เจ้าคณะอำเภอเป็นตำแหน่งพระสังฆาธิการปกครองคณะสงฆ์ในระดับอำเภอ

เจ้าคณะอำเภอ
จวนวัด
ผู้แต่งตั้งเจ้าคณะภาค โดยผ่านการเห็นชอบของเจ้าคณะใหญ่
เงินตอบแทน3,100บาท[1]

คุณสมบัติ แก้

 • มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป และมีสำนักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ
 • กำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
 • กำลังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลในอำเภอนั้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ
 • มีสมณศักดิ์ไม่ต่ำกว่าพระครูสัญญาบัตร หรือเป็นพระคณาจารย์ชั้นตรีขึ้นไป หรือเป็นเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป

รายนามเจ้าคณะอำเภอ (มหานิกาย) แก้

คณะสงฆ์หนกลาง ดูที่ รายนามเจ้าคณะอำเภอ ในคณะสงฆ์หนกลาง

คณะสงฆ์หนเหนือ ดูที่ รายนามเจ้าคณะอำเภอ ในคณะสงฆ์หนเหนือ

คณะสงฆ์หนตะวันออก ดูที่ รายนามเจ้าคณะอำเภอ ในคณะสงฆ์หนตะวันออก

คณะสงฆ์หนใต้ ดูที่ รายนามเจ้าคณะอำเภอ ในคณะสงฆ์หนใต้

คณะสงฆ์ภาค 1 แก้

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
กรุงเทพมหานคร
1. เจ้าคณะเขตพระนคร พระราชวชิราธิบดี (สุรศักดิ์ ป.ธ.5) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ พระอารามหลวง เขตพระนคร
2. เจ้าคณะเขตป้อมปราบ - ปทุมวัน พระราชวชิรธรรมสุนทร (เกรียงไกร) วัดสุนทรธรรมทาน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
3. เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ พระวีรธรรมมุนี (ประวัติ ป.ธ.7) วัดไตรมิตรวิทยาราม พระอารามหลวง เขตสัมพันธวงศ์
4. เจ้าคณะเขตดุสิต พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ป.ธ.4) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร
5. เจ้าคณะเขตบางซื่อ พระมหาสมัคร มหาวีโร (ป.ธ.8) วัดบางโพโอมาวาส เขตบางซื่อ
6. เจ้าคณะเขตพญาไท พระครูอุทัยธรรมานุกูล (สามารถ) วัดอุทัยธาราม เขตห้วยขวาง
7. เจ้าคณะเขตบางรัก พระครูอาทรศาสนกิจ (สุเทพ) วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง เขตบางรัก
8. เจ้าคณะเขตสาทร พระราชวชิโรดม (สุนันท์ ป.ธ.3) วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร
9. เจ้าคณะเขตยานนาวา พระครูสถิตบุญวัฒน์ (ชาญ) วัดด่าน เขตยานนาวา
10. เจ้าคณะเขตบางคอแหลม พระครูศรีวรานุกิจ (สัมพันธ์ ป.ธ.6) วัดราชสิงขร พระอารามหลวง เขตบางคอแหลม
11. เจ้าคณะเขตคลองเตย - วัฒนา พระราชสิทธิสุนทร (สมพงษ์) วัดคลองเตยใน เขตคลองเตย
12. เจ้าคณะเขตพระโขนง - บางนา พระพิพัฒนกิจวิธาน (บุญศักดิ์) วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขตพระโขนง
13. เจ้าคณะเขตประเวศ - สะพานสูง พระราชพัฒนโสภณ (วินัย) รก. วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ
14. เจ้าคณะเขตสวนหลวง พระครูวรกิจจาทร (ถวัลย์) วัดปากบ่อ เขตประเวศ
15. เจ้าคณะเขตบางกะปิ - วังทองหลาง พระครูอุดมพัฒนคุณ (นิพนธ์) วัดพระไกรสีห์ (น้อย) เขตบางกะปิ
16. เจ้าคณะเขตลาดพร้าว พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล (ป.ธ.9) วัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว
17. เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม พระราชรัตนสุนทร (วินัย ป.ธ.4) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระอารามหลวง เขตพระนคร
18. เจ้าคณะเขตบางเขน - จตุจักร พระครูสาทรปริยัติคุณ (สนิท ป.ธ.4) วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร
19. เจ้าคณะเขตดอนเมือง - หลักสี่ พระปริยัติโศภณ (อิทธิยาวุธ ป.ธ.9) วัดดอนเมือง พระอารามหลวง เขตดอนเมือง
20. เจ้าคณะเขตสายไหม พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ณรงค์กิจ) รก. วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสายไหม
21. เจ้าคณะเขตคลองสามวา พระมงคลสุตาคม (สิทธิชัย ป.ธ.7) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร
22. เจ้าคณะเขตมีนบุรี พระครูอุดมจารุวรรณ (คำไล้) วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี
23. เจ้าคณะเขตลาดกระบัง พระมงคลบุญเขต (สงวน) วัดลานบุญ เขตลาดกระบัง
24. เจ้าคณะเขตหนองจอก พระศรีปริยัติดิลก (วีระชัย ป.ธ.9) วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร
25. เจ้าคณะเขตธนบุรี พระราชวิริยาลังการ (สุบิน ป.ธ.9) วัดปากน้ำ พระอารามหลวง เขตภาษีเจริญ
26. เจ้าคณะเขตคลองสาน พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์) วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน
27. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม ป.ธ.9) วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน
28. เจ้าคณะเขตบางขุนเทียน พระครูพัฒนธรรมคุณ (รังสรรค์) วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน
29. เจ้าคณะเขตจอมทอง พระโสภณกิจจาภรณ์ (สำรวย ป.ธ.4) วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เขตจอมทอง
30. เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ พระราชปัญญารังษี (วีระเวส ป.ธ.7) วัดชิโนรสาราม วรวิหาร เขตบางกอกน้อย
31. เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย พระพิมลภาวนาพิธาน (สวง ป.ธ.4) วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย
32. เจ้าคณะเขตบางพลัด พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม ป.ธ.5) วัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง เขตบางพลัด
33. เจ้าคณะเขตตลิ่งชัน พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ ป.ธ.7) วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร เขตตลิ่งชัน
34. เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา ป.ธ.8) วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี
35. เจ้าคณะเขตบางแค พระอุดมวรญาณ (สุวิทย์ ป.ธ.9) วัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ
36. เจ้าคณะเขตทวีวัฒนา พระครูเมตตามงคลวิศิษฎ์ (วัชรินทร์) รก. วัดวิศิษฎ์บุญญาวาส เขตทวีวัฒนา
37. เจ้าคณะเขตหนองแขม พระพิพัฒน์ศาสนธำรง (ณรงค์) วัดม่วง เขตบางแค
38. เจ้าคณะเขตทุ่งครุ พระสิทธิศีลการ (ทองใส ป.ธ.7) วัดราชวรินทร์ เขตธนบุรี
39. เจ้าคณะเขตบางบอน พระครูปรีชาวุฒิกร (มาโนช) วัดบางบอน เขตบางบอน
จังหวัดนนทบุรี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี พระโสภิตกิตติธาดา (ศรชัย ป.ธ.7) วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ อำเภอเมืองนนทบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ป.ธ.6 ) วัดแคนอก อำเภอเมืองนนทบุรี
2. เจ้าคณะอำเภอบางกรวย พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา) วัดจันทร์ อำเภอบางกรวย
รองเจ้าคณะอำเภอบางกรวย พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต (ป.ธ.9) วัดอุบลวนาราม อำเภอบางกรวย
3. เจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด พระครูนนทธรรมาภรณ์ (สมนึก) วัดเตย อำเภอปากเกร็ด
รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด พระครูวิมลสุวรรณกร (สมพงษ์ ป.ธ.3) วัดกู้ อำเภอปากเกร็ด
4. เจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง พระโสภณนนทสาร (บุญเลิศ) วัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) อำเภอบางบัวทอง
5. เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ พระครูกิตติวิริยาภรณ์ (วิทยา) วัดราษฎร์ประคองธรรม อำเภอบางใหญ่
6. เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย พระครูนนทกิจโกศล (สิริชัย) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต อำเภอไทรน้อย
จังหวัดปทุมธานี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต ป.ธ.9 วัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี -ว่าง- อำเภอเมืองปทุมธานี
2. เจ้าคณะอำเภอสามโคก พระมหาจุมพล จิตฺตพโล ป.ธ.9 วัดตำหนัก อำเภอสามโคก
3. เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ป.ธ.4) วัดบัวแก้วเกษร อำเภอลาดหลุมแก้ว
4. เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร ป.ธ.4) วัดสว่างภพ อำเภอคลองหลวง
5. เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์) วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม อำเภอลำลูกกา
รองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา พระครูโสภณภัทรเวทย์ (อิทธิพล) วัดสายไหม อำเภอลำลูกกา
6. เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี พระมหาชิต ฐานชิโต ป.ธ.7 วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี
7. เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ พระครูสุจิตรัตนากร (สังวาลย์) วัดบึงบาประภาสะวัต อำเภอหนองเสือ
จังหวัดสมุทรปราการ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ พระครูวิมลศุภการ (สัมฤทธิ์) วัดด่านสำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ
2. เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ พระมหาวิฑูร ธมฺมโชโต ป.ธ.8 วัดใหญ่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
3. เจ้าคณะอำเภอพระประแดง พระราชพัฒนสุนทร (ไพโรจน์) วัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง
รองเจ้าคณะอำเภอพระประแดง พระครูสิริธรรมธาดา (ไพรัช ป.ธ.4) วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร อำเภอพระประแดง
4. เจ้าคณะอำเภอบางพลี พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง ป.ธ.9) วัดกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี
5. เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ พระวชิรธรรมวิธาน (สมนึก ป.ธ.6) วัดสุคันธาวาส อำเภอบางบ่อ
6. เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง พระมงคลธรรมธัช (นฤพล) วัดศิริเสาธง อำเภอบางเสาธง

