การอธิษฐาน (อังกฤษ: prayer) หมายถึง การตั้งจิตร้องขอต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง[1]

การอธิษฐานในศาสนาแก้ไข

ศาสนาพุทธแก้ไข

ดูบทความหลักที่: การอธิษฐานในศาสนาพุทธ

ศาสนาคริสต์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: การอธิษฐานในศาสนาคริสต์

ศาสนาอิสลามแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ละหมาด

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2546, หน้า 1324