การอธิษฐาน (อังกฤษ: prayer) หมายถึง การตั้งจิตร้องขอต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง[1]

การอธิษฐานในศาสนา แก้

ศาสนาพุทธ แก้

ศาสนาคริสต์ แก้

ศาสนาอิสลาม แก้

อ้างอิง แก้

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2546, หน้า 1324