คณะสงฆ์ภาค 2 แก้

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์) วัดศาลาปูน (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล (สำรอง ป.ธ.5) วัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักดิ์) วัดหน้าพระเมรุราชิการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. เจ้าคณะอำเภอมหาราช พระครูโฆษิตกิตติคุณ (เรวัตร) วัดโพธิ์ประสิทธิ์ อำเภอมหาราช
3. เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ พระครูปริยัตยาธิคุณ (เหมือน ป.ธ.4) วัดสะตือ อำเภอท่าเรือ
รองเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ พระมหาสมบัติ อาภากโร ป.ธ.3 วัดสะตือ อำเภอท่าเรือ
4. เจ้าคณะอำเภอนครหลวง พระครูอุดมนครกิจ (ธรรมนูญ) รก. วัดพระนอน อำเภอนครหลวง
รองเจ้าคณะอำเภอนครหลวง -ว่าง-[2]
5. เจ้าคณะอำเภอบางปะหัน พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ (พิพัฒน์) วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม (พระอารามหลวง) อำเภอบางปะหัน
รองเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน -ว่าง-[3] วัด อำเภอบางปะหัน
6. เจ้าคณะอำเภออุทัย พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ (ธีระวัฒน์) วัดโตนดเตี้ย อำเภออุทัย
รองเจ้าคณะอำเภออุทัย พระครูศรีชยาภรณ์ (สุรชัย สุจิตฺโต ป.ธ.6) วัดโตนด 1 อำเภออุทัย
7. เจ้าคณะอำเภอภาชี พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ (ชัยวัฒน์ สุทฺจิตฺโต ดร.) วัดเจริญธรรม อำเภอภาชี
รองเเจ้าคณะอำเภอภาชี พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ (ธรรมทส ป.ธ.4) วัดตะโก อำเภอภาชี
8. เจ้าคณะอำเภอวังน้อย พระครูอภิรมศาสนกิจ (สุรศักดิ์) วัดราษฎรบรรจง อำเภอวังน้อย
9. เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน พระมหาประสิทธิ์ อภิปญฺโญ วัดขนอนใต้ อำเภอบางปะอิน
10. เจ้าคณะอำเภอผักไห่ พระราชสิทธิโสภณ (สมชัย) วัดตูม (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
11. เจ้าคณะอำเภอบางไทร พระครูสุวรรณธรรมกิจ (ทองดี) วัดกระแซง อำเภอบางไทร
รองเจ้าคณะอำเภอบางไทร พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส วัดเชิงเลน อำเภอบางไทร
12. เจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวง พระครูพิพัฒนกิจวิมล วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ อำเภอลาดบัวหลวง
13. เจ้าคณะอำเภอเสนา พระเมธีวชิรธาดา (เวชยันต์ เวชยนฺโต ป.ธ.8) วัดสุวรรณดาราราม (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะอำเภอเสนา พระมหาสมชาย ปญฺญาธีโร (ป.ธ.7) วัดหนองลำเจียก อำเภอเสนา
14. เจ้าคณะอำเภอบางบาล พระครูชินธรรมาภรณ์ (ประยูร) วัดสีกุก อำเภอบางบาล
รองเจ้าคณะอำเภอบางบาล พระครูวิบูลจริยากร วัดเสาธง อำเภอบางบาล
15. เจ้าคณะอำเภอบางซ้าย พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ์ (สมจิตร) วัดบางซ้ายนอก อำเภอบางซ้าย
16. เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร) วัดท่าการ้อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอ่างทอง
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง ป.ธ.9) วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง พระครูวรปัญญาโกศล (ปรีชา) วัดท้องคุ้ง อำเภอเมืองอ่างทอง
2. เจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ พระครูอุโฆษธรรมนันท์ (สนั่น) วัดกลางราชครูธาราม อำเภอวิเศษชัยชาญ
รองเจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ -ว่าง- วัด อำเภอวิเศษชัยชาญ
3. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง พระโสภณปริยัติเมธี (วีระ ป.ธ.8) วัดนางในธรรมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ
รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง พระครูปริยัตยาภินันท์ วัดโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง
4. เจ้าคณะอำเภอไชโย พระครูวิวัฒน์เขมคุณ (วัฒนะ) วัดสระเกษ อำเภอไชโย
5. เจ้าคณะอำเภอป่าโมก พระครูอุดมประชาสรรค์ (สังข์) วัดพานิช อำเภอป่าโมก
6. เจ้าคณะอำเภอแสวงหา พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ (นพรัตน์) วัดพัฒนา (ดอนกร่าง) อำเภอแสวงหา
7. เจ้าคณะอำเภอสามโก้ พระครูสิริวุฒิกิจ (พิษณุ ป.ธ.6) วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย
จังหวัดสระบุรี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี พระมหากมล เขมาสโย ป.ธ.6 วัดท่าพง อำเภอเมืองสระบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี พระครูปลัดนิวัฒน์ อกิญฺจโน วัดเชิงเขา อำเภอเมืองสระบุรี
2. เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย พระครูประภัศร์วรญาณ (ทรัพย์) วัดแก่งคอย อำเภอแก่งคอย
รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย พระครูโสภณรัตโนภาส วัดหนองสองห้อง อำเภอแก่งคอย
รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย พระครูปลัดชินณัฐพนธ์ อภิวฑฺฒโน วัดบ้านธาตุใต้ อำเภอแก่งคอย
3. เจ้าคณะอำเภอหนองแค พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร) วัดบ้านลาด อำเภอหนองแค
รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค พระครูประโชติสรกิตติ์ วัดหนองอ่างทอง อำเภอหนองแค
รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค พระครูโสภณประชากิจ วัดกุ่มหัก อำเภอหนองแค
4. เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ พระครูศุภธรรมคุณ วัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ - -
5. เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท พระมหาสมัย อคฺคปญฺโญ (ป.ธ.8) วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
รองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท พระครูพิสณฑ์สิทธิการ (อรุณ) วัดนิคมวาสี อำเภอพระพุทธบาท
รองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท - -
6. เจ้าคณะอำเภอวิหารแดง พระครูวิมลธรรมานุรักษ์ วัดเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง
7. เจ้าคณะอำเภอเสาไห้ พระวิสุทธิโสภณ (ประโยชน์ ป.ธ.7) วัดเขาแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเสาไห้
รองเจ้าคณะอำเภอเสาไห้ พระครูสังวรกิจประยุต วัดพะเยาว์ อำเภอเสาไห้
8. เจ้าคณะอำเภอหนองแซง พระครูวชิรธรรมรักษ์ วัดหนองนกชุม อำเภอหนองแซง
9. เจ้าคณะอำเภอหนองโดน พระครูสุธีวรานุสิฐ (สมควร ป.ธ.6) วัดศรีบุรีรตนาราม อำเภอเมืองสระบุรี
10. เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก พระครูสิทธิธรรมานุโยค วัดมวกเหล็กนอก อำเภอมวกเหล็ก
รองเจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก พระครูถาวรธรรมทัต วัดซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก
11. เจ้าคณะอำเภอดอนพุด พระครูสุนันทกิจโกศล วัดดอนทอง อำเภอดอนพุด
12. เจ้าคณะอำเภอวังม่วง พระมหาเสงี่ยม สุวโจ ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
13. เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พระศรีปริยัติเวที (ลำใย ป.ธ.9) วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท

คณะสงฆ์ภาค 3 แก้

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดลพบุรี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูสิริจริยาภรณ์ (ป.ธ.๕) วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลพบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ (พธ.บ.,รป.ม.) วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูพิทักษ์ปริยัติกิจ วัดตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี
2. เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง พระครูสาธุกิจบริหาร วัดบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง
รองเจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง พระครูกันตธรรมารักษ์ (อารักษ์ ป.ธ.3) วัดบ้านม่วง อำเภอท่าวุ้ง
3. เจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ พระครูโสภณปัญญาวุธ วัดกัทลีพนาราม อำเภอบ้านหมี่
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ พระครูวิมลสังวรกิจ วัดเทพอำไพ อำเภอบ้านหมี่
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ พระครูภาวนาวราภรณ์ (ธรรมภณ) วัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่
4. เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง พระครูภัทรปัญญาวุธ (เภก) วัดสิงห์คูยาง อำเภอโคกสำโรง
รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง พระครูกันตสีลาภิวัฒน์ วัดวังจั่น อำเภอโคกสำโรง
รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์ วัดเขาจรเข้ อำเภอโคกสำโรง
5. เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน) วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่
รองเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง
6. เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์ พระครูคุณสัมบัน วัดทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์
7. เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ พระครูสุวัฒน์จันทโชติ วัดสามัคคีประชาราม อำเภอโคกเจริญ
รองเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ พระครูสิริธรรมประยุต (สมพงษ์ ป.ธ.๕) วัดหัวเขาสามัคคี อำเภอโคกเจริญ
8. เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม พระครูภัทรธรรมคุณ (อำนาจ ป.ธ.๓) วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม
รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม พระครูรังษีกิจจาทร วัดพรหมรังษี อำเภอพัฒนานิคม
รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม พระครูสุธรรมนิวิฐ วัดหนองนา อำเภอพัฒนานืค
9. เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล พระครูบุญบาลประดิษฐ์ วัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล พระครูสุนทรธรรมทิน วัดสิงหาราม อำเภอชัยบาดาล
รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล พระครูมงคลสุนทร วัดหนองโก อำเภอชัยบาดาล
10. เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง พระครูอุดมวรรักษ์ วัดซับจำปา อำเภอท่าหลวง
11. เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ พระครูสิริธารากร (วิรัตน์ ป.ธ.5) วัดซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ
รองเจ้าคณะอำเภอลำสนธิ พระครูศีลสังวรวิมล วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง อำเภอลำสนธิ
จังหวัดสิงห์บุรี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี พระครูวิธานปริยัติคุณ วัดแจ้งพรหมนคร อำเภอเมืองสิงห์บุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี - -
2. เจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี พระครูสุวรรณวิโรจน์ วัดทอง อำเภออินทร์บุรี
รองเจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี พระครูโสภณโพธิธรรม วัดคลองโพธิ์ศรี อำเภออินทร์บุรี
3. เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี พระศรีปริยัตโยดม (ฐนวัฒน์ ป.ธ.9) วัดพระนอนจักรสีห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสิงห์บุรี
4. เจ้าคณะอำเภอบางระจัน พระครูวิริยโสภิต วัดพระปรางค์ อำเภอบางระจัน
รองเจ้าคณะอำเภอบางระจัน พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ (แก๊ส) วัดห้วยเจริญสุข อำเภอบางระจัน
5. เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน พระครูวิชิตวุฒิคุณ (อาวุธ) วัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอค่ายบางระจัน
6. เจ้าคณะอำเภอท่าช้าง พระครูสิริพรหมโสภิต วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง อำเภอท่าช้าง
จังหวัดชัยนาท
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท พระมหานคร จรณธมฺโม (ป.ธ.9) วัดท่าช้าง อำเภอเมืองชัยนาท
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท พระครูวิชัยกิจจาทร (วิทยา ปญฺญาธโร) วัดศรีวิชัยวัฒนาราม อำเภอเมืองชัยนาท
2. เจ้าคณะอำเภอมโนรมย์ พระปลัดวรเมศวร์ นาควโร รก. วัดใหญ่ อำเภอมโนรมย์
3. เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์ พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ อริยธมฺโม ป.ธ.6) วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
4. เจ้าคณะอำเภอหนองมะโมง พระครูสุนทรชัยโสภิต (เกษม ปญฺญาธโร) วัดทุ่งจำรอง อำเภอหนองมะโมง
5. เจ้าคณะอำเภอหันคา พระมหาวิสัน จนฺทโชโต (ป.ธ.7) วัดทับขี้เหล็ก อำเภอหันคา
รองเจ้าคณะอำเภอหันคา พระครูสิริชยานุรักษ์ (ประจักษ์ นนฺทโย ป.ธ.5) วัดเด่นใหญ่ อำเภอหันคา
6. เจ้าคณะอำเภอเนินขาม พระครูวิมลชยาทร (อาทร อาทโร) วัดราษฎร์ศรัทธาราม อำเภอหันคา
7. เจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี พระครูพิมลธรรมพิทักษ์ (ต้อย พลวฑฺโฒ) วัดโคกดอกไม้ อำเภอสรรคบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี พระครูโฆษิตพัฒนคุณ (บุญยัง ฐานวโร) วัดโฆษิตาราม อำเภอสรรคบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ (ศิริ สุวณฺณรํสี ป.ธ.3) วัดทรงเสวย อำเภอวัดสิงห์
8. เจ้าคณะอำเภอสรรพยา พระครูวิธูรชัยกิจ,ดร. (มานพ เตชปญฺโญ) วัดตะกู อำเภอสรรพยา
รองเจ้าคณะอำเภอสรรพยา พระมหาสมเกียรติ กิตฺติโสภี (ป.ธ.6) วัดโพธิ์งาม อำเภอสรรพยา
จังหวัดอุทัยธานี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี พระครูอุทิตศุภการ (สุบิน) วัดอมฤตวารี อำเภอเมืองอุทัยธานี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี พระครูอุเทศธรรมโฆษิต วัดอุโปสถาราม อำเภอเมืองอุทัยธานี
2. เจ้าคณะอำเภอหนองฉาง พระครูอุทิศธรรมพินัย (ประดน) วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง
รองเจ้าคณะอำเภอหนองฉาง พระครูศรีรัตนาภิรัต ป.ธ.6 (ปิยะนันท์) วัดบ่อทับใต้ อำเภอหนองฉาง
3. เจ้าคณะอำเภอทัพทัน พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.9 วัดสาลวนาราม อำเภอบ้านไร่
รองเจ้าคณะอำเภอทัพทัน พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ (สุข ป.ธ.4) วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุทัยธานี
4. เจ้าคณะอำเภอหนองขาหย่าง พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์ (เจริญ) วัดหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง
5. เจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ พระครูอุทัยสุทธิคุณ (บรรหาร) วัดทัพคล้าย อำเภอบ้านไร่
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ พระมหายงยุทธ ติกฺขญาโณ วัดบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่
6. เจ้าคณะอำเภอสว่างอารมณ์ พระครูอุทัยกิตติวัฒน์ (จำนงค์) วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์
7. เจ้าคณะอำเภอลานสัก พระครูอุทัยวิริยสุนทร (สมยศ) รก. วัดประดู่ยืน อำเภอลานสัก
รองเจ้าคณะอำเภอลานสัก พระครูอุทิศวิริยากร วัดปางไม้ไผ่ อำเภอลานสัก
8. เจ้าคณะอำเภอห้วยคต พระครูอุดมวิสุทธิธรรม (สุชาติ) วัดสามัคคีรังสรรค์ อำเภอหนองฉาง

