เจ้าคณะจังหวัด

เจ้าคณะจังหวัด เป็นพระสังฆาธิการที่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราชไทย โดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ในเขตจังหวัดของตน

เจ้าคณะจังหวัด
Buddhism dham jak.svg
จวนวัด
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ โดยพระราชดำริ, สมเด็จพระสังฆราชโดยพระบัญชา ,มหาเถรสมาคมโดยมติเห็นชอบ
เงินตอบแทนนิตยภัต 10,300 บาท[1]

หน้าที่

 • ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน
 • ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี
 • ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะอำเภอ
 • แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอำเภอให้เป็นไปโดยชอบ
 • ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
 • ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน

คุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด

 • มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป กับมีสำนักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ
 • กำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดในจังหวัดนั้นมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
 • กำลังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดนั้นมาไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ
 • มีสมณศักดิ์ไม่ต่ำกว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ หรือเป็นพระคณาจารย์ขึ้นไป หรือเป็นเปรียญธรรม 6 ประโยคขึ้นไป

รายนามเจ้าคณะจังหวัด (มหานิกาย)

คณะสงฆ์ภาค 1

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิรมุนี

(บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.9)

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พระบรมมหาราชวัง พระนคร
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิราจารย์

(สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.8)

วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ศิริราช บางกอกน้อย
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร[2] พระสิรินันทมุนี

(อั้น ปญฺญาสิริ ป.ธ.5)

วัดนางนองวรวิหาร บางค้อ จอมทอง
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร -ว่าง-[3] - - -
2. เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระราชนันทมุนี

(ไสว สุขวโร ป.ธ.4)[4]

วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง บางกระสอ เมืองนนทบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระอุดมสิทธินายก

(กำพล คุณงฺกโร ป.ธ.9)

[5]

วัดบางอ้อยช้าง บางสีทอง บางกรวย
3. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชสุทธิธรรมาจารย์

(สำอางค์ ตานทินฺโน)

วัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา
รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชกิตติเมธี

(ชลอ อชิโต ป.ธ.9)

วัดเขียนเขต

พระอารามหลวง

บึงยี่โถ ธัญบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ พระราชเสนาบดี

(จรัล สิริธมฺโม) รก.[6]

วัดบางพลีใหญ่ใน

พระอารามหลวง

บางพลีใหญ่ บางพลี
รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ[7] -ว่าง-[8] - - -

คณะสงฆ์ภาค 2

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล

(นพปฎล กตสาโร) '[5]

วัดพนัญเชิงวรวิหาร กะมัง พระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระญาณไตรโลก

(สมคิด จินฺตยโส ป.ธ.4)

วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร สวนพริก พระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเมธีวราภรณ์

(เชิดชัย กตปุญฺโญ ป.ธ.9)[4]

วัดพนัญเชิงวรวิหาร กะมัง พระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา[9] พระเทพวัชรจริยาจารย์

(สุชาติ ฐานิสฺสโร)

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา
2. เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระเทพสุวรรณมุนี

(ประถม กนฺตสีโล ป.ธ.4)

วัดต้นสน ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง
รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระครูสุทธิกิจจาทร

(ประเวศ สุทฺธิญาโณ)

วัดอ่างทองวรวิหาร บางแก้ว เมืองอ่างทอง
3. เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระวิสิฐคณาภรณ์

(อาทิตย์ สิริวฑฺฒโน)

วัดมงคลชัยพัฒนา พระอารามหลวง ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระครูศรีวรกิจจารักษ์

(พิทักษ์ ถิรนาโถ ป.ธ.6)

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ขุนโขลน พระพุทธบาท
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี ป.ธ.8 วัดศรีบุรีรตนาราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี

คณะสงฆ์ภาค 3

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระเทพเสนาบดี

(ประเทือง อาภาธโร ป.ธ.4)[10]

วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ท่าหิน เมืองลพบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระภาวนาสมณคุณ วิ.

(ทอง ฐานคุโณ ป.ธ.9)

วัดเขาสมโภชน์ บัวชุม ชัยบาดาล
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระภาวนาวชิรมงคล วิ.

(สมพร ฐิตธมฺโม ป.ธ.5)[11]

วัดป่าธรรมโสภณ ทะเลชุบศร  เมืองลพบุรี
2. เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระเทพปริยัติสุธี

(ยงยุทธ ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.9)

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์

(คว้าง กลฺยาณรโต ป.ธ.4)

วัดโบสถ์ ถอนสมอ ท่าช้าง
3. เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พระสุธีวราภรณ์

(ยุวชน เขมปญฺโญ ป.ธ.6)

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ชัยนาท เมืองชัยนาท
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พระมงคลกิจโกศล

(เทพหิรัณย์ ชวโร)

วัดเทพหิรัณย์ บ้านเชี่ยน หันคา
4. เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระราชอุทัยโสภณ

(มนัส สมชาโน ป.ธ.4)

วัดหนองขุนชาติ หนองสรวง หนองฉาง
รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระครูอุทัยสุตกิจ

(สุทัน จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.4)

วัดลานสัก ลานสัก ลานสัก

คณะสงฆ์ภาค 4

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี

(ฐิตพัฒน์ สิริธโร ป.ธ.9)

วัดนครสวรรค์

พระอารามหลวง

ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชปริยัติวิธาน

(สุนทร สุนฺทรเมธี ป.ธ.7)[4]

วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ตากฟ้า ตากฟ้า
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชรัตนเวที

(ประเสริฐ โชติธมฺโม ป.ธ.7)

วัดวรนาถบรรพต

พระอารามหลวง

ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
2. เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระราชวชิรเมธี

(วีระ วรปญฺโญ ป.ธ.9)

วัดพระบรมธาตุ

พระอารามหลวง

นครชุม เมืองกำแพงเพชร
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระครูวชิรปัญญากร

(อำนวย ปญฺญาวโร)

วัดบ่อสามแสน หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระครูวชิรคุณพิพัฒน์

(อเนก คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.3)

