พระธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน)

พระธรรมเจดีย์ นามเดิม กี แซ่ตัน ฉายา มารชิโน เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ เจ้าคณะจังหวัดธนบุรี และเจ้าคณะภาค 4

พระธรรมเจดีย์

(กี มารชิโน)
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด13 มีนาคม พ.ศ. 2451 (71 ปี 3 วัน ปี)
มรณภาพ16 มีนาคม พ.ศ. 2522
นิกายมหานิกาย
การศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดทองนพคุณ ธนบุรี
บรรพชา14 มีนาคม พ.ศ. 2465
อุปสมบท4 กรกฎาคม พ.ศ. 2471
พรรษา51
ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดธนบุรี
เจ้าคณะภาค 4

ประวัติ

แก้

ชาติกำเนิด

แก้

พระธรรมเจดีย์ มีนามเดิมว่า กี แซ่ตัน เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2451 ตรงกับวันแรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปีวอก เป็นบุตรนายแสงกับนางลุ้ย ภูมิลำเนาอยู่ตำบลหนองดีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนจบชั้นประถมบริบูรณ์จากโรงเรียนสนามจันทร์

อุปสมบท

แก้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465 ย้ายมาอยู่วัดทองนพคุณ และบรรพชาเป็นสามเณรในวันที่ 14 มีนาคม ศกนั้น โดยมีพระครูวิเศษศีลคุณ (ชุ่ม ติสาโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 โดยมีพระมงคลเทพมุนี (นวม พุทฺธสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสังวรวิมล (ชุ่ม ติสาโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์ชื้อ พฺรหฺมสโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า มารชิโน

การศึกษาพระปริยัติธรรม

แก้

ศาสนกิจ

แก้

พระธรรมเจดีย์ ได้บรูณะปฏิสังขรณ์วัดทองนพคุณ และก่อสร้างถาวรวัตถุเพิ่มเติมหลายประการ โดยไม่เคยเรี่ยไรเงินจากประชาชน นอกจากนี้ท่านยังได้กวดขันภิกษุสามเณรในวัดให้ใส่ใจลงอุโบสถ ทำวัตรสวดมนต์ ครองจีวรให้เรียบร้อย รักษาความสะอาด อย่างเคร่งครัด รูปใดบกพร่องจะถูกลงโทษถึงปัพพาชนียกรรม ทำให้วัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่ชื่มชมของประชาชน

ต่อมาท่านยังได้รับไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดธนบุรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2512 และเป็นเจ้าคณะภาค 4 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ตลอดเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ จนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) ยังตรัสชมเชยว่าท่าน ได้บริหารการคณะสงฆ์อย่างมีระเบียบแบบแผน เอาใจใส่ในภารกิจ... ควรจะจำไว้เป็นแบบอย่าง

สมณศักดิ์

แก้

มรณภาพ

แก้

พระธรรมเจดีย์ มีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2522 เวลา 0.15 น. สิริอายุได้ 71 ปี 3 วัน พรรษา 51 ได้รับพระราชทานโกศโถบรรจุศพ ต่อมาเลื่อนชั้นเป็นโกศแปดหลี่ยม และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2522

อ้างอิง

แก้
เชิงอรรถ
  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 68, ตอนที่ 74 ง, 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494, หน้า 5,623
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 74, ตอนที่ 6 ง ฉบับพิเศษ, 12 มกราคม 2500, หน้า
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 77, ตอนที่ 102 ง ฉบับพิเศษ, 14 ธันวาคม 2503, หน้า 3
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 88, ตอนที่ 151 ง ฉบับพิเศษ, 31 ธันวาคม 2514, หน้า 2
บรรณานุกรม
  • พระธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน). มารชินนิพนธ์. กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต, เมษายน 2551. 272 หน้า. หน้า 227-261. ISBN 978-974-05-1806-8
  • สุลักษณ์ ศิวรักษ์พระธรรมเจดีย์ พระผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2522. 289 หน้า. ISBN 9743154884