คณะสงฆ์ภาค 4 แก้

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดนครสวรรค์
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ ป.ธ.5) วัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ พระครูศรีสุธรรมวิวิฐ (ธานี ป.ธ.6) วัดไทรเหนือ อำเภอเมืองนครสรรค์
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
2 เจ้าคณะอำเภอหนองบัว พระครูนิรุตติธรรมาทร (พิชัย) วัดห้วยร่วม อำเภอหนองบัว
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว พระมหาสุชาติ ถิรญาโน ป.ธ.9 วัดหนองกลับ อำเภอหนองบัว
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว พระครูนิมิตศีลาภรณ์ (สม) วัดเทพสุทธาวาส อำเภอหนองบัว
3 เจ้าคณะอำเภอชุมแสง พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ (สมบุญ) วัดเกยไชยเหนือ อำเภอชุมแสง
รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ ป.ธ.9 วัดทับกฤชกลาง อำเภอชุมแสง
4 เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี พระครูปภัสสรธรรม (ละมัย ป.ธ.5) วัดคลองบางเดื่อ อำเภอพยุหะคีรี
รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี พระครูนิภาธรรมวงศ์ วัดเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี
5 เจ้าคณะอำเภอตาคลี พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ (จำนงค์) วัดสว่างวงษ์ อำเภอตาคลี
รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี พระครูศรีธีรานันท์ (หรรษา ป.ธ.6) วัดดงพลับ อำเภอตาคลี
รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจริญ) วัดจันเสน อำเภอตาคลี
จังหวัดกำแพงเพชร
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร พระครูโกศลวชิรกิจ วัดประดู่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร
2. เจ้าคณะอำเภอไทรงาม พระครูโสภณวชิรากร วัดเนินสำราญ คณะอำเภอไทรงาม
3. เจ้าคณะอำเภอคลองลาน พระครูวิลาสวชิรธรรม วัดมอสำราญ อำเภอคลองลาน
4. เจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี พระครูสิริปริยัติวิมล (อุเทน ป.ธ.5) วัดบ้านไร่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
5. เจ้าคณะอำเภอคลองขลุง พระครูสุธรรมวชิราทร วัดหนองเต่าทอง อำเภอคลองขลุง
6. เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย พระครูวชิรวราภรณ์ (ประสิทธิ์ เตชวโร) วัดราษฎร์บูรณะ อำเภอพรานกระต่าย
7. เจ้าคณะอำเภอลานกระบือ พระครูรัตนวชิโรภาส วัดแก้วสุรินท์ฉายอำเภอลานกระบือ
8. เจ้าคณะอำเภอทรายทองวัฒนา พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ ( คุณวุฑฺโฒ) วัดถาวรวัฒนา (ใต้) อำเภอทรายทองวัฒนา
9. เจ้าคณะอำเภอปางศิลาทอง พระครูวชิรชัยวัฒน์ วัดหนองไผ่ อำเภอปางศิลาทอง
10. เจ้าคณะอำเภอบึงสามัคคี พระมหาน้อม นมการี ป.ธ.๗

วัดก้องประชาราษฎร์ อำเภอบึงสามัคคี

11. เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร พระครูอมรวชิรคุณ (มนัส) วัดอมฤต อำเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดพิจิตร
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ป.ธ. 9 ) วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพิจิตร
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร พระครูวิภัชธรรมโสภิต วัดดงชะพูล อำเภอเมืองพิจิตร
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร พระมหาเมธี จนฺทวํโส (ป.ธ. 3 ) วัดหาดมูลกระบือ อำเภอเมืองพิจิตร
2. เจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก พระครูวิทิตวรธรรม (จรัญ วรธมฺโม ป.ธ.๕) วัดท่าช้าง อำเภอบางมูลนาก
รองเจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก พระครูพิพัฒน์สุตคุณ (ธัญพิสิษฐ์ เตชธโร ป.ธ.๓) วัดโพธิ์ทอง อำเภอบางมูลนาก
3. เจ้าคณะอำเภอดงเจริญ พระครูสิริสุตโสภณ (จำเนียร จนฺทโภโณ ป.ธ.๕) วัดสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
4. เจ้าคณะอำเภอทับคล้อ พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี กิตฺติวณโณ ป.ธ.7) วัดมงคลทับคล้อ (พระอารามหลวง) อำเภอทับคล้อ
รองเจ้าคณะอำเภอทับคล้อ พระครูวิจิตรธรรมนาถ (ป.ธ.3) วัดเขาทราย อำเภอทับคล้อ
5. เจ้าคณะอำเภอตะพานหิน พระครูพิพัฒน์สิริมงคล วัดทับปรูพัฒนาราม อำเภอตะพานหิน
รองเจ้าคณะอำเภอตะพานหิน พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี อนีโฆ) วัดใหม่ปลายห้วย อำเภอสามง่าม
6. เจ้าคณะอำเภอสามง่าม พระครูวิรุฬปุญญากร (ป.ธ.3) วัดวังแดง อำเภอสามง่าม
รองเจ้าคณะอำเภอสามง่าม พระครูศรีปริยัติวิธูร (ป.ธ.6) วัดกำแพงดิน อำเภอสามง่าม
7. เจ้าคณะอำเภอโพทะเล พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต วัดทะนง อำเภอโพทะเล
รองเจ้าคณะอำเภอโพทะเล พระครูพิสุทธิวราการ (ป.ธ.7) วัดหนองดง อำเภอโพทะเล
8. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พระครูวิกรมสมาธิวัฒน์ (จรูญ ปภสฺสโร) วัดวังกระสูบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
9. เจ้าคณะอำเภอวังทรายพูน พระครูพิบูลประชานาถ วัดยางคอยเกลือ อำเภอวังทรายพูน
10. เจ้าคณะอำเภอวชิรบารมี พระครูพิศาลธรรมวุฒิ วัดหนองสะเดา อำเภอวชิรบารมี
11. เจ้าคณะอำเภอสากเหล็ก พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ วัดถ้ำคะนอง อำเภอสากเหล็ก
12. เจ้าคณะอำเภอบึงนาราง ว่าง
จังหวัดเพชรบูรณ์
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พระครูสันติพัชรสาร (เสนอ) วัดภูเขาดิน
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พระมหาวรชิต อชิตชโย (ป.ธ. ๗ ) วัดมหาธาตุ
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