วัดถาวรวัฒนา (ใต้) ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา
3. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระราชสิทธิเวที

(วิรัติ วิโรจโน ป.ธ.4)

วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร
รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระศรีวิกรมมุนี

(จันทราวุฒิ วชิรเมธี ป.ธ.9)[4]

วัดตะพานหิน งิ้วราย ตะพานหิน
รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระพิศาลสาธุกิจ

(สุรินทร์ เขมภูสิโต)

วัดบึงนาราง บึงนาราง บึงนาราง
4. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระศรีพัชโรดม

(ลักษณะ กิตฺติญาโณ ป.ธ.9)[12]

วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระสุธีวชิราภรณ์

(ถาวร ถาวรเมธี ป.ธ.9)

วัดประชานิมิต ท่าโรง วิเชียรบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระครูสันติพัชรสาร

(เสนอ สนฺติกโร)

วัดดงมูลเหล็ก ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์

คณะสงฆ์ภาค 5

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระราชรัตนสุธี

(ขวัญรัก มหาวายาโม ป.ธ.9)[13]

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในเมือง เมืองพิษณุโลก
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระรัตนโมลี

(ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต)

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในเมือง เมืองพิษณุโลก
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระครูศรีสุธรรมาภรณ์

(ยงยุทธ อริยวํโส ป.ธ.6)

วัดมะขามเตี้ย หัวรอ เมืองพิษณุโลก
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก [14] [[อำเภอ|]]
2. เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระเทพวชิรเวที

(บุญโรจน์ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.9)[11]

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู ป.ธ.9 วัดบึงครอบศรัทธาราม บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พระครูวิชัยคุณาธาร

(กฤษณะ วิชโย)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม ทับผึ้ง ศรีสำโรง
3. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระปัญญากรโมลี

(นิพนธ์ ปญฺญาสาโร)[10]

วัดท่าไม้เหนือ ท่ามะเฟือง พิชัย
รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระศรีปริยัติวิมล

(ตึ๋ง ปริธมฺโม ป.ธ.9)

วัดคลองโพธิ์

พระอารามหลวง

บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์
รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์[14] [[อำเภอ|]]
4. เจ้าคณะจังหวัดตาก พระประสิทธิศีลคุณ

(เวช ปภากโร)

วัดโคกพลู หนองหลวง เมืองตาก
รองเจ้าคณะจังหวัดตาก พระครูศรีสุทธิคณารักษ์

(จุติพร ฐิตสาสโน ป.ธ.6)

วัดท่าปุย สามเงา สามเงา

คณะสงฆ์ภาค 6

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระจินดารัตนาภรณ์
(เสริม กตกิจฺโจ ป.ธ.4)
[15]
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

พระอารามหลวง

เวียงเหนือ เมืองลำปาง
รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระวิสุทธิธรรมพิลาส
(คูณสมบูรณ์ สิริธมฺมชโย)
วัดต้นธงชัย ต้นธงชัย เมืองลำปาง
รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระปิฎกโมลี
(ชลอ ชยสิทฺโธ ป.ธ.9)
วัดจองคำ พระอารามหลวง บ้านหวด งาว
2. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระพุทธิญาณมุนี

(ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร)

วัดพระธาตุผาเงา เวียง เชียงแสน
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระภาวนาโกศลเถร วิ.

(ชูวิทย์ อคฺควิชฺโช)

วัดมงคลธรรมกายาราม โป่งงาม แม่สาย
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระครูขันติพลาธร

(บุญยวง ขนฺติพโล)

วัดฝั่งหมิ่น ริมกก เมืองเชียงราย
3. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระราชปริยัติ

(ณษิกรณ์ อรินฺทโม ป.ธ.9)

วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เวียง เมืองพะเยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระครูโสภณปริยัติสุธี

(ศรีบรรดร ถิรธมฺโม ป.ธ.6)

วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เวียง เมืองพะเยา
รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระครูสุภัทรพรหมคุณ

(เจริญ พรฺหมจาโร)

วัดหย่วน หย่วน เชียงคำ
4. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระราชเขมากร

(ประยุทธ ภูริทตฺโต ป.ธ.9)

วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ในเวียง เมืองแพร่
รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์

(วิชาญ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.3) [4]

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ช่อแฮ เมืองแพร่
5. เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระราชศาสนาภิบาล

(ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.9)

วัดพญาภู พระอารามหลวง ในเวียง เมืองน่าน
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี

(เสน่ห์ ฐานสิริ)[4]

วัดมิ่งเมือง ในเวียง เมืองน่าน
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระชยานันทมุนี

(ธรรวัตร จรณธมฺโม ป.ธ.4)

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ม่วงตึ๊ด ภูเพียง

คณะสงฆ์ภาค 7

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ -ว่าง-[16] - - [[อำเภอ|]]
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพมังคลาจารย์

(สมาน กิตฺติโสภโณ)

วัดท่าตอน พระอารามหลวง ท่าตอน แม่อาย
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์

(โสภณ โสภโณ)[5]

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ [17] พระราชโพธิวรคุณ

(พายัพ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.6)

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เชิงดอย ดอยสะเก็ด
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ [18] พระราชรัชมุนี

(นิมิต สิขรสุวณฺโณ ป.ธ.9)

วัดสวนดอก พระอารามหลวง สุเทพ เมืองเชียงใหม่
2. เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระเทพรัตนนายก

(จำรัส ทตฺตสิริ ป.ธ.7)[5]

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ในเมือง เมืองลำพูน
รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระศรีธรรมโสภณ

(บุญโชติ ปุญฺญโชติ ป.ธ.9)

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ในเมือง เมืองลำพูน
รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน -ว่าง-[19] [[อำเภอ|]]
3. เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์

(อนันต์ จนฺทาโภ ป.ธ.4)

วัดพระธาตุดอยกองมู จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน
รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี ป.ธ.7 วัดทรายขาว แม่ฮี้ ปาย

คณะสงฆ์ภาค 8

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระธรรมวิมลมุนี

(สายพงศ์ อโนมปญฺโญ ป.ธ.5)[4]

วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระราชวัชรวิสุทธิ์

(ชาญชัย กิตฺติโก)[11]

วัดศรีนคราราม ตูมใต้ กุมภวาปี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูมัญจาภิรักษ์

(บุญสูง ยโสธโร)

วัดพระแท่น บ้านแดง พิบูลย์รักษ์
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี [14] [[อำเภอ|]]
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี [14] [[อำเภอ|]]
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี [14] [[อำเภอ|]]
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี [14] [[อำเภอ|]]
2. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระราชรัตนาลงกรณ์

(พิศิษฐ์ สุวีโร ป.ธ.4)

วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ในเมือง เมืองหนองคาย
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระศรีญาณวงศ์

(นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี ป.ธ.9)[4]

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ น้ำโมง ท่าบ่อ
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระศรีวชิรโมลี

(บุญถม สุนฺทรเมธี ป.ธ.9)

วัดชัยพร ในเมือง เมืองหนองคาย
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย [14] [[อำเภอ|]]
3. เจ้าคณะจังหวัดเลย พระราชปรีชามุนี

(รังสฤษดิ์ สุมนชาโต ป.ธ.4)

วัดศรีบุญเรือง วังสะพุง วังสะพุง
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย พระสิริรัตนเมธี

(บุญเพ็ง รตนเมธี ป.ธ.6)

วัดโพนชัย ด่านซ้าย ด่านซ้าย
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย พระครูศรีธีราภรณ์

(บุญมี ยโสธโร ป.ธ.6)

วัดวารีสาร ปลาบ่า ภูเรือ
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย [14] [[อำเภอ|]]
4. เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระสิริพัฒนาภรณ์

(วินัย สจฺจวํโส ป.ธ.5)

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระรัตนากรวิสุทธิ์

(มณีรัตน์ ติกฺขวีโร)

วัดทุ่ง อากาศ อากาศอำนวย
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ

(อนันต์ อานนฺโท)

วัดสะพานศรี ขมิ้น เมืองสกลนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร [14] [[อำเภอ|]]
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร [14] [[อำเภอ|]]
5. เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระราชวชิรธาดา

(วีระ นิรุตฺติเมธี ป.ธ.6)

วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์

(นิคม นิมฺมโล ป.ธ.3)

วัดสว่างอารมณ์ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระครูเจติยาภิวัฒน์

(อัมพร จกฺกธมฺโม)

วัดศิริชัยพัฒนาราม นากลาง นากลาง
6. เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระราชภาวนาโสภณ วิ.

(ประสงค์ ภูริปญฺโญ)

วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง เซกา เซกา
รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระบวรปริยัติกิจ

(ประเวศน์ จนฺทสาโร)[4]

วัดไตรภูมิ เซกา เซกา
รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระพุทธิสารมุนี

(นิรพัทธ์ ฐานวโร)[10]

วัดบุพพราชสโมสร บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ

คณะสงฆ์ภาค 9

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระเทพวิสุทธิคุณ

(ถนอม ชินวํโส ป.ธ.6)

วัดหนองกุง หนองกุง น้ำพอง
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต

(สุกันยา อรุโณ)[10]

วัดธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมืองขอนแก่น
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น -ว่าง- - - -
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น[20]
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น[20]
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น[20]
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น[20] -ว่าง-
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น [20]
2. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระเทพสิทธาจารย์

(น้อย ญาณวุฑฺโฒ)

วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตลาด เมืองมหาสารคาม
รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระสารคามมุนี

(บุญเรือง ฐานทตฺโต ป.ธ.5)

วัดสว่างวารี ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระครูพิสัยสารคุณ

(ถวิล ฐิติญาโณ)[21]

วัดกลางโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
3. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูวรธรรมธัช

(วรวิทย์ ธมฺมจาโร ป.ธ.4)

วัดกลาง พระอารามหลวง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูสิริภัทรโสภณ

(จันดี กิตฺติโสภโณ ป.ธ.4)

วัดสว่างใต้ ร่องคำ ร่องคำ
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระมหาอนันต์ นิมฺมโล ป.ธ.8 วัดเกษมาคม หลักเมือง กมลาไสย
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชพรหมจริยคุณ

(สุเทพ สุกฺกธมฺโม)[10]

วัดบ้านเปลือยใหญ่ รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระสุขุมวาทเวที

(สถาพร โชติธมฺโม ป.ธ.4)

วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระโสภณปริยัตยาภรณ์

(ถาวร อมโร ป.ธ.4)

วัดบ้านยางเครือ เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด[20]
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด[20]
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด[20]
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด[20]
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด[20]

คณะสงฆ์ภาค 10

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระเทพวราจารย์

(ศรีพร วรวิญฺญู ป.ธ.9)[5]

วัดมณีวนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระศรีวิสุทธิมุนี

(วิมาน กนฺตสีโล ป.ธ.8) [4]

วัดปากน้ำ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระวชิรกิจโกศล

(สุดใจ นิสฺโสโก ป.ธ.4)

วัดมหาวนาราม

พระอารามหลวง

ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
2. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ

(สิทธานต์ สิทฺธิวโร ป.ธ.6)

วัดมหาพุทธาราม

พระอารามหลวง

เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ
รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูสิริปริยัติการ

(หงส์ ปคุโณ ป.ธ.4)

วัดเพียนาม หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ
รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูศรีรัตนาภิรักษ์

(พนาวัลย์ จกฺธมฺโม ป.ธ.7)

วัดเกียรติแก้วสามัคคี ศรีแก้ว ศรีรัตนะ
3. เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระราชสิริวัฒน์

(เพชร สุวิชาโน ป.ธ.6)[4]

วัดสว่างสุวรรณาราม ในเมือง เมืองนครพนม
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระครูวิชิตพัฒนคุณ

(วิชัย วิชโย)

วัดกกต้อง ในเมือง เมืองนครพนม
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระศรีวิสุทธิเมธี

(พนมพร ปุตฺตวโร ป.ธ.9)

