พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)

พระสุนทรธรรมเมธี,ดร. (สุเทพ อาสโภ)[1] ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โดยมีราชทินนามตามสัญญาบัตรประกอบพัดยศสมณศักดิ์ว่า พระสุนทรธรรมเมธี[2]

พระสุนทรธรรมเมธี
(สุเทพ อาสโภ)
พระสุนทรธรรมเมธี(สุเทพ อาสโภ).jpg
เกิด23 กุมภาพันธ์ 2487
อุปสมบท26 เมษายน 2507
วัดวัดท่าสว่าง
จังหวัดบุรีรัมย์
สังกัดมหานิกาย
วุฒิน.ธ.เอก, ป.ธ.4, ศน.บ.(ศาสนาปรัชญา),M.A.(Edu),Ph.D.(Philosophy)
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง และรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา


ชาติกาลแก้ไข

 • พระสุนทรธรรมเมธี,ดร. (สุเทพ อาสโภ) นามเดิมชื่อว่า สุเทพ บุตรโสภา
 • เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2487 บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ต.กันทรารมย์ (เดิม ต.เมืองไผ่) อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • นามบิดา นายโระ นิทะรัมย์ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • นามมารดา นางบิน บุตรโสภา บ้านปรีเวง ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์


บรรพชาและอุปสมบทแก้ไข

 • บรรพชา เมื่อพ.ศ. 2501 โดยมี พระครูวิสุทธคันธารมย์ (จาด ธมฺมทินฺโน)วัดคันธารมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์
 • อุปสมบท เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2507 ณ พัทธสีมาวัดคันธารมย์ โดยมี พระครูวิสุทธคันธารมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