คณะสงฆ์ภาค 6 แก้

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดแพร่
๑. เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ พระครูพิบูลพัฒนโกศล (ประเสริฐ ป.ธ.๕) วัดโศภนาลัย ต.ทุ่งกวาว
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ รูปที่ ๑ พระเมธีวชิรธรรม (บุญชิต อติธมฺโม ป.ธ.๕) วัดพระธาตุดอยเล็ง ต.ช่อแฮ
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ รูปที่ ๒ พระครูวรเวทย์สังฆกิจ (นิพนธ์) วัดเมธังกราวาส ต.ในเวียง
๒. ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลอง พระครูบุญสารประสิทธิ์ (บุญยัง ชยมฺงคโล) วัดเชตวัน ต.หัวทุ่ง
เจ้าคณะอำเภอลอง พระครูบัณฑิตานุกูล (เมธี ปณฺฑิโต) วัดดงลาน ต.บ้านปิน
รองเจ้าคณะอำเภอลอง รูปที่ ๑ พระครูสิริสุเมธากร (อ้ม ฐิตเมโธ ป.ธ.๕) วัดบ้านปง ต.ต้าผามอก
รองเจ้าคณะอำเภอลอง รูปที่ ๒ พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (สมจิตร อธิปญฺโญ) วัดทุ่งแล้ง ต.ทุ่งแล้ง
๓. เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น พระครูโกศลพิพัฒนคุณ (เสนาะ กตสาโร) วัดปงท่าข้าม ต.ปงท่าข้าม
รองเจ้าคณะอำเภอสูงเม่น พระครูวีรการโกวิท (กิจเมธี) วัดดอนมูล ต.ดอนมูล
๔. เจ้าคณะอำเภอเด่นชัย พระครูสุธรรมกิตติวงศ์ (กิตติพงศ์) วัดพงป่าหวาย ต.ปงป่าหวาย
รองเจ้าคณะอำเภอเด่นชัย พระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ์ (มนตรี ธมฺมเมธี) วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม
๕. ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอร้องกวาง พระครูกิตติชัยวัฒน์ (เหลือง) วัดวังหม้อ ต.ทุ่งศรี
เจ้าคณะอำเภอร้องกวาง พระครูวิทิตธรรมวิมล วัดแม่ยางเปี้ยว ต.แม่ยางฮ่อ
รองเจ้าคณะอำเภอร้องกวาง พระครูโอภาสสีลวิสุทธิ์ (ศรีนวล) วัดวังหม้อ ต.ทุ่งศรี
๖. เจ้าคณะอำเภอสอง พระครูวรธรรมสาร (สมพร สุจิตฺโต) วัดทุ่งน้าว ต.ทุ่งน้าว
รองเจ้าคณะอำเภอสอง พระครูมงคลธรรมรักษ์ วัดคุ้มครองธรรม ต.บ้านกลาง
๗. ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงไข่ พระครูวิจิตรพัฒนพิมล (เจตน์) วัดแม่คำมีรัตนปัญญา ต.แม่คำมี
เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงไข่ พระครูสุตพัฒนกิตติ์ (กิตติศักดิ์ ป.ธ.๕) วัดหนองม่วงไข่
๘. ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวังชิ้น พระครูชินศาสน์สาทร วัดวังขอน
เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น พระครูวิจิตรธรรมสาธก (ชาญชัย ป.ธ.๓) วัดสัมฤทธิบุญ ต.แม่เกิ๋ง
รองเจ้าคณะอำเภอวังชิ้น พระมหาสมจิตร อุปลฺวณฺโณ ป.ธ.๗ วัดสัมฤทธิบุญ ต.แม่เกิ๋ง
๙. เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ (ธ) พระครูภาวนาปัญญาคุณ วิ. วัดป่าเวียงทอง
จังหวัดน่าน
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน พระครูสิรินันทวิทย์ (สมบัติ รตนปญฺโญ, น.ธ.เอก, ป.ธ.๕) วัดดอนมูล อำเภอเมืองน่าน
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน พระครูปริยัตินันทสุธี (มารวย ชวนปญฺโญ, น.ธ.เอก, ป.ธ.๖) วัดพญาภู พระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน พระครูอุปถัมภ์นันทวัฒน์ (อรรถพล กิตฺติโสภโณ, น.ธ.เอก) วัดสมุน อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดเชียงราย
๑. เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย พระครูสิริธรรมนิวิฐ (ทองเย็น ธมฺมวโร, พธ.บ.,ค.ม.) วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเชียงราย
รองเจ้าคณะอำเมืองเชียงราย พระครูสิริกิจจาทร (สุพรรณ สิริปญฺโญ, พธ.บ.) วัดศรีเกิด อำเภอเมืองเชียงราย
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย พระครูศรีรัตนากร (ทองสุข ปญฺญาสโข, น.ธ.เอก,ป.ธ.๖) วัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย
๒. เจ้าคณะอำเภอแม่ลาว พระครูสุนทรปภากร (ประกิต ปภากโร, พธ.บ.) วัดบุญเรือง อำเภอแม่ลาว
รองเจ้าคณะอำเภอแม่ลาว พระครูพิพัฒน์กัลยาณกิจ วัดดอนจั่น อำเภอแม่ลาว
๓. เจ้าคณะอำเภอพาน พระครูพิพิธพัฒนโกวิท (ภานุวัฒน์ วุฑฺฒิจารี, ป.ธ.๖) วัดทุ่งพร้าว อำเภอพาน
รองเจ้าคณะอำเภอพาน พระครูสุจิณกัลยาณธรรม (วิเชียร กลฺยาโณ) วัดศรีเมืองมูล อำเภอพาน
๔. เจ้าคณะอำเภอเทิง พระครูอุดมคณาภิรักษ์ (สุทธิพงศ์ สุวีโร, ป.ธ.๔) วัดอำมาตย์ อำเภอเทิง
รองเจ้าคณะอำเภอเทิง พระครูรัตนธรรมประทีป (ณรงค์ฤทธิ์) วัดพระนาคแก้ว อำเภอเทิง
รองเจ้าคณะอำเภอเทิง พระครูสิริคันธวงศ์ วัดงิ้วใหม่ อำเภอเทิง
๕. เจ้าคณะอำเภอแม่ฟ้าหลวง พระครูศรีพัฒนกิตติ์ (เอกชัย กิตฺติวฒฺนเมธี, ป.ธ.๖) วัดแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง
๖. เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พระครูวิสิฐวรนารถ (ทองอินทร์ ปิยวณฺโณ ) วัดดงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
๗. เจ้าคณะอำเภอป่าแดด พระครูพิพิธธรรมสาทร (บรรเจิด อคฺคธมฺโม) วัดป่าแงะเมืองชุม อำเภอป่าแดด
๘. เจ้าคณะอำเภอแม่จัน พระครูอุปถัมภ์วรการ (บุญช่วย) วัดป่าซาง อำเภอแม่จัน
รองเจ้าคณะอำเภอแม่จัน พระครูประพัฒน์ธรรมโชติ (สังวาล ธมฺมโชโต,ป.ธ.๓) วัดป่าบงหลวง อำเภอแม่จัน
รองเจ้าคณะอำเภอแม่จัน พระครูศุภกิจประยุต (แสวง) วัดสันกอง อำเภอแม่จัน
๙. เจ้าคณะอำเภอดอยหลวง พระครูวิสาลบุญสถิต (ประเสริฐ) วัดหนองอ้อ อำเภอดอยหลวง
๑๐. เจ้าคณะอำเภอพญาเม็งราย พระครูโกศลกิจจานุกิจ (บุญมา) วัดสันหนองบัว อำเภอพญาเม็งราย
รองเจ้าคณะอำเภอพญาเม็งราย พระครูสิริสันตยากร (บัญญัติ,ป.ธ.๕) วัดสันติคีรี อำเภอพญาเม็งราย
๑๑. เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า พระครูนิวิฐสีลสังวร (ทวี) วัดฮ่างต่ำ อำเภอเวียงป่าเป้า
รองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า พระครูพิพิธสุตธรรม วัดสันต้นเปา อำเภอเวียงป่าเป้า
๑๒. เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน พระครูพิศาลธรรมาทร วัดป่าสักน้อย อำเภอเชียงแสน
รองเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน พระครูจิรอินโทภาส (ณัฐภูมินท์) วัดศรีบุญยืน อำเภอเชียงแสน
๑๓. เจ้าคณะอำเภอขุนตาล พระครูวรกิตติวิมล (ป.ธ.๔) วัดป่าข่า อำเภอขุนตาล
๑๔. เจ้าคณะอำเภอเวียงแก่น พระครูสถิตศีลสุนทร วัดปอกลาง อำเภอเวียงแก่น
๑๕. เจ้าคณะอำเภอแม่สรวย พระมหาสุบรรณ มหาคมฺภี (ป.ธ.๗) วัดเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย
รองเจ้าคณะอำเภอแม่สรวย พระครูสุนทรศิลปาคม (พิชัย สิริปญฺโญ) วัดแม่สรวยหลวง อำเภอแม่สรวย
๑๖. เจ้าคณะอำเภอแม่สาย พระครูวิสุทธิธรรมภาณี (จำลอง ปญฺญาวโร) วัดวิเชตร์มณี อำเภอแม่สาย
รองเจ้าคณะอำเภอแม่สาย พระครูอดุลสีลาจาร (จันทร์ทิพย์) วัดป่ายาง อำเภอแม่สาย
๑๗. เจ้าคณะอำเภอเชียงของ พระครูบวรรัตนธรรม วัดสบสม อำเภอเชียงของ
รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ พระครูสุวัฒน์สิกขการ วัดศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
๑๘. เจ้าคณะอำเภอเวียงชัย พระครูรัตนชัยคุณ (อ่อนแก้ว ปญฺญาวโร) วัดราษฎร์ชุมพล อำเภอเวียงชัย
รองเจ้าคณะอำเภอเวียงชัย พระครูพิธานพิพัฒนคุณ (จรัญ จิตฺตปญฺโญ) วัดพนาลัยเกษม อำเภอเวียงชัย
รองเจ้าคณะอำเภอเวียงชัย พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ ธณปญฺโญ) วัดพนาลัยเกษม อำเภอเวียงชัย

คณะสงฆ์ภาค 7 แก้

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ์ วัดจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. เจ้าคณะอำเภอขุนยวม พระครูอนุศาสน์โกศล วัดโพธาราม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. เจ้าคณะอำเภอปาย พระครูอนุสารปุญญาคม วัดแม่นาเติงใน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง พระครูอนุกูลบุญกิจ วัดชัยลาภ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รองเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล วัดสุพรรณรังษี อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย พระครูญาณสัมปยุต วัดแม่ลาน้อย
6. เจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า ว่าง
7. เจ้าคณะอำเภอสบเมย พระสมุห์จีระศักดิ์ จิรธมฺโม วัดอมราวาส อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะสงฆ์ภาค 9 แก้

