พุทธศาสนศึกษา

พุทธศาสนศึกษา[1] หรือ พุทธศาสตรศึกษา (อังกฤษ: Buddhist Studies) คือการศึกษาศาสนาพุทธในเชิงวิชาการ ถือเป็นสาขาหนึ่งของศาสนศึกษา

พุทธศาสนศึกษาเป็นการศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น หลักธรรม วิมุตติ กฎแห่งกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างนิกาย[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. สาขาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ), คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ราชบัณฑิตยสถาน, ศัพท์ศึกษาศาสตร์, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2555, หน้า 63-4