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ธาตุพนม ธาตุพนม
4. เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระเทพวงศาจารย์

(สำลี คุตฺตสีโลป.ธ.6)

วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมืองยโสธร
รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระอุดมปัญญาภรณ์

(สัณหวัตร สณฺหวฑฺฒโน ป.ธ.6)

วัดอัมพวัน ในเมือง เมืองยโสธร
รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร -ว่าง- - - -
5. เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระราชรัตนโมลี

(สมยง กตปุญฺโญ ป.ธ.7)

วัดศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร
รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระมหามงคล มงฺคลคุโณ ป.ธ.7 วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นาสีนวน เมืองมุกดาหาร
6. เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระราชปรีชาญาณมุนี

(หลอม มหาวิริโย ป.ธ.7)

วัดบ่อชะเนง หนองแก้ว หัวตะพาน
รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระครูสิริสีลวัตร

(ประสงค์ สุจิตฺโต ป.ธ.5)

วัดอำนาจ อำนาจ ลืออำนาจ

คณะสงฆ์ภาค 11

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระเทพสีมาภรณ์

(วันชัย กนฺตจารี ป.ธ.7)

วัดบึง พระอารามหลวง ในเมือง เมืองนครราชสีมา
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระสีหราชสมาจารมุนี

(บุญเริ่ม จิรปุญฺโญ ป.ธ.4)[10]

วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ในเมือง เมืองนครราชสีมา
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระศรีวัชรวิสุทธิ์

(โกวิท อภิปุญฺโญ ป.ธ.6)[22][23]

วัดด่านใน ด่านใน ด่านขุนทด
2. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระเทพปริยัตยาจารย์

(สุพจน์ โชติญาโณ ป.ธ.5)

วัดกลาง พระอารามหลวง ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระศรีปริยัติธาดา

(ทองสา ฐานิสฺสโร ป.ธ.9)

วัดโพธิ์ย่อย บ้านยาง ลำปลายมาศ
รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระสุนทรธรรมเมธี

(สุเทพ อาสโภ ป.ธ.4)

วัดท่าสว่าง กระสัง กระสัง
3. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระราชชัยสิทธิสุนทร

(ฉวี มหทฺธโน ป.ธ.6)[5]

วัดไพรีพินาศ ในเมือง เมืองชัยภูมิ
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระศรีสัจญาณมุนี

(สุมินทร์ ยติกโร ป.ธ.9)

วัดห้วยหินฝน วังทอง ภักดีชุมพล
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ -ว่าง-[24] - - -
4. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระราชวิมลโมลี

(มานพ ปิยสีโล ป.ธ.9)

วัดศาลาลอย

พระอารามหลวง

ในเมือง เมืองสุรินทร์
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระมหาเจริญสุข คุณวีโร ป.ธ.9[25] วัดศรีวิหารเจริญ ระแงง ศีขรภูมิ
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระครูปริยัติกิจธำรง

(สมหวัง อคฺคเสโน ป.ธ.4)

วัดกลางสุรินทร์ ในเมือง เมืองสุรินทร์

คณะสงฆ์ภาค 12

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระพิศาลศึกษากร

(สุดใจ ยโสธโร ป.ธ.4)

วัดใหม่กรงทอง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระครูประโชติปริยัติคุณ

(ประเชิญ อายุวฑฺฒโก ป.ธ.6)

วัดหลวงปรีชากูล หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระครูถาวรโพธาภิรักษ์

(ถนอมศักดิ์ ถาวรธมฺโม)

วัดธรรมโพธิ์ศรี หาดยาง ศรีมหาโพธิ
2. เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ

(สวาท สุภาจาโร)

วัดพราหมณี พระอารามหลวง บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระสิทธิวรนายก

(ประเชิญ ปสนฺนชวนจิตฺโต)

วัดเขาทุเรียน เขาพระ เมืองนครนายก
3. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระราชภาวนาพิธาน วิ.

(ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระครูสุตธรรมาภรณ์

(สำราญ ญาณวุฑฺโฒ ป.ธ.4)

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระครูปริยัติธรรมกิจ

(มาโนชญ์ มหาปุญฺโญ ป.ธ.3)

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
4. เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระราชวชิรานุวัตร

(ธีรวัฒน์ จิตฺตปาโล)[11]

วัดหนองกะพ้อ สระแก้ว เมืองสระแก้ว
รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระสิริวุฒิเมธี

(สมพร กนฺตาโภ ป.ธ.7)

วัดเหล่าอ้อย หนองสังข์ อรัญประเทศ
รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระครูศรีอุดมธารคณารักษ์

(ฉัตรชัย เขมวํโส ป.ธ.6)

วัดวังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์

คณะสงฆ์ภาค 13

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระเทพชลธารมุนี

(ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.7)

วัดบางพระวรวิหาร บางพระ ศรีราชา
รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระราชสารโสภณ

(อนันต์ ธมฺมโชโต)

วัดชัยมงคล พระอารามหลวง หนองปรือ บางละมุง
รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี[26] พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ ป.ธ.7 วัดตาลล้อม เหมือง เมืองชลบุรี
2. เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระเทพสิทธิเวที

(สมอิง โชติกโร ป.ธ.7)[5]

วัดเนินพระ เนินพระ เมืองระยอง
รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง พระสิทธิวชิรมุนี

(ชวน ชยกโร ป.ธ.4)[11]

วัดพลงช้างเผือก ทางเกวียน แกลง
3. เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระราชธรรมเมธี

(วิสูติ ปญฺญาทีโป ป.ธ.9)

วัดโค้งสนามเป้า ท่าช้าง เมืองจันทบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระครูสุจิตกิตติวัฒน์

(กิตติ สุจิตฺโต ป.ธ.5)

วัดบ้านอ่าง อ่างคีรี มะขาม
รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี[26] พระมหาชนก เขมกาโม ป.ธ.5 วัดศรีเมือง ทุ่งเบญจา ท่าใหม่
4. เจ้าคณะจังหวัดตราด พระบุรเขตธรรมคณี

(บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ.5)

วัดบางปรือ ห้วยแร้ง เมืองตราด
รองเจ้าคณะจังหวัดตราด[26] พระมหามงคล ยติโก ป.ธ.9 วัดวิเวกวราราม เนินทราย เมืองตราด

คณะสงฆ์ภาค 14

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระพิพัฒน์ศึกษากร

(พนม รตนาโภ) รก.

