เปิดเมนูหลัก

พญานาค (สันสกฤต: नागराज นาคราช) หมายถึง นาคผู้เป็นใหญ่ นาคผู้เป็นหัวหน้า[1] ตามความเชื่อในศาสนาแบบอินเดีย คล้ายกับพญามังกร (อักษรจีน: 龍王 หลงหวัง) ตามคติศาสนาพื้นบ้านจีน

พญานาค (นาคราช)
The Naga King Dasavatara Temple.jpg
เทวรูปนาคราชที่วิหารทศาวตาร
ชื่อในอักษรเทวนาครีनागराज
ชื่อในการทับศัพท์ภาษาสันสกฤตNāgarāja
ชื่อในการทับศัพท์แบบไวลีKlu'i rgyal po
ส่วนเกี่ยวข้องนาค
วิมานโลก

ศาสนาพุทธแก้ไข

พระไตรปิฎกภาษาบาลีกล่าวถึงนาคราชหลายตน เช่น

 • มณีกัณฐ์ มีแก้วมณีประดับที่คอ อาศัยในแม่น้ำคงคา ศรัทธาฤๅษีตนหนึ่งจึงขึ้นมาขดตัว 7 รอบแล้วแผ่พังพานใหญ่บนศีรษะฤๅษีนั้น[2]
 • กาฬนาคราช ที่หลับไหลอยู่ใต้บาดาล จะตื่นขึ้นเมื่อจะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ครั้งล่าสุดคือเมื่อ วันขึ้น 14 ค่ำเดือน 6 เมื่อพระโคตมพุทธเจ้าลอยถาดทองคำเสี่ยงทาย เสียงของถาดทองคำที่ลอยทวนน้ำและจมลงกระทบกับถาดทองคำอีก 3 ใบ (ของพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ก่อนหน้าในภัทรกัปนี้) ปลุกให้กาฬนาคราชตื่นขึ้นและสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธเจ้าก่อนที่จะกลับไปหลับต่อ
 • มุจลินท์ ได้ขดตัว 7 รอบพระโคตมพุทธเจ้า แล้วแผ่พังพานใหญ่บนพระเศียรเพื่อปกป้องพระองค์จากสภาพอากาศและสัตว์ต่าง ๆ ระหว่างทรงเสวยวิมุตติสุขใต้ต้นจิกหลังตรัสรู้[3] เป็นที่มาของปางนาคปรก
 • สุปัสสะ ผู้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่านาคที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสอาจทำร้ายภิกษุที่ฉันเนื้องู เมื่อพญานาคกลับไปหลังจากฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุฉันเนื้องูต้องอาบัติทุกกฏ[4]

ศาสนาฮินดูแก้ไข

ในศาสนาฮินดู มีนาค 3 ตนที่ได้ชื่อว่านาคราช ได้แก่ เศษะ วาสุกี และ ตักษกะ ทั้งหมดเป็นบุตรของพระฤๅษีกัศยปะกับนางกัทรุ

 • เศษะ หรือ อนันตนาคราช เป็นบุตรตนโตผู้อุทิศตนรับใช้พระวิษณุ เป็นพระแท่นบรรทมของพระองค์เมื่อทรงบำเพ็ญโยคนิทรา ซึ่งรู้จักในชื่อนารายณ์บรรทมสินธุ์
 • วาสุกี หรือ วาสุกรี เป็นบุตรคนรองผู้รับใช้พระศิวะ ให้ทรงใช้เป็นสังวาลย์ห้อยพระศอ และเสียสละร่างกายเป็นเชือกกวนเกษียรสมุทรแก่เหล่าเทพและอสูร
 • ตักษกะ เป็นศัตรูของพระอรชุน ต่อมาพ่ายแพ้จึงถูกเนรเทศไปอยู่ตักศิลา

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 1,544 หน้า. ISBN 978-616-7073-80-4
 2. กุฏิการสิกขาบท, พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑
 3. มุจลินทกถา, พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑
 4. พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้องู, พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๕ มหาวรรค ภาค ๒