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดขอนแก่น
๑. เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ (จำเริญ ปสุโต ป.ธ.๖) วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น พระครูสุธีกิตติวรญาณ (อดุลย์ กิตฺติญาณเมธี ป.ธ.๗) วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น พระครูศรีปริยัติบัณฑิต (ปพน กตสาโร ป.ธ.๖) วัดเทพปูรณาราม อำเภอเมืองขอนแก่น
๒. เจ้าคณะอำเภอกระนวน พระครูปริยัติสารกิจ (ทองดำ ธเนโส ป.ธ.๔) วัดจอมแจ้ง อำเภอกระนวน
รองเจ้าคณะอำเภอกระนวน พระครูปริยัติสุวิธาน (ณัฐพงศ์ รกฺขิโต ป.ธ.๔) วัดนามูลพุทธาวาส อำเภอกระนวน
รองเจ้าคณะอำเภอกระนวน พระครูวิสุทธิธีรคุณ (ประวัติ เขมิโก ป.ธ.๔) วัดศรีจันทร์ อำเภอกระนวน
๓. เจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง พระครูพิทักษ์กิจจานุกูล (มงคล) วัดศิริพนปุญญาวาส อำเภอเขาสวนกวาง
รองเจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง พระครูกิตติสารญาณ (บุญ) วัดสระกัญญาราช
๔. เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย พระครูโพธิวชิราภรณ์ (วชิร) วัดมัชฌิมาวาส อำเภอโคกโพธิ์ไชย
รองเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย พระครูสุวรรณสารสิทธิ์ วัดสระทอง อำเภอโคกโพธิ์ไชย
๕. เจ้าคณะอำเภอชนบท ว่าง วัด- อำเภอชนบท
รองเจ้าคณะอำเภอชนบท พระครูอุดมธรรมสโรภาส (อนุชิต) วัดแท่นศิลา อำเภอชนบท
๖. เจ้าคณะอำเภอชุมแพ พระครูรังษีธรรมสาร (จูม) วัดราษี อำเภอชุมแพ
รองเจ้าคณะอำเภอชุมแพ พระครูศรีทัศนคุณ (สนิท ป.ธ.๖) วัดกลางสว่าง อำเภอชุมแพ
รองเจ้าคณะอำเภอชุมแพ พระครูเกษมปัญญาภิรักษ์ (กฤษณะพงษ์ ป.ธ.๓) วัดสระแก้ว อำเภอชุมแพ
๗. เจ้าคณะอำเภอซำสูง พระครูโอภาสกิจจานุกิจ (สุบิน) วัดโพธิ์ชัย อำเภอซำสูง
รองเจ้าคณะอำเภอซำสูง พระครูศีลสารโสภิต (ใหม่) วัดศรีสำราญ อำเภอซำสูง
๘. เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง พระครูสิทธิสารโสภณ (ทวีศักดิ์) วัดสระชัย อำเภอน้ำพอง
รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง พระครูสุตศาสนการ (ไพฑูรย์ ป.ธ.๔) วัดพุทธเกษม อำเภอน้ำพอง
รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง พระมงคลปริยัติธาดา (อุเทียน ป.ธ.๗) วัดชัยศรี อำเภอน้ำพอง
๙. เจ้าคณะอำเภอโนนศิลา พระครูสิริสังวรธรรม (รัชชานนท์ ป.ธ.๕) วัดสว่างน้ำใส อำเภอโนนศิล
รองเจ้าคณะอำเภอโนนศิลา พระครูพิมลปัญญาสาร (จันทรา) วัดอัมพวัน อำเภอโนนศิลา
๑๐. เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ พระครูมงคลสารกิจ (ทองหลาง) วัดศิริชัยมงคล อำเภอบ้านไผ่
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ พระครูปริยัติสารวิสุทธิ์ (ปิยะวัฒน์ ป.ธ.๓) วัดศรีบุญเรือง อำเภอบ้านไผ่
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ ว่าง วัด- อำเภอบ้านไผ่
๑๑. เจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง พระครูสิริปริยัติสาร (สุบรรณ์ ป.ธ.๕) วัดบูรพาราม อำเภอบ้านฝาง
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์ (จริส) วัดเกาะแก้ว อำเภอบ้านฝาง
๑๒. เจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด พระครูวิริยคุณสาร (สมศรี) วัดพิมลธรรมาราม อำเภอบ้านแฮด
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี ป.ธ.๙ วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น
๑๓. เจ้าคณะอำเภอเปือยน้อย พระครูอัมพวันสารกิจ (วิทยา) วัดอัมพวัน อำเภอเปือยน้อย
รองเจ้าคณะอำเภอเปือยน้อย พระครูประโชติสารนิวิฐ (สุเมธ) วัดธาตุกู่ทอง อำเภอเปือยน้อย
๑๔. เจ้าคณะอำเภอพระยืน พระครูสุตสารานุกูล (ชัยชาญ ป.ธ.๔) วัดศรีตาล อำเภอพระยืน
รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ป.ธ.๔) วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น
๑๕. เจ้าคณะอำเภอพล พระครูสิริพลญาณพิสุทธิ์ (สวัสดิ์ สจฺจวาที ป.ธ.๕) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอพล
รองเจ้าคณะอำเภอพล พระครูประภัศร์ธรรมนิเทศ วัดสะอาด อำเภอพล
รองเจ้าคณะอำเภอพล พระครูธีรธรรมสาร วัดศรีหงษ์ทอง อำเภอพล
๑๖. เจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน พระครูอมรสารคุณ วัดท่ากระบือ อำเภอภูผาม่าน
รองเจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน พระครูปัญญาวรดิตถ์ (คำภา ป.ธ.๔) วัดท่ากระบือ อำเภอภูผาม่าน
๑๗. เจ้าคณะอำเภอภูเวียง พระครูสารพัฒาทร ป.ธ.๔ วัดมิ่งเมืองพัมนาราม อำเภอภูเวียง
รองเจ้าคณะอำเภอภูเวียง พระครูศรีชยานุวัตร (ไพจิตร ป.ธ.๖) วัดมิ่งเมืองพัมนาราม อำเภอภูเวียง
รองเจ้าคณะอำเภอภูเวียง พระครูปัญญาสารโชติ วัดสว่างเลิงแสง อำเภอภูเวียง
๑๘. เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี พระครูอนุกูลสารธรรม ป.ธ.๔ วัดโพธิ์กลาง อำเภอมัญจาคีรี
รองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี พระครูสารปิยธรรม ป.ธ.๓ วัดสะอาด อำเภอมัญจาคีรี
รองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี พระครูอรุณสารเขต วัดโนนทอง อำเภอมัญจาคีรี
๑๙. เจ้าคณะอำเภอเวียงเก่า พระครูสุตธรรมานุกูล (ทอมสัน ป.ธ.๓) วัดนายมวราราม อำเภอเวียงเก่า
รองเจ้าคณะอำเภอเวียงเก่า พระครูปิยสารสุนทร วัดสะพานขาว อำเภอเวียงเก่า
๒๐. เจ้าคณะอำเภอแวงน้อย พระครูเกษมนันทสาร วัดท่าละหาน อำเภอแวงน้อย
รองเจ้าคณะอำเภอแวงน้อย พระครูสถิตธรรมวรคุณ (สนิท) วัดทรงศิลา อำเภอแวงน้อย
รองเจ้าคณะอำเภอแวงน้อย พระครูปริยัติกิจโสภณ (ประจักษ์ ปิยทสฺสี ป.ธ.๔) วัดเทวราช อำเภอแวงน้อย
๒๑. เจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่ พระครูอนุรักษ์ลัฏฐิวัน วัดลัฏฐิวัน อำเภอแวงใหญ่
รองเจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่ พระมหาพฤหัสบ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๓ วัดทรงธรรม อำเภอแวงใหญ่
๒๒. เจ้าคณะอำเภอสีชมพู พระครูโสภณวชิรธรรม ป.ธ.๔ วัดสีชมพู อำเภอสีชมพู
รองเจ้าคณะอำเภอสีชมพู พระครูปริยัติภัทรวิธาน (น้อย กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๔) วัดสามัคคยาราม อำเภอสีชมพู
รองเจ้าคณะอำเภอสีชมพู พระมหาอานนท์ ชวนาภิภู ป.ธ.๙ วัดพิบูลย์ อำเภอสีชมพู
๒๓. เจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ พระครูสุนทรสารญาณ วัดโนนงาม อำเภอหนองนาคำ
รองเจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ พระครูสันติโพธิธรรม วัดโพธยาราม อำเภอหนองนาคำ
๒๔. เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห ป.ธ.๗ วัดโพธิ์ทอง อำเภอหนองเรือ
รองเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ พระครูสิทธิสารโสภิต (อร่าม ป.ธ.๔) วัดสิทธิการาม อำเภอหนองเรือ
รองเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ พระครูปริยัติรัโนภาส (สวรรค์ ป.ธ.๕) วัดสระโอภาวาส อำเภอหนองเรือ
๒๕. เจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง พระครูสุทธปุญญสาร วัดสุทธิจิตตาราม อำเภอหนองสองห้อง
รองเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง พระครูปริยัติสารวิมล (สุภาพ ป.ธ.๔) วัดนิเวศน์วิทยาราม อำเภอหนองสองห้อง
รองเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง พระครูสิริสีลคุณ (บุญเลย) วัดชัยศรี อำเภอหนองสองห้อง
๒๖. เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์ พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี ป.ธ.๗ วัดเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์
รองเจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์ พระครูวุฒิสารวิมล (เขียน) วัดโพธิ์สง่า อำเภออุบลรัตน์
จังหวัดร้อยเอ็ด
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พระครูสุวรรณสรานุกิจ (นรินทร์ ป.ธ.๔) วัดสระทอง อำเภอเมือง
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พระครูปริยัติวัฒนโชติ (สุภีร์  ป.ธ.๔) วัดสระแก้ว  อำเภอเมือง
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พระครูปิยชัยกิจจานุกูล (สรสิช) วัดสระทอง อำเภอเมือง
2. เจ้าคณะอำเภอโพนทอง พระครูสุวรรณโพธาภิบาล วัดโพธิ์ร้อยต้น
รองเจ้าคณะอำเภอโพนทอง พระครูพินิตยติการ วัดเทพยุดาราม  
รองเจ้าคณะอำเภอโพนทอง พระครูวรปัญญาประสุต (สุนทร  ป.ธ.๓) วัดศรีวิไลมงคล  
3. เจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ พระครูโสภิตปัญญาภรณ์ (ชาย ป.ธ.๓) วัดเหนือ  
รองเจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ พระครูวิเวกสุตาภรณ์ (สมเดช ป.ธ.๓) วัดโนนสว่าง  
รองเจ้าคณะอำเภอเสลภูมิ พระครูขันติวราภิรม (อำนวย) วัดขันตินิวาส  
4. เจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ พระครูสุตกิจวิมล (บุญสม ป.ธ.4) วัดกลาง
รองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ พระครูสุนทรปัญญาวิมล วัดไตรภูมิ
รองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ พระครูปริยัติกิจจารักษ์ วัดธาตุนาใหญ่
5. เจ้าคณะอำเภอพนมไพร พระครูปริยัติสันติธรรม(วานิช) ป.ธ.4 วัดบ้านชาติ
รองเจ้าคณะอำเภอพนมไพร พระครูประทีปปัญญาภรณ์ วัดสุจิตตาราม  
รองเจ้าคณะอำเภอพนมไพร พระครูปริยัติคุณานุกูล (แสงจันทร์ ป.ธ.๔) วัดหนองผือ  
6. เจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย พระครูปุญวราภรณ์ (บุญมี  ป.ธ.๓) วัดป่ายาง
รองเจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย พระครูสุวัฒนวีรธรรม (สวัสดิ์) วัดไทรทอง
รองเจ้าคณะอำเภอเกษตรวิสัย พระครูวิโรจน์คุณากร วัดเหล่าเสือ  
7. เจ้าคณะอำเภออาจสามารถ พระครูโอภาสพิพัฒน์ วัดเสมาท่าค้อ  
รองเจ้าคณะอำเภออาจสามารถ พระครูอุบลเขมาภรณ์ (บุญจันทร์ ป.ธ.๔) วัดอุบลบวรทิพย์  
รองเจ้าคณะอำเภออาจสามารถ พระครูประพัฒน์วรธรรม วัดกลางขี้เหล็ก  
8. เจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี พระครูเอกุตตรสตาธิคุณ (สมเดช) ป.ธ.๔ วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง)
รองเจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี พระครูบัณฑิตานุรักษ์ วัดโกศลรังสฤษฎิ์  
รองเจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี พระครูวาปีจันทคุณ วัดหนองแคน
9. เจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน พระครูประภัสร์สิทธิคุณ วัดหนองคู
รองเจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน พระครูศุภจริยาภิวัฒน์ วัดไตรภูมิ  
รองเจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน พระครูวาปีสิริธรรม วัดสว่างหนองแวง
10. เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ พระครูโพธิวีรคุณ (สมศรี) วัดโพธิการาม  
รองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ พระครูดิตถธรรมานุกูล (ถวิน) วัดท่าม่วง  
รองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ พระครูสุนทรวนาภิรม วัดป่าอุทยาน
11. เจ้าคณะอำเภอหนองพอก พระครูอรุณสิริวัฒน์ (สมศักดิ์) รก. วัดแสงอรุณผดุงสันต์
รองเจ้าคณะอำเภอหนองพอก พระครูสุจิตธรรมโสภณ วัดศรีสว่างอารมณ์
รองเจ้าคณะอำเภอหนองพอก พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต วัดหนองโมงบูรพาราม ตำบลรอบเมือง
12. เจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง พระครูวรธรรโมภาส วัดบ้านผำใหญ่
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง พระมหาสาคร สาคโร วัดเมืองสรวงเก่า
13. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย พระมหาประสาร ภทฺรเวที ป.ธ.๗ วัดป่ามหาศาลาม  
รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย พระครูปทุมสราภิรักษ์ วัดสระปทุม
รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย พระครูปลัดธรรมสรณ์ จตฺตมโล ,ดร. วัดสว่างสระทอง
14. เจ้าคณะอำเภอโพนทราย พระมหาอุดร ธมฺปญฺโญ วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง)
รองเจ้าคณะอำเภอโพนทราย พระครูบวรวารีพิทักษ์ (ณรงศักดิ์ อริยวํโส ป.ธ.๓) วัดวารีกุฎาราม
15. เจ้าคณะอำเภอเมยวดี พระครูสันติประภากร วัดสว่างอรุณ  
16. เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ พระครูโกศลบวรกิจ (อ่อนสี) วัดหนองใหญ่  
รองเจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ พระครูคัมภีร์ปัญญารัตน์ บ้านบาก
รองเจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ พระครูอุดมปัญโญภาส บ้านกล้วย
17. เจ้าคณะอำเภอจังหาร พระครูจันทสารวิมล วัดวารีสวาท  
รองเจ้าคณะอำเภอจังหาร พระครูสิริประชานุกูล (กวี) วัดป่าพระศรีศากยประชาบำรุง  
รองเจ้าคณะอำเภอจังหาร พระครูปลัดหฤษฎ์  ญาณกาโร บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร
18. เจ้าคณะอำเภอเชียงขวัญ พระครูสิริสาธุวัตร (วิมล) ป.ธ.5 วัดบ้านเปลือยนอก
รองเจ้าคณะอำเภอเชียงขวัญ พระครูวิเวกธรรมานุศาสก์ (จำรัส) วัดดอนวิเวก  
19. เจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง พระครูสิริธรรมโกวิท (สายทอง) วัดดอนเกลือ  
รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง พระครูสุทธิวโรภาส (สะอาด) วัดท่าสะแบง  
20. เจ้าคณะอำเภอหนองฮี พระครูรัตนวิหารธรรม(มณี ฐานิสฺสโร) วัดดงเย็นมหาวิหาร
รองเจ้าคณะอำเภอหนองฮี พระครูใบฎีกาชาตรี