วัดบางช้างเหนือ บางช้าง สามพราน
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม -ว่าง-[27] - - -
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม[28] -ว่าง- - - -
2. เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์

(ประไพ ปุญฺญกาโม ป.ธ.3)

วัดดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระครูธรรมสารรักษา

(ป่วน ณฏฺฐโสภโร)

วัดบรรหารแจ่มใส ด่านช้าง ด่านช้าง
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์

(ทวี รตนเมธี ป.ธ.6)

วัดพระลอย รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระครูโสภณคุณาธาร

(สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต)

วัดสาลี สาลี บางปลาม้า
3. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระเทพปริยัติโสภณ

(ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.9)

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

พระอารามหลวง

บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระราชวิสุทธาภรณ์

(ทองดำ อิฏฺฐาสโภ ป.ธ.6)

วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร พระแท่น ท่ามะกา
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ (ป.ธ.9) วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี[29] พระโสภณกาญจนาภรณ์

(ทอมสันต์ จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.4)

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

พระอารามหลวง

บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระมงคลพัฒนาภรณ์

(ดิเรก ปิติทานนฺโท)

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว
รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร[7] -ว่าง-[30] - - -

คณะสงฆ์ภาค 15

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระปิฎกโกศล

(ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.9)

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม แพงพวย ดำเนินสะดวก
รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระราชวัลภาจารย์ วิ.

(ดาวเรือง อาจารคุโณ)

วัดหนองหอย พระอารามหลวง เขาแร้ง เมืองราชบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี[31] พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ ป.ธ.7 วัดโชติทายการาม ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก
2. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระวชิรธรรมคณี

(ผ่อง สุวีโร ป.ธ.5)

วัดหนองจอก หนองจอก ท่ายาง
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระพิพิธพัชโรดม

(อำนวย อินฺทวณฺโณ)

วัดพระรูป ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี[28] พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ

(ถวิล ฉนฺทกโร ป.ธ.9)

วัดพลับพลาชัย คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ.

(สุรศักดิ์ อติสกฺโข ป.ธ.5)

วัดประดู่ พระอารามหลวง วัดประดู่ อัมพวา
รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระครูประภัศร์วรพินิจ

(ศิวกร พุทฺธสโร)

วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ท่าคา อัมพวา
4. เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชรัตนวิสุทธิ์

(ชำนาญ เขมนนฺโท ป.ธ.7)

วัดกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี
รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระศรีปริยัติเมธี

(สงวน ปญฺญาสิริ ป.ธ.9)

วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์[28] พระเมธีคุณาภรณ์

(อุดม สิริวณฺโณ ป.ธ.9)

วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์

คณะสงฆ์ภาค 16

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระสิริคณาจารย์

(รั่น อาริโย ป.ธ.4)

วัดประดู่พัฒนาราม ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระศรีวัชรนาถมุนี

(บุญช่วย ปคุโณ ป.ธ.9)[11]

วัดโคกกฐิน ที่วัง ทุ่งสง
รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที ป.ธ.9 วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ช้างกลาง ช้างกลาง
รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระครูบรรหารวุฒิชัย

(ณรงค์ชัย ปญฺญาวุฑโฒ)

วัดพรหมโลก พรหมโลก พรหมคีรี
2. เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูปริยัตยาภิรม

(สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.4)

วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูปริยัติคุณาวุธ

(เสรี ภูริปญฺโญ ป.ธ.4)[32]

วัดกลางใหม่ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูศรัทธาโสภิต

(ประกอบ วชิรญาโณ ป.ธ.4)

วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี
3. เจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระราชวิจิตรปฏิภาณ

(ดำเนิน อตฺถจารี ป.ธ.4)

วัดราชบุรณะ พระอารามหลวง ท่ามะพลา หลังสวน
รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระมหาปรีชา จกฺกวโร ป.ธ.8 [33] วัดขันเงิน พระอารามหลวง วังตะกอ หลังสวน
รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระครูบัณฑิตธรรมธาดา

(ปัญญา ปญฺญาวโร)

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์ วังไผ่ เมืองชุมพร

คณะสงฆ์ภาค 17

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พระครูเมตตาภิรม

(วิรัตน์ อตฺถธมฺโม)

วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต[34] พระครูพรหมประภัสสร

(เศวก อาภสฺสโร)

วัดเทพวนาราม ศรีสุนทร ถลาง
2. เจ้าคณะจังหวัดตรัง พระราชวรากร

(สงบ วรเสวี ป.ธ.7)

วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ทับเที่ยง เมืองตรัง
รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง พระประสิทธิโสภณ

(จำนงค์ อภิชาโต ป.ธ.6)

วัดประสิทธิชัย ทับเที่ยง เมืองตรัง
3. เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ พระราชสุทธิวิมล

(เลี่ยว ยโสธโร)[10]

วัดกระบี่น้อย กระบี่น้อย เมืองกระบี่
รองเจ้าคณะจังหวัดกระบี่[34] พระครูศรีธรรมาวุธ

(ศรีวัง สิริมนุญฺโญ ป.ธ.6)

วัดโภคาจูฑามาตย์ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่
4. เจ้าคณะจังหวัดพังงา พระครูวิสิฐศาสนการ

(สมบูรณ์ กนฺตสีโล)[35]

วัดนิคมสโมสร นาเตย ท้ายเหมือง
รองเจ้าคณะจังหวัดพังงา[34] พระภาวนาธรรมาภิราม วิ.

