธ แก้

ศาสนาคริสต์ แก้

ศาสนาอิสลาม แก้

อ้างอิง แก้

  1. ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 1,544 หน้า. หน้า 670. ISBN 978-616-7073-80-4