ในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ภราดาฆราวาส เรียกโดยย่อว่า ภราดา[1] หมายถึง บุรุษที่เป็นสมาชิกคณะนักบวชคาทอลิก แต่ไม่ได้รับศีลอนุกรมขั้นใด ๆ จึงไม่สามารถโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ การเรียกว่า "ภราดาฆราวาส" เพื่อให้ต่างจากผู้ได้รับศีลบวชแล้วหรือเตรียมจะรับศีลบวชต่อไป แม้จะมีชื่อว่า “ฆราวาส” แต่ภราดาฆราวาสก็มีสถานะเป็นนักบวชคาทอลิก เพราะได้ถือคำปฏิญาณของนักบวชเพื่อรับใช้พระเป็นเจ้าผ่านพันธกิจต่าง ๆ ที่คณะนักบวชที่ตนสังกัดได้กำหนดไว้ คณะนักบวชชายแต่ละคณะกำหนดบทบาทหน้าที่ของภราดาฆราวาสแตกต่างกันไป

ประวัติ แก้

ภราดาฆราวาส มีต้นกำเนิดมาจากคณะนักบวชที่ใช้ชีวิตอารามวาสี [2] ในคณะนักบวชเหล่านี้จะมีฆราวาสอุทิสตนทำงานช่วยเหลืองานต่าง ๆ ในอาราม โดยเฉพาะงานที่ใช้แรงซึ่งไม่สะดวกสำหรับนักบวชที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำวัตร การรำพึงธรรม และการอธิษฐาน นักพรตเหล่านี้อาจรับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวงด้วย ทำให้สามารถโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ และได้เป็นบิดาฝ่ายจิตวิญญาณแก่คริสต์ศาสนิกชน ต่างจากฆราวาสที่ทำงานรับใช้ในอาราม ไม่ได้มุ่งจะบวชเป็นบาทหลวง จึงเรียกว่า “ภราดา” ซึ่งแปลว่า พี่น้อง (เพื่อให้ต่างจากบาทหลวงที่เรียกว่า คุณพ่อ) ภราดาเหล่านี้ไม่มีพันธะต้องเข้าร่วมการทำวัตร แต่เน้นทำงานที่ใช้แรง[3] เช่น เกษตรกรรม ช่างฝีมือ ทำอาหาร ศิลปะ รวมทั้งช่วยสอนหนังสือในโรงเรียนและโบสถ์ โดยภราดาฆราวาสจะสวมเครื่องแบบแฮบิตแตกต่างจากนักพรตและไฟรเออร์ที่ได้รับศีลอนุกรม เพื่อให้สามารถแยกแยะสถานะได้อย่างชัดเจน[4]

แม้ภราดาฆราวาสจะมีสถานะต่ำกว่าบาทหลวง แต่มีวิถีชีวิตที่ทำงานได้คล่องตัวกว่า และภราดาหลายคนก็มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับในสังคม ทำให้จำนวนภราดาในคณะนักบวชต่าง ๆ มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนบางคณะได้แยกภราดาออกเป็นคณะนักบวชอีกคณะหนึ่ง มีการบริหารการปกครองตนเองโดยไม่ขึ้นกับคณะนักบวชที่เป็นบาทหลวง เช่น คณะธรรมทูตพระแม่มารีย์ที่เดิมมีทั้งบาทหลวงและภราดา ต่อมาบาทหลวงกาเบรียล เดแอ ได้แยกกลุ่มภราดาออกมาตั้งเป็นคณะนักบวชอีกคณะหนึ่งที่บริหารปกครองตนเองชื่อว่าคณะพระจิต ต่อมาเรียกว่าคณะภราดาเซนต์คาเบรียล นอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะภราดาโดยเฉพาะ เช่น คณะภราดาลาซาล ซึ่งนักบุญฌ็อง-บาติสต์ เดอ ลา ซาล ตั้งขึ้นเพื่อฝึกบุรุษที่อุทิศตนทำงานด้านการศึกษา

อ้างอิง แก้

  1. Dictionary : LAY BROTHER – Catholic culture. เรียกข้อมูลวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
  2. History of the Vocation of lay brotherhood, เรียกข้อมูลวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
  3. Definition of lay brother เก็บถาวร 2012-11-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Oxford Dictionary. เรียกข้อมูลวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
  4. Catholic Encyclopedia: Lay Brothers. เรียกข้อมูลวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555