(พงษ์สวัสดิ์ กิตฺติญาโณ)

วัดสามัคคีธรรม แม่นางขาว คุระบุรี
5. เจ้าคณะจังหวัดระนอง พระระณังคมุนีวงศ์

(ขจร โชติวโร ป.ธ.4)

วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง เขานิเวศน์ เมืองระนอง
รองเจ้าคณะจังหวัดระนอง[34] พระครูอุปนันทโสภณ

(โสภณ โสภโณ)

วัดอุปนันทาราม เขานิเวศน์ เมืองระนอง

คณะสงฆ์ภาค 18

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
1. เจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระราชวรเวที

(ชิต ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.9)

วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง หาดใหญ่ หาดใหญ่
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระโสภณวราภรณ์

(บัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ ป.ธ.7)

วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง บ่อยาง เมืองสงขลา
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระครูสุวัฒนาภรณ์

(สุภัทร อริโย)

วัดนาทวี นาทวี นาทวี
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา พระครูศรีคณาภิรักษ์

(พงศธร เขมจาโร ป.ธ.6)

วัดราษฎร์บำรุง ระโนด ระโนด
2. เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระครูปลัดวรธรรมวัฒน์

(พิชิต ชิโต ป.ธ.7)

วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง
รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระครูวิจิตรธรรมวิภัช

(ธีรภัทร เตชธมฺโม)

วัดจินตาวาส ตำนาน เมืองพัทลุง
รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง -ว่าง- - - -
3. เจ้าคณะจังหวัดสตูล พระศรีวชิรมุนี

(คลี จารุวํโส ป.ธ.9)[11]

วัดควนกาหลง ควนกาหลง ควนกาหลง
รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล พระครูกิตติคุณาทร

(คุณาเทพ สุภาจาโร)

วัดอาทรรังสฤษฎิ์ กำแพง ละงู
รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล พระครูวิมลธรรมรส

(บัญชา ชวโน)

วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง พิมาน เมืองสตูล
4. เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระครูพินิจสมณการ

(จวง จนฺทลาโภ)

วัดควนนอก ควน ปะนาเระ
รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระครูสิริพรหมสุนทร

(อนุชา อนุชาโต ป.ธ.5)

วัดพรหมประสิทธิ์ บ้านนอก ปะนาเระ
รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระมหาพิภพ ภูริปญฺโญ ป.ธ.7 วัดหัวควน นาเกตุ โคกโพธิ์
5. เจ้าคณะจังหวัดยะลา พระเทพวชิรนายก

(ภิญโญ ปวฑฺฒโน ป.ธ.9)

วัดเวฬุวัน สะเตง เมืองยะลา
รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา พระโสภณธรรมมุนี

(เกษม ปสนฺนจิตฺโต ป.ธ.3)

วัดนิโรธสังฆาราม สะเตง เมืองยะลา
รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา พระมหากรกฏ เขมปญฺโญ ป.ธ.9 วัดคอกช้าง คอกช้าง ธารโต
6. เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระโสภณคุณาธาร

(สุธี ปสนฺโน)[36]

วัดทองดีประชาราม สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก
รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระมหาสมชาย วิริยวโร ป.ธ.7 วัดทุ่งคา ละหาร ยี่งอ
รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระครูบริหารสังฆานุวัตร

(สมใจ กิตฺติสาโร)

วัดประชุมชลธารา สุไหงปาดี สุไหงปาดี

รายนามเจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุติกนิกาย)

คณะสงฆ์ภาค 1-2-3

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิรญาณ วิ.

(จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.7)

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร บวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ [37] พระเมธีธรรมสาร

(สมพร จิตฺตโสภโณ ป.ธ.7) รก.

วัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ
3. เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พระวินัยโสภณ

(เสถียร เมตฺติโก)

วัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชวรเมธาจารย์

(วิชาญ ถิรสีโล)

วัดโบสถ์ บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
5. เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง พระเทพบัณฑิต

(ธรณิศ ชาคโร)

วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง
6. เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชวชิรสารสุธี

(เอนก มนุญฺโญ)[38][11]

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
7. เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระปัญญาวิสุทธิโมลี

(วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.5)

วัดพระนางจามเทวี บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
8. เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระสุนทรธรรมภาณ วิ.

(สมชาติ ธมฺมโชโต)

วัดพระพุทธแสงธรรม หนองนาก หนองแค สระบุรี
9. เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระสิงหคณาจารย์

(ทวี สุวณฺณปาโล)

วัดกระทุ่มปี่ โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
10 เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พระวิสุทธินายก

(สมศักดิ์ สมาหิโต)[39] รก.

วัดดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท
11. เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี [37] พระครูอุทัยธรรมโอภาส

(ศิลปะ ธมฺมสิปฺโป) รก.

วัดเขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี

คณะสงฆ์ภาค 4-5

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระสิริวชิรสุธี

(ประจวบ สุทธจิตฺโต)[11]

วัดแสงธรรมสุทธาราม เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
2. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระครูโสภณวัชรคุณ

(สมใจ ธมฺมสาโร)

วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ -ว่าง- - - - -
3. เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร พระครูปัญญาสัตติคุณ

(ณรงค์ศักดิ์ จิตฺวํโส)

วัดไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร
4. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระวินัยสาทร

(ถวิล ถาวโร) รก.

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์
5. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก[37] พระครูอภัยธรรมโสภณ

(สายันต์ สญฺญโม) รก.

วัดอภัยสุพรรณภูมิ ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
6. เจ้าคณะจังหวัดตาก พระสุเมธีธรรมภาณ

(สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน ป.ธ.7) รก.

วัดสีตลาราม ระแหง เมืองตาก ตาก
7. เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย[37] พระครูอดุลธรรมสาร

(อุดร ฐิตธมฺโม) รก.

วัดป่าบนเนิน ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

คณะสงฆ์ภาค 6-7

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดลำปาง - แพร่ พระครูวิสุทธิศีลคุณ

(ชายแดน สีลสุทโธ)

วัดสามัคคีบุญญาราม พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
2. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา - น่าน พระปัญญาพิศาลเถร วิ.

