ภราดาฆราวาส

ในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ภราดาฆราวาส เรียกโดยย่อว่า ภราดา[1] หมายถึง บุรุษที่เป็นสมาชิกคณะนักบวชคาทอลิก แต่ไม่ได้รับศีลอนุกรมขั้นใด ๆ จึงไม่สามารถโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ การเรียกว่า "ภราดาฆราวาส" เพื่อให้ต่างจากผู้ได้รับศีลบวชแล้วหรือเตรียมจะรับศีลบวชต่อไป แม้จะมีชื่อว่า “ฆราวาส” แต่ภราดาฆราวาสก็มีสถานะเป็นนักบวชคาทอลิก เพราะได้ถือคำปฏิญาณของนักบวชเพื่อรับใช้พระเป็นเจ้าผ่านพันธกิจต่าง ๆ ที่คณะนักบวชที่ตนสังกัดได้กำหนดไว้ คณะนักบวชชายแต่ละคณะกำหนดบทบาทหน้าที่ของภราดาฆราวาสแตกต่างกันไป

ประวัติแก้ไข

ภราดาฆราวาส มีต้นกำเนิดมาจากคณะนักบวชที่ใช้ชีวิตอารามวาสี [2] ในคณะนักบวชเหล่านี้จะมีฆราวาสอุทิสตนทำงานช่วยเหลืองานต่าง ๆ ในอาราม โดยเฉพาะงานที่ใช้แรงซึ่งไม่สะดวกสำหรับนักบวชที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำวัตร การรำพึงธรรม และการอธิษฐาน นักพรตเหล่านี้อาจรับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวงด้วย ทำให้สามารถโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ และได้เป็นบิดาฝ่ายจิตวิญญาณแก่คริสต์ศาสนิกชน ต่างจากฆราวาสที่ทำงานรับใช้ในอาราม ไม่ได้มุ่งจะบวชเป็นบาทหลวง จึงเรียกว่า “ภราดา” ซึ่งแปลว่า พี่น้อง (เพื่อให้ต่างจากบาทหลวงที่เรียกว่า คุณพ่อ) ภราดาเหล่านี้ไม่มีพันธะต้องเข้าร่วมการทำวัตร แต่เน้นทำงานที่ใช้แรง[3] เช่น เกษตรกรรม ช่างฝีมือ ทำอาหาร ศิลปะ รวมทั้งช่วยสอนหนังสือในโรงเรียนและโบสถ์ โดยภราดาฆราวาสจะสวมเครื่องแบบแฮบิตแตกต่างจากนักพรตและไฟรเออร์ที่ได้รับศีลอนุกรม เพื่อให้สามารถแยกแยะสถานะได้อย่างชัดเจน[4]

แม้ภราดาฆราวาสจะมีสถานะต่ำกว่าบาทหลวง แต่มีวิถีชีวิตที่ทำงานได้คล่องตัวกว่า และภราดาหลายคนก็มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับในสังคม ทำให้จำนวนภราดาในคณะนักบวชต่าง ๆ มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนบางคณะได้แยกภราดาออกเป็นคณะนักบวชอีกคณะหนึ่ง มีการบริหารการปกครองตนเองโดยไม่ขึ้นกับคณะนักบวชที่เป็นบาทหลวง เช่น คณะธรรมทูตพระแม่มารีย์ที่เดิมมีทั้งบาทหลวงและภราดา ต่อมาบาทหลวงกาเบรียล เดแอ ได้แยกกลุ่มภราดาออกมาตั้งเป็นคณะนักบวชอีกคณะหนึ่งที่บริหารปกครองตนเองชื่อว่าคณะพระจิต ต่อมาเรียกว่าคณะภราดาเซนต์คาเบรียล นอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะภราดาโดยเฉพาะ เช่น คณะภราดาลาซาล ซึ่งนักบุญฌ็อง-บาติสต์ เดอ ลา ซาล ตั้งขึ้นเพื่อฝึกบุรุษที่อุทิศตนทำงานด้านการศึกษา

อ้างอิงแก้ไข

  1. Dictionary : LAY BROTHER – Catholic culture. เรียกข้อมูลวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
  2. History of the Vocation of lay brotherhood, เรียกข้อมูลวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
  3. Definition of lay brother. Oxford Dictionary. เรียกข้อมูลวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
  4. Catholic Encyclopedia: Lay Brothers. เรียกข้อมูลวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555