คณะสงฆ์ภาค 11 แก้

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดนครราชสีมา
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา พระโสภณปริยัติวิธาน (สนั่น ป.ธ.๖) วัดสะแก
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา พระครูเกษมกิจจาทร (ทองใบ) วัดพระนารายณ์มหาราช
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา พระครูปริยัติสีมาภรณ์ วัดสะแก
จังหวัดชัยภูมิ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ พระปริยัติกิจวิธาน (สมวงษ์ ป.ธ.๗) วัดชัยภูมิวนาราม
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ พระครูศรีปริยัติพิมล (ทองปาน ป.ธ.๖) วัดไพรีพินาศ
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ พระครูสิริปริยัตยานุรักษ์ วัดกลางหมื่อนแผ้ว
จังหวัดบุรีรัมย์
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พระครูโสภณธรรมโฆสิต (เพล) วัดหนองไผ่น้อย
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พระครูโสภณรมณียกิจ วัดทักษิณาวาส
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พระครูอินทวนานุรักษ์ (สมัย) วัดอินทรวนาราม
จังหวัดสุรินทร์
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูปทุมสังฆการ,ดร. (สุพรรณ , น.ธ.เอก,พธ.ด.) [4] วัดประทุมเมฆ
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูอนุวัตปัญญาภรณ์ (หาด น.ธ.เอก) วัดหนองบัว
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ น.ธ.เอก) วัดนาเกา
2. เจ้าคณะอำเภอปราสาท -ว่าง- -ว่าง-
รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูอนุสรณ์ปิยธรรม (ฮวด ) วัดสามราษฎร์บำรุง
รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูประภัศร์นวกิจ (เภาร์ ) วัดตาเบา
3. เจ้าคณะอำเภอกาบเชิง พระครูพรหมวิหารธรรม (ปล้อง พธ.บ.,รป.ม.)[5] วัดอุดมพรหมวิหาร
รองเจ้าคณะอำเภอกาบเชิง พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน วัดพรหมสุรินทร์
4. เจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูพิทักษ์สังฆกิจ(โกสุม ป.๑-๒) วัดโพธาราม
รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูวิศิษฏ์วิหารคุณ (ฉลาด) วัดป่าสังฆพงษ์
รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูสิริธีรญาณ (วีรวัฒน์ ป.ธ.๕)[6] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
5. เจ้าคณะอำเภอบัวเชด พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์ (เลียม) วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง
รองเจ้าคณะอำเภอบัวเชด พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนะพัฒน์ ป.ธ.๔)[7] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
6. เจ้าคณะอำเภอลำดวน พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ป.ธ.๖) วัดศรีรัตนาราม
7. เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครูบริหารชัยมงคล (บุญธรรม) รักษาการแทน[8] วัดชัยมงคลมุนีวาส
รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครูวิมลศีขรคุณ (บุปผา) วัดกาเจาะ
รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครูสุจิตตาภิรม (บุตรดี) วัด
8. เจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ พระครูสุธรรมวรานุรักษ์ (ปริญญา ปธ.๑-๒) วัดสหมิตรบำรุง
รองเจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ พระมหาบุญชอบ ปุญญสาทโร (ป.ธ.6) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
9. เจ้าคณะอำเภอสนม พระประทีปธรรมวงศ์ (สมพงษ์ อริยวฺงโส ป.๑-๒) วัดศรีสว่างโคกสะอาด
รองเจ้าคณะอำเภอสนม พระครูประภาสธรรมานุบาล (สมเกียรติ) วัดสว่างหนองอียอ
10. เจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสิริธรรมวิสิฐ (พรสวัสดิ์ ป.ธ.๔)[9] วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสุตพัฒนธาดา ( อดุลย์ อตุโล น.ธ.เอก,ป.ธ.๓,พธ.บ.) วัดประชาสังคม
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสิทธิปัญญาธร (สัมฤทธิ์) วัด
11. เจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ ป.ธ.๕) วัดโพธิ์ศรีสว่าง(บ้านปรีง)
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ (ประจักษ๋ ป.ธ.๔) [10] วัดโพธิพฤกษาราม
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูสังวรพรหมคุณ(อำนวย ป.ธ.๓)[11] วัดพรมเทพ
12. เจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูบุญเขตวรคุณ (สวน) วัดอิสาณ
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูประภัสร์สารธรรม (ประเทือง) วัดทุ่งไทรขะยูง
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ป.๑-๒ ) วัดดอกจานรัตนาราม
13. เจ้าคณะอำเภอจอมพระ พระครูวิวิตธรรมวงศ์ (วิจัย) วัดป่าพุทธนิมิต
รองเจ้าคณะอำเภอจอมพระ พระครูสิริปริยัติกิจธำรง วัดจอมพระ
14. เจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ พระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์ วัดพะเนารัตน์
15. เจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ พระครูจันทปัญญาภรณ์ (ขาว) วัดป่าบ้านตรวจ
รองเจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ พระครูกัลยาณธรรมโฆษ (รุ่ง) [12] วัดโมฬีวงษา
16. เจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์ พระครูศรีปริยัติยาภรณ์ (ทองสุข ป.ธ.๖) วัดปราสาทขุมดิน
17. เจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก พระมหาวิศิต ธีรวํโส (ป.ธ.9) วัดพรหมสุรินทร์
รองเจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก พระครูบรรพตสมานธรรม (พุธ) [13] วัดหิมวันบรรพต

คณะสงฆ์ภาค 14 แก้

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดนครปฐม
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคำ) วัดพะเนียงแตก อำเภอเมืองนครปฐม
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม -ว่าง-[14] วัด อำเภอเมืองนครปฐม
2. เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม) วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี
รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน) วัดโคกเขมา อำเภอนครชัยศรี
3. เจ้าคณะอำเภอสามพราน พระครูจารุวัฒนคุณ (จักรวาล) วัดหอมเกร็ด อำเภอสามพราน
4. เจ้าคณะอำเภอบางเลน พระครูปุญญาภิสันท์ (มานะ) วัดบางไผ่นารถ อำเภอบางเลน
รองเจ้าคณะอำเภอบางเลน พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร) วัดบางปลา อำเภอบางเลน
5. เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน พระครูอมรบุญญารักษ์ วัดบ่อน้ำจืด อำเภอกำแพงแสน
รองเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน พระครูโกศลธรรมรัตน์ วัดวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน
6. เจ้าคณะอำเภอดอนตูม พระศรีธีรวงศ์ (สมัย ป.ธ.9) วัดพระประโทณเจดีย์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครปฐม
7. เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล พระครูบวรธรรมานุสิฐ (สอน) วัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดสมุทรสาคร
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ (บุญเลิศ ป.ธ.4) วัดหลังศาลประสิทธิ์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร วัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
2. เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน พระครูสีลาธิการี (ถวิล) วัดหนองพะอง อำเภอกระทุ่มแบน
3. เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว พระครูจันทสุวรรณสาคร (ทองเปลว) วัดโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดกาญจนบุรี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี พระโสภณกาญจนาภรณ์ (ทอมสัน ป.ธ.๔) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง พระเมธีปรัยัติวิบูล (ศิริ ป.ธ.๙) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง พระมหาบุญรอด มหาวีโร ดร. ป.ธ.๗ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง
2. เจ้าคณะอำเภอท่าม่วง พระครูกาญจนสุตาคม (สมพงษ์ ป.ธ.๔) วัดวังขนายทายิการาม อำเภอท่าม่วง
รองเจ้าคณะอำเภอท่าม่วง -ว่าง-
3. เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา พระครูจริยาภิรัต (ประยูร นธ.เอก) วัดดงสัก อำเภอท่ามะกา
รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา พระครูวิบูลกาญจนโนภาส (สมบัติ ป.ธ.๔) วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา
4. เจ้าคณะอำเภอไทรโยค พระครูนิโครธโยคาภิรักษ์ (ป.ธ.๓) วัดน้ำตก อำเภอไทรโยค
รองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค พระครูกาญจนวุฒิกร วัดลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
รองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค พระครูกาญจนสุตาภรณ์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง
5. เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ พระครูวรกาญจนโชติ (ฉลอง) วัดปรังกาสี อำเภอทองผาภูมิ
รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ (พูลศักดิ์) วัดเขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ
6. เจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ ดร,(ศุภชัย ปธ.๕ ) วัดทุ่งมะสัง อำเภอบ่อพลอย
รองเจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย พระครูศรีกาญจนารักษ์ (สมคบ) วัดเขาวงจินดาราม อำเภอบ่อพลอย
7. เจ้าคณะอำเภอพนมทวน พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ ป.ธ.๙ วัดพังตรุ อำเภอพนมทวน
รองเจ้าคณะอำเภอพนมทวน
8. เจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ พระครูสิริกาญจนโนภาส (สมบุญ) วัดเขาวัง อำเภอเลาขวัญ
รองเจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ พระครูพิศาลจารุวรรณ วัดทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ
9. เจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์ พระวิสุทธิพงษ์เมธี ดร. (วีระ ปธ.๗) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูวุฒิกาญจนวัตร วัดถ้ำองจุ อำเภอศรีสวัสดิ์
10 เจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี พระมหาสุชาติ สิริปญฺโญ ป.ธ.๙ วัดวังกฺวิเวงการาม อำเภอสังขละบุรี
11. เจ้าคณะอำเภอหนองปรือ พระครูกาญจนธรรมธัช วัดหนองไม้เอื้อย อำเภอหนองปรือ
รองเจ้าคณะอำเภอหนองปรือ พระครูปริยัติกาณจนโสภณ วัดสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ
12. เจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา พระมหาชะโลม ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙ วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา
รองเจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา พระมหาสันติ โชติกโร ป.ธ.๙ วัดราษฎร์ประชุมชนาราม อำเภอเมือง
13. เจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย

คณะสงฆ์ภาค 16 แก้

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระสิริรัตนาภรณ์ (พิษณุ) วัดแจ้งวรวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูประโชติกิจจาภรณ์(สายัณห์) วัดท้าวราษฎร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง พระมหาบวร ปวรธมฺโม ป.ธ.๗ วัดบุญนารอบ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2. เจ้าคณะอำเภอปากพนัง พระครูขันติศรัทธาคุณ วัดบ้านงาม อำเภอปากพนัง
รองเจ้าคณะอำเภอปากพนัง พระครูพิจิตรสรคุร วัดนิโครธาราม อำเภอปากพนัง
3. เจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์ พระครูสิริวัณณาภรณ์ วัดเทพพนมเชือด อำเภอร่อนพิบูลย์
รองเจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์ พระครูสังฆรักษ์สิทธิเดช สิทธิเตโช วัดสุวรรณรังษี อำเภอร่อนพิบูลย์
4. เจ้าคณะอำเภอทุ่งสง พระครูจารุวรรณโสภิต วัดเขาปรีดีย์ อำเภอทุ่งสง
รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งสง พระครูกิตติสุตากร (ปน) วัดไทรห้อง อำเภอทุ่งสง
5. เจ้าคณะอำเภอจุฬาภรณ์ พระครูโพธยานุรักษ์ วัดโพธิวงศาราม อำเภอจุฬาภรณ์
6. เจ้าคณะอำเภอบางขัน พระครูสุจิณณธรรมโสภิต วัดไตรวิทยาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง
7. เจ้าคณะอำเภอฉวาง พระครูบัณฑิตธรรมรัต วัดควนยูง ตำบลนาแว อำเภอฉวาง
8. เจ้าคณะอำเภอช้างกลาง พระครูถาวรพิสุทธิ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง
9. เจ้าคณะอำเภอท่าศาลา พระครูวรดิตถานุรักษ์ วัดพระอาสน์ ตำบลไทรบุรี อำเภอท่าศาลา
รองเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา พระครูปัญญากิตยาธร วัดท่าสูง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา
10. เจ้าคณะอำเภอนบพิตำ พระครูภาวนารัตนวิสิฐ วัดนพรัตนาราม ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ
11. เจ้าคณะอำเภอสิชล พระครูชลธรรมวงศ์ วัดศิลาชลเขตต์ ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล
12. เจ้าคณะอำเภอหัวไทร พระครูภัทรปัญญาภรณ์ วัดหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร
13. เจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่ พระปลัดสุเพพ เทวธมฺโม วัดปากเชียร ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่
14. เจ้าคณะอำเภอชะอวด พระมหาวิสุทธิ อิสิญาโณ ป.ธ.๙ วัดดิษฐวราราม ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด
รองเจ้าคณะอำเภอชะอวด พระครูอดุลธรรมโกวิท วัดรักขิตวัน ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด
15. เจ้าคณะอำเภอลานสะกา พระครูสุธรรมคณารักษ์ วัดคีรีกันทราวาส ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสะกา
16. เจ้าคณะอำเภอขนอม พระครูสุนทรพจนบัณฑิต วัดเจดีย์หลวง ตำบลควนทอง อำเภอขนอม
17. เจ้าคณะอำเภอพิปูน พระครูขันติธรรมรัช วัดโพธาราม ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน
18. เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี พระครูบรรหารวุฒิชัย วัดพรหมโลก ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี
19. เจ้าคณะอำเภอนาบอน พระครูสีลาภิรักษ์ วัดอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน
20. เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พระครูพรหมเขตคณารักษ์ วัดวังตะวันตก ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
21. เจ้าคณะอำเภอพระพรหม พระครูวีรสุตากร วัดพระพรหม ตำบลนาพรุ อำเภอพรหมโลก
22. เจ้าคณะอำเภอทุ่งใหญ่ พระครูสถิตกาญจนคุณ วัดจันดี ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง
23. เจ้าคณะอำเภอถ้ำพรรณรา พระครูสุวรรณคูหาพิทักษ์ วัดถ้ำทองพรรณรา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา
จังหวัดชุมพร
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูบัณฑิตธรรมธาดา วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูศรีธรรมวิเทศ ป.ธ. ๖ วัดปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร
2. เจ้าคณะอำเภอหลังสวน พระครูโสรัจวรปัญญา วัดสุวรรณคีรี ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน
รองเจ้าคณะอำเภอหลังสวน พระครูนิวิฐปัญญาวุธ (สวัสดิ์) วัดดอนวาส ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
3. เจ้าคณะอำเภอสวี พระครูสิริสุธรรมคุณ ป.ธ.๕ วัดแหลมปอ ตำบลสวี ตำบลสวี
4. เจ้าคณะอำเภอท่าแซะ พระครูศรีศาสนคุณ (วิทยา ป.ธ.๖) วัดนาสร้าง ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ
5. เจ้าคณะอำเภอปะทิว พระครูธรรมโชติ (พงษ์มิตร ป.ธ.๖ ) วัดนาทุ่ง ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร
6. เจ้าคณะอำเภอละแม พระครูปริยัติกิจวิธาน ป.ธ. ๓ วัดสวนสมบูรณ์ ตำบลสวนแตง อำเภอละแม
7. เจ้าคณะอำเภอทุ่งตะโก พระมหาไพโรจน์ โอภาสจารี ป.ธ.๙ วัดขันเงิน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน
8. เจ้าคณะอำเภอพะโต๊ะ พระครูสุพัฒนโกศล (สาธร) วัดหาดสำราญ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน
จังหวัดสุรษฎร์ธานี
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูพิศาลพัฒนานุกิจ วัดพัฒนาราม (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
2. เจ้าคณะอำเภอไชยา พระครูพิทักษ์เจติยานุกูล วัดพระบรมธาตุไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา
3. เจ้าคณะอำเภอนาสาร พระครูธีรธรรมพิมล (ทิม ดร.) วัดโฉลกศิลา ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร
4. เจ้าคณะอำเภอพุนพิน พระครูสถิตวัฒนาภรณ์ (ภารดา) วัดท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
รองเจ้าคณะอำเภอพุนพิน พระครูสารโสตถิคุณ (สวัสดิ์) วัดทุ่งเชียด ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
5. เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย พระครูสิริทีปคุณากร วัดคุณาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย
6. เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง พระครูโฆสิตสรคุณ วัดอัมพาราม ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง
7. เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ พระครูวิสุทธิวุฒิคุณ วัดเขาแก้ว ตำบลทุ่งกุง อำเภอกาญจดิษฐ์
8. เจ้าคณะอำเภอท่าชนะ พระครูวรกิจโกศล วัดถ้ำใหญ่ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ
9. เจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม พระครูสุตวราภิยุต (สุริยันต์ ป.ธ. ๓ ) วัดเกษตราราม ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม
10. เจ้าคณะอำเภอเวียงสระ พระครูสิริธรรมวัฒนากร (ณัฐพงศ์ ป.ธ.๔) วัดเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
11. เจ้าคณะอำเภอพระแสง พระปลัด นนทนัฏฏ์ ชินวโร รก. วัดย่านดินแดง ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง
12. เจ้าคณะอำเภอดอนสัก พระครูไพโรจน์ธรรมรุจิ วัดดอนสัก ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
13. เจ้าคณะอำเภอบ้านตาขุน พระมหาเดชา ปญฺญาวโร ป.ธ. ๗ วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม
14. เจ้าคณะอำเภอบ้านนาเดิม พระครูวิชัยธรรมสาร (สุนทร) วัดพัฒนารมย์ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร
15. เจ้าคณะอำเภอพนม พระครูสุทธิภาตารักษ์ วัดสองพี่น้อง ตำบลคลองสก อำเภอพนม
16. เจ้าคณะอำเภอเคียนซา พระครูโกวิทนวการ วัดพุนพินใต้ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
17. เจ้าคณะอำเภอเกาะพะงัน พระครูสิริทีปรัต (นิพนธ์ ป.ธ.๕) วัดราษฎร์เจริญ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน
18. เจ้าคณะอำเภอชัยบุรี พระครูพิทักษ์สุวรรณเขต วัดสมัยสุวรรณ ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี

คณะสงฆ์ภาค 17 แก้

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดภูเก็ต
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ วัดกิตติสังฆาราม ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต
2. เจ้าคณะอำเภอกระทู้ พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม (ป.ธ.๙) วัดสิริสีลสุภาราม ตำบล ฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต
3. เจ้าคณะอำเภอถลาง พระครูพรหมประภัสสร วัดเทพวนาราม ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
จังหวัดตรัง
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร (ป.ธ.๗) วัดนิโครธาราม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง พระพระครูสังวรธรรมวิมล (น.ธ.เอก,) วัดสาริการาม ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง
2. เจ้าคณะอำเภอห้วยยอด พระครูวิริยกิจโสภิต (ประทิพย์) รก. วัดน้ำพราย ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด
3. เจ้าคณะอำเภอย่านตาขาว พระครูอาทรกิตยานุกูล(ศิริ) วัดตันตยาภิรม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
4. เจ้าคณะอำเภอสิเกา พระครูศรีรัตนาภิวุฒิ วัดเขาแก้ว ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา
5. เจ้าคณะอำเภอกันตัง พระครูสังวรธรรมโชติ (บุญโชค) รก. วัดโคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง
6. เจ้าคณะอำเภอปะเหลียน พระครูทีฆเขตตาภิรักษ์ (วัชรชัย) รก. วัดทุ่งยาว ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน
7. เจ้าคณะอำเภอวังวิเศษ พระครูมหาเขตตารักษ์ (จรัญญา) รก. วัดทุ่งหลวง ตำบลมะปราง อำเภอห้วยยอด
8. เจ้าคณะอำเภอนาโยง พระมหาโอทก อริยปคุโณ (ป.ธ.๗,ดร.) รก. วัดมัชฌิมภูมิ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
9. เจ้าคณะอำเภอรัษฏา พระครูรัษฏาเขตตคณารักษ์ วัดคลองเขาจันทร์ ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา
จังหวัดกระบี่
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูศรีธรรมาวุธ วัดโภคาจูฑามาตย์ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่
2. เจ้าคณะอำเภออ่าวลึก พระครูสุวิมลธรรมานุกูล (อรุณ) วัดนาเหนือ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก
3. เจ้าคณะอำเภอคลองท่อม พระเมธีธรรมากร ( ป.ธ.๙) วัดเขาต่อ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา
4. เจ้าคณะอำเภอลำทับ พระศรีรัตนสุธี (สำอาง ป.ธ.๙) วัดแก้วนิโกรธาราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่
5. เจ้าคณะอำเภอปลายพระยา พระมหาญาณพล ญาณปญฺโญ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก
6. เจ้าคณะอำเภอเขาพนม พระครูศรีรัตนาภิราม ป.ธ.๖ วัดควนสบาย ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่
7. เจ้าคณะอำเภอเหนือคลอง พระครูปริยัติธรรมาวุธ ดร. วัดธรรมาวุธสรณาราม ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง
จังหวัดพังงา
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระภาวนาธรรมาภิรม วัดสามัคคีธรรม ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี
2. เจ้าคณะอำเภอทับปุด พระครูถิรธรรมรัต วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด
3. เจ้าคณะอำเภอตะกั่วทุ่ง พระครูวรธรรมพิมล ( น.ธ.เอก) วัดดอน ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
4. เจ้าคณะอำเภอท้ายเหมือง พระครูวรคุณานุกูล วัดลุมพินี ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง
5. เจ้าคณะอำเภอตะกั่วป่า พระครูพิพัฒน์คมนียเขต รก. วัดคมนียเขต ตำบลคิกคัก อำเภอตะกั่วป่า
6. เจ้าคณะอำเภอกะปง พระมหาเชษฐ์ ภูริจิตฺโต วัดปาโมกข์ ตำบลท่านา อำเภอกะปง
7. เจ้าคณะอำเภอคุระบุรี พระมหานครินทร์ อนาลโย วัดบางครั่ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี
จังหวัดระนอง
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูอุปนันทโสภณ (โสภณ) (รรจ.ใหม่) วัดอุปนันทาราม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง
2. เจ้าคณะอำเภอละอุ่น พระครูวิเชียรธรรมวงศ์ วัดปุญญาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น
3. เจ้าคณะอำเภอกระบุรี พระครูกิตติธรรมพินิจ วัดนิคมปากจั่น ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี
4. เจ้าคณะอำเภอกะเปอร์ พระครูสุนทรปริยัติคุณ (บุญเยี่ยม) วัดวารีบรรพต ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง

คณะสงฆ์ภาค 18 แก้

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดสงขลา
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา พระครูวิรัตธรรมโชติ (มีชัย, น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสงขลา
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา พระครูสถิตรัตนบรรพต (ณพฤทธิ์,น.ธ.เอก,) วัดเขาแก้ว อำเภอเมืองสงขลา
2. เจ้าคณะอำเภอสิงหนคร พระมหาบุญทิพย์ กิตติโสภโณ (ป.ธ.๗) วัดธรรมโฆษณ์ อำเภอสิงหนคร
รองเจ้าคณะอำเภอสิงหนคร พระครูปริยัติกิจจาภิรม (กระจาย,น.ธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดเขาน้อย อำเภอสิงหนคร
3. เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ พระครูปุญญาพิศาล ( น.ธ.เอก) วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ
รองเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ พระครูนันทสารกิจ(นธ.เอก) วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ
4. เจ้าคณะอำเภอระโนด พระครูวรสุตาธิคุณ (ประเสริฐ,นธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดสามบ่อ อำเภอระโนด
รองเจ้าคณะอำเภอระโนด พระครูโกวิทย์ปัญญารัตน์ (นธ.เอก,พธ.บ) วัดสามบ่อ อำเภอระโนด
5. เจ้าคณะอำเภอกระแสสินธุ์ พระมหาธนู ปญฺญาวฑฺโฒ (ป.ธ.๙,พธ.บ) วัดเอก อำเภอกระแสสินธุ์
6. เจ้าคณะอำเภอควนเนียง รก. พระครูโสภณจริยาภินันท์ (แต็ก,นธ.โท,) วัดโคกเมือง อำเภอควนเนียง
รองเจ้าคณะอำเภอควนเนียง พระครูโสภณจริยาภินันท์ (แต็ก,นธ.โท,) วัดโคกเมือง อำเภอควนเนียง
7. เจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์ (จวง,นธ.เอก) วัดใหม่ทุ่งคา อำเภอรัตภูมิ
รองเจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ พระครูปริยัติธรรมวิธาน (พริ้ม,นธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดใสท้อน อำเภอรัตภูมิ
8. เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ พระครูประกิตศาสนการ (นิคม,นธ.เอก) วัดบางหยี อำเภอบางกล่ำ
9. เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ พระครูอุทัยธรรมธาดา (อุเทน,นธ.เอก) วัดม่วงค่อม อำเภอหาดใหญ่
รองเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ พระครูพิพัฒนโชติ ( ทอง,นธ.เอก) วัดดอน อำเภอหาดใหญ่
รองเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ พระครูศรีธรรมคุณากร (เฉี้ยง, นธ.เอก,ป.ธ.๖,พธ.บ) วัดศีรษะคีรี อำเภอหาดใหญ่
10. เจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง พระครูสิทธิสุตกรณ์ (สุเมต,นธ.เอก,ป.ธ.๓) วัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง
11. เจ้าคณะอำเภอนาหม่อม พระมหากิตติพัฒน์ สิริธมฺโม (ป.ธ.๗) วัดนามหม่อม อำเภอนาหม่อม
12. เจ้าคณะอำเภอจะนะ พระครูธีรสุตคุณ (ธีรวุธ,นธ.เอก) วัดขุนทอง อำเภอจะนะ
รองเจ้าคณะอำเภอจะนะ พระครูวิศิษฏ์สารธรรม (สุทธิ,น.ธ.เอก,พธ.บ) วัดสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ
13. เจ้าคณะอำเภอนาทวี พระครูโอภาสวุฒิคุณ (สว่าง ,นธ.เอก,พธ.ม) วัดนาปรังประชาราม อำเภอนาทวี
รองเจ้าคณะอำเภอนาทวี พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร (สมศักดิ์ ,น.ธ.เอก,ปร.ด.) วัดลำชิง อำเภอนาทวี
14. เจ้าคณะอำเภอเทพา พระครูเมตตาธรรมรัต (ไมตรี,นธ.เอก) วัดสุริยาราม อำเภอเทพา
รองเจ้าคณะอำเภอเทพา พระครูโสตถิธีรคุณ (สายัณห์,น.ธ.เอก,รป.ม) วัดคงคาสวัสดิ์ อำเภอเทพา
15. เจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อย พระครูอรรถกิจไพศาล ( อนันต์, นธ.เอก,พธ.บ) วัดสะบ้ายย้อย อำเภอสะบ้าย้อย
รองเจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อย พระครูญาณโกศล (กล้าย,น.ธ.โท) วัดถ้ำตลอด อำเภอสะบ้าย้อย
16. เจ้าคณะอำเภอสะเดา พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์,นธ.เอก,ศศ.ม) วัดยางทอง อำเภอสะเดา
รองเจ้าคณะอำเภอสะเดา พระครูประโชติกิจโกศล (ธนโชติ ,น.ธ.เอก,ปร.ด) วัดหัวถนน อำเภอสะเดา
จังหวัดพัทลุง
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูกาแก้ว (น.ธ.เอก,ป.ธ.๓) วัดโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูปริยัติอัมพวาทร (น.ธ.เอก,) วัดอัมพวนาราม อำเภอเมืองพัทลุง
2. เจ้าคณะอำเภอศรีนครินทร์ พระครูสุตธรรมาภิรักษ์ (ฟอง.นธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดลำกะ อำเภอศรีนครินทร์
3. เจ้าคณะอำเภอควนขนุน รก. พระครูศาสนกิจจาทร (น.ธ.เอก,) วัดลานแซะ อำเภอควนขนุน
รองเจ้าคณะอำเภอควนขนุน พระครูศาสนกิจจาทร (น.ธ.เอก,) วัดลานแซะ อำเภอควนขนุน
4. เจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน พระครูอุดมสุวรรณสถิตย์ (นธ.เอก,) วัดสุวรรณประดิษฐาราม อำเภอเขาชัยสน
รองเจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน พระมหานพสิน เขมธมฺโม (น.ธ.เอก,) วัดบรรพตพินิต อำเภอเขาชัยสน
5. เจ้าคณะอำเภอปากพะยูน พระครูขันตยารภิวัฒน์ (น.ธ.เอก,) วัดดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน
รองเจ้าคณะอำเภอปากพะยูน พระครูประภัศน์ธรรมวาที (น.ธ.เอก,) วัดหัวเตย อำเภอปากพะยูน
6. เจ้าคณะอำเภอป่าบอน พระมหาสมบัติ ธมฺมโชโต (ป.ธ.๖,นธ.เอก,) วัดหลักสิบ อำเภอป่าบอน
7. เจ้าคณะอำเภอบางแก้ว พระครูขันติธรรมานันทื (นธ.เอก) วัดห้วยเนียง อำเภอบางแก้ว
8. เจ้าคณะอำเภอตะโหมด พระครูสุนทรกิจจานุโยค (นธ.เอก) วัดตะโหมด อำเภอตะโหมด
9. เจ้าคณะอำเภอกงหรา พระครูวิจิตรคณานุกูล (เสวียน,นธ.เอก) วัดพิกุลทอง อำเภอควนขนุน
10. เจ้าคณะอำเภอศรีบรรพต พระครูสุธรรมวัฒน์ (นธ.เอก,) วัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง
11. เจ้าคณะอำเภอป่าพะยอม พระมหาบุญฤกษ์ ฐิตปุญฺโญ (ป.ธ.๙) วัดโพรกเพรก อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดสตูล
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูวิมลธรรมรส (บัญชา, น.ธ.เอก,) วัดชนาธิปเฉลิม อำเภอเมืองสตูล
2. เจ้าคณะอำเภอควนกาหลง พระครูวุฒิญาณโสภณ (น้อย,น.ธ.เอก) วัดปาล์มพัฒนาราม อำเภอควนกาหลง
3. เจ้าคณะอำเภอละงู พระครูอดุลกิตยาภรณ์ ( น.ธ.เอก) วัดทุ่งนางแก้ว อำเภอละงู
4. เจ้าคณะอำเภอมะนัง พระครูโสภณปัญญาสาร (พิศัลย์,นธ.เอก,ป.ธ.๓) วัดนิคมพัฒนาราม อำเภอมะนัง
5. เจ้าคณะอำเภอท่าแพ พระชลมุขพิธาน (จบ,น.ธ.เอก) วัดปากบารา อำเภอละงู
6. เจ้าคณะอำเภอทุ่งหว้า พระครูโสภณพิริกิตติ ( เลี่ยน,น.ธ.เอก,) วัดทุ่งขมิ้น อำเภอทุ่งว้า
จังหวัดปัตตานี
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง-หนองจิก พระครูโกศลกิจวิธาน (สุบิน, น.ธ.เอก,) วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก
2. เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ พระครูโสภิตโพธิคุณ (จ่าง,น.ธ.เอก) วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์
3. เจ้าคณะอำเภอปานาเระ พระมหาวีรพงษ์ วีรวํโส ( น.ธ.เอก) วัดราษฎร์บูรณะ อำเภอโคกโพธิ์
4. เจ้าคณะอำเภอสายบุรี-อ.ไม้แก่น พระครูเกษมธรรมโสภณ(สันต์,นธ.เอก) วัดจุฬามณี อำเภอสายบุรี
5. เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง พระครูอุดมธรรมาธร (น.ธ.เอก) วัดปิยาราม อำเภอยะหริ่ง
6. เจ้าคณะอำเภอยะรัง-มายอ พระครูปิยกิจจานุกูล ( นธ.เอก,) วัดปิยาราม อำเภอยะหริ่ง
7. เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน พระครูนิมิตธรรมธาดา (ชอบ,นธ.เอก) วัดบุพพนิมิต อำเภอแม่ลาน
จังหวัดยะลา
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูประโชติธรรมานุยุต ( น.ธ.เอก) วัดติตถมงคล อำเภอเมือง
2. เจ้าคณะอำเภอรามัน พระครูโสภณสุตาภรณ์( น.ธ.เอก) วัดสุนทรประชาราม อำเภอรามัน
3. เจ้าคณะอำเภอยะหา-กาบัง พระสิริปัญญาคุณ ( น.ธ.เอก,ป.ธ.๗) วัดเมืองยะลา อำเภอเมือง
4. เจ้าคณะอำเภอธารโต พระมหากรกฏ เขมปญฺโญ (ป.ธ.๙,) วัดคอกช้าง อำเภอธารโต
5. เจ้าคณะอำเภอเบตง พระสุนทรวิสุทธานุวัตร (หวง,น.ธ.เอก) วัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง
6. เจ้าคณะอำเภอบันนังสะตา พระครูพิศาลประชาทร (นธ.เอก,) วัด กม.26ใน อ.บันนังสะตา
จังหวัดนราธิวาส
1. เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูพิพัฒน์บุญเขต ( น.ธ.เอก) วัดเขานาคา อำเภอเมือง
2. เจ้าคณะอำเภอตากใบ พระครูภัทรธรรมภาณี (น.ธ.เอก) วัดบุณณาราม อำเภอตากใบ
3. เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร พระครูวรปัญญาประยุต ( น.ธ.เอก,ป.ธ.๔) วัดราษฎร์สโมสร อำเภอรือเสาะ
4. เจ้าคณะอำเภอระแงะ-จะแนะ-เจาะไอร้อง พระครูการุณยวินิฐ (นธ.เอก,) วัดตันหยงมัส อำเภอระแงะ
5. เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี พระครูบริหารสังฆานุวัตร (น.ธ.เอก) วัดประชุมชลธาร อำเภอสุไหงโกลก
6. เจ้าคณะอำเภอสุไหงโกลก พระครูประกาศนคุณ (นธ.เอก,) วัดน้ำขาวยะกา อำเภอสุไหงโกลก
7. เจ้าคณะอำเภอแว้ง-สุคิริน พระครูอาทรศาสนธรรม (นธ.เอก) วัดนิคมแว้ง อำเภอแว้ง
8. เจ้าคณะอำเภอยี่งอ-บาเจาะ พระปลัดทศพล ขนฺติธโณ (นธ.เอก) วัดโคกเคียน อำเภอยี่งอ

รายนามเจ้าคณะอำเภอ (ธรรมยุติกนิกาย) แก้

อ้างอิง แก้

รายนามเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วประเทศ (ต้นฉบับจากปฏิทินศาสนา ๒๕๕๙)

 1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. เนื่องจากพระครูปิยคุณากร (สมบัติ) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 3. เนื่องจากพระครูวิจิตรการโกศล (ประดิษฐ์ ป.ธ.5) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน
 4. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1539223026171945&set=pcb.1539223876171860&type=3&theater
 5. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410564735906041&set=pcb.1410564749239373&type=1&theater
 6. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410324649263383&set=pcb.1410324809263367&type=1&theater
 7. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410307829265065&set=pcb.1410309239264924&type=1&theater
 8. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1665857100376802&set=a.1387441011551747.1073741829.100008575840069&type=3&theater
 9. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=272029216509799&set=pcb.272029239843130&type=3&theater
 10. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410233735939141&set=pcb.1410233742605807&type=1&theater
 11. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410313182597863&set=pcb.1410313242597857&type=1&theater
 12. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1673816142645584&set=a.1165687046791832.1073741828.100000516423536&type=3&theater
 13. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1673816155978916&set=pcb.1673769292650269&type=3&theater
 14. เนื่องจาก พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ลาออกจากตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม

ดูเพิ่ม แก้