(คำมูล ชิตมาโร)

วัดรัตนวนาราม ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
3. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระสิริวัฒโนดม วิ.

(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม)[40]

วัดป่าบ้านเหล่า ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
4. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ -

ลำพูน - แม่ฮ่องสอน

พระเทพวชิราธิบดี

(ฤทธิรงค์ ญาณวโร)[11]

วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ -

ลำพูน - แม่ฮ่องสอน

พระกิตติวิมล

(อัมพร กตปุญฺโญ ป.ธ.3)

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

คณะสงฆ์ภาค 8

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระราชสารโกศล

(วงศ์ไทย สุภวํโส ป.ธ.4)

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูวิศาลปัญญาคุณ

(บุญมี มงฺคโล)

วัดท่าโสม ศรีสำราญ น้ำโสม อุดรธานี
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูเมตตากิตติคุณ

(สมหมาย อตฺตมโน)

วัดสันติกาวาส ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
2. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระกิตติสารโสภณ วิ.

(บุญเลิศ สุจิตฺโต)[39]

วัดอรัญญวาสี ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย[41] พระครูสุธีวรญาณ

(อุทัย นาคเสโน ป.ธ.5)

วัดยางขาว บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย
3. เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระครูประโชติธรรมคุณ

(พวน ชุตินฺธโร)

วัดเนินแสงทอง ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ พระครูสุทธิธรรมญาณ

(สัญญา รตนญาโณ ป.ธ.3)

วัดป่าเทพวิมุต หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
4. เจ้าคณะจังหวัดเลย พระราชวชิรสุธี

(สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน ป.ธ.4)

วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง กุดป่อง เมืองเลย เลย
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย -ว่าง-[42] - - [[อำเภอ|]] เลย
5. เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระเทพวชิรรังษี

(พรมมา จตฺตภโย ป.ธ.3)[11]

วัดป่าสุทธาวาส ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระญาณสิทธาจารย์ วิ.

(สัมภาส โกวิโท)[10]

วัดกุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร
รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร[43] พระครูวรกิจธรรมโกศล

(เคน วรธฺมโม)

วัดโชติการาม ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
6. เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระวุฒิสารโสภณ

(ไพบูลย์ สุมงฺคโล)

วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู

คณะสงฆ์ภาค 9

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระเทพพุทธิมุนี

(สันติ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.7)

วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระครูจิตตโสภณ

(โสม สุจิตโต)[44]

วัดป่าเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
2. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระสุทธิธรรมโสภณ

(สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม) [39]

วัดป่าวังเลิง ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
3. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระญาณรักขิต

(แผน โสภโณ) รก.

วัดโสภณพัฒนาราม มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ -ว่าง-[45] - - [[อำเภอ|]] กาฬสินธุ์
4. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระเทพวชิรวิมล

(สายัณห์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.4)[11]

วัดมิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด[46] พระญาณวิลาศ

(สงวน ปเทสโก ป.ธ.3)[47]

วัดป่าทรงธรรม ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด

คณะสงฆ์ภาค 10

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชธรรมสุธี

(ทองคู่ สุขวฑฺฒโน ป.ธ.6) รก.

วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2. เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พระครูประสิทธิ์สีลคุณ

(ประสิทธิ์ กนฺตสีโล) รก.

วัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวง ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร -ว่าง-
3. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระวินัยเมธี

(สุพิสิทธิ์ คมนสิทฺโธ ป.ธ.5)

วัดป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
4. เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระศรีวิสุทธินายก

(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.9)

วัดศรีเทพประดิษฐาราม ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม
5. เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระสุทธิสารโสภณ

(สังเวียน ฐิตเมโธ ป.ธ.3)

วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
6. เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระครูถาวรศาสนคุณ

(ถาวร สุธมฺโม ป.ธ.4) รก.

วัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

คณะสงฆ์ภาค 11

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระราชวชิราลังการ วิ.

(คำปอน สุทฺธิญาโณ)

วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระอุดมธีรคุณ

(ภาวัต วิสุทฺเธสโก ป.ธ.5)

วัดสุทธจินดาวรวิหาร ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
2. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระสุวีรญาณ

(พิชาญ สุวิชาโน ป.ธ.7)

วัดศรีแก้งคร้อ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
3. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระราชพิศาลสุธี

(อาจ อาวุธปญฺโญ)

วัดทุ่งโพธิ์ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
4. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระเทพวชิรญาณโสภณ

(เยื้อน ขนฺติพโล)

วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จรัส บัวเชด สุรินทร์
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์[48] พระครูศีลวิสุทธิคุณ

(นัด สุทฺธิโก ป.ธ.3)

วัดป่าปราสาทศีลคุณ กังแอน ปราสาท สุรินทร์

คณะสงฆ์ภาค 12-13

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว พระเทพโมลี

(ธนู วรธนุป.ธ.4) รก.

วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
2. เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระมุนีนายก

(บุญมี อิณมุตฺโต)[39]

วัดตำหนัก สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
3. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระประชาธรรมนาถ

(ไพรัตน์ ปญฺญาธโร)

วัดสมานรัตนาราม บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
4. เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระโสภณคณาภรณ์

(ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.7)

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี
5. เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระราชปริยัติโมลี

(ชูชาติ สิริธมฺโม ป.ธ.4)

วัดสารนาถธรรมาราม ทางเกวียน แกลง ระยอง
6. เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์

(สมบัติ เตชปญฺโญ)

วัดวิเวการาม บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
7. เจ้าคณะจังหวัดตราด พระศรีกิตติเมธี

(รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.9) รก.

วัดเทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

คณะสงฆ์ภาค 14-15

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระสิริวชิรเวที

(ไพสาร วรสาโร ป.ธ.4)[11]

วัดสิริวัฒนาราม ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
2. เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี[49] พระครูอุดมสาสนกิจ

(ศักดา อุตฺตโม) รก.

