ในคติพหุเทวนิยม เทวราช (บาลี: เทวราช) หมายถึง เทวดาผู้พระราชา[1] หรือพระราชาแห่งเทวดา[2]

รายนามเทวราชในศาสนาต่าง ๆแก้ไข

ศาสนา พระนาม
ศาสนาพราหมณ์ พระอินทร์
ศาสนาอียิปต์โบราณ รา, อามุน
ศาสนานอร์สโบราณ โอดิน
ศาสนากรีกโบราณ ซูส
ศาสนาโรมันโบราณ จูปิเตอร์
ศาสนาพื้นบ้านจีน เง็กเซียนฮ่องเต้
ศาสนาชินโต อะมะเตะระซุ

อ้างอิงแก้ไข

  1. วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. บาลีไวยากรณ์ วจีวิภาค ภาคที่ ๒ นาม และ อัพยยศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 24, กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541. 106 หน้า. หน้า 57.
  2. วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. บาลีไวยากรณ์ วจีวิภาค ภาคที่ ๒ สมาส และ ตัทธิต. พิมพ์ครั้งที่ 36, กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538. 156 หน้า. หน้า 134.