วัดหลักเมตร สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
3. เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี พระเทพเมธาภรณ์

(ประสงค์ วราสโย ป.ธ.8)

วัดสิริกาญจนาราม ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
4. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระรามัญมุนี

(ศักดิ์ดา อกฺนิฏฺโฐ ป.ธ.3)

วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
5. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระเทพสุเมธี

(ทวี อภิปสนฺโน ป.ธ.3)

วัดเกตการาม พระอารามหลวง โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
6. เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระปิยทัสสี

(วิษณุ ปิยธโน)

วัดอมรินทราราม โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี
7. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระครูวินิจสมณการ

(บุญเสริม อินฺทโชโต)

วัดสหธรรมิการาม ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
8. เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระเทพวชิรสุธี

(สุทิน กโตภาโส ป.ธ.5)[11]

วัดธรรมิการามวรวิหาร ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

คณะสงฆ์ภาค 16

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระครูสิริธรรมาภิรัต

(ธรรมรัต อริยธมฺโม ป.ธ.5)[50]

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2. เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูสุนทรธรรมพินิจ

(เที่ยง ญาณุชุโก ป.ธ.3)

วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
3. เจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระเทพมงคลกวี

(เสน่ห์ ฐานยุตฺโต ป.ธ.4)

วัดโพธิการาม นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร

คณะสงฆ์ภาค 17-18

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1. เจ้าคณะจังหวัดพังงา - ระนอง พระประสาธน์สารโสภณ

(ชัยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโม)[39]

วัดควนกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
2. เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - กระบี่ - ตรัง พระครูไพศาลสมณคุณ

(เสียงสุนีย์) รก.

วัดป่าปลายคลอง น้ำจืด กระบุรี ระนอง
3. เจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล พระสุทธิสารสุธี

(ฉาย ปิยธมฺโม)

วัดดอนรัก บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล พระครูวิจิตรศีลาจาร

(ประสิทธิ์ ชาตวณฺโณ)

วัดห้วยพุด รำแดง สิงหนคร สงขลา
4. เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พระศรีธรรมประสาธน์

(สุทธิพล กิตฺติปาโล ป.ธ.7)

วัดจรณาราม หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
5. เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี -

ยะลา - นราธิวาส

พระครูบุญสารโสภิต

(บุญเพียง ปุญฺญกโร)

วัดมะปริงวารีราม จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี -

ยะลา - นราธิวาส

พระครูนันทธรรมวุฒิ

(ณัฐวุฒิ นนฺทวุฑฺโฒ)

วัดนพวงศาราม สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี

อ้างอิง

 1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 2. เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 10 มิถุนายน 2565
 3. เนื่องจากพระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 โปรดเกล้าฯ 'พระพรหมเวที' วัดไตรมิตรฯ เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 โปรดเกล้าสมณศักดิ์พิเศษ "12 สิงหา" 85 รูป
 6. ตามคำสั่งเจ้าคณะภาค 1 วันที่ 15 ตุลาคม 2565
 7. 7.0 7.1 เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
 8. เนื่องจาก พระราชเสนาบดี (จรัล สิริธมฺโม) ปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
 9. เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 20 ธันวาคม 2565
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 "ในหลวง" โปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์พระสงฆ์61รูป
 11. 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 "สำเนาที่เก็บถาวร". ราชกิจจานุเบกษา. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 15 พฤศจิกายน 2565. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-11-18. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2565. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help); ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |name= ถูกละเว้น (help)
 12. ตามมติมหาเถรสมาคม (วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
 13. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 125/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 10 มกราคม 2566
 15. ตามมติมหาเถรสมาคม
 16. เนื่องจาก พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.7) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7
 17. เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 18. เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 19. เนื่องจาก พระปัญญาวชิรกวี (พยุงศักดิ์ ปญฺญาภรโณ) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
 20. 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 เพิ่มตำแหน่งตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 20 มกราคม 2566
 21. มติที่ 165/2560 เสนอแต่งตั้ง พระครูพิสัยสารคุณ วัดกลางโกสุม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
 22. เสนอแต่งตั้ง พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ วัดด่านใน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
 23. 59 (2022-11-15). "ในหลวง มีพระบรมราชโองการ พระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะ 59 รูป". ข่าวสด.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (ลิงก์)
 24. เนื่องจากพระราชชัยสิทธิสุนทร (ฉวี ป.ธ.6) ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
 25. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 058/2560
 26. 26.0 26.1 26.2 เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 27. เนื่องจาก พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.9) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14
 28. 28.0 28.1 28.2 เพิ่มตำแหน่งตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 31 ตุลาคม 2565
 29. เพิ่มตำแหน่งตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 30. เนื่องจาก พระเทพสาครมุนี ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14
 31. เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 10 มิถุนายน 2565
 32. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 547/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561
 33. "สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 27/2563". มหาเถรสมาคม. 21 มกราคม 2564. สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |publication-date= (help)
 34. 34.0 34.1 34.2 34.3 เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 10 สิงหาคม 2565
 35. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 287/2560
 36. ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 30 กันยายน 2564
 37. 37.0 37.1 37.2 37.3 แบ่งเขตปกครองคณะสงฆ์เพิ่ม ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 10 มกราคม 2566
 38. ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 30 กันยายน 2564
 39. 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 http://www.komchadluek.net/detail/20131128/173810.html โปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์ปี2556
 40. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 487/2561 วันที่ 10 กันยายน 2561
 41. เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
 42. เนื่องจาก พระครูสุวรรณรัตนวิมล (ทอง จินฺตามโย) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ.)
 43. เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 30 เมษายน 2564
 44. "สรุปการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 17/2563 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563". สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 45. เนื่องจาก พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทฺธิญาโณ) ลาออกจากเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565
 46. เพิ่มตำแหน่งตามมติมหาเถรสมาคมที่ 447/2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 47. ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 448/2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 48. เพิ่มตำแหน่งตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 30 กันยายน 2565
 49. เพิ่มตำแหน่ง ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 20 กันยายน 2565
 50. ตามมติมหาเถรสมาคม วันที่ 30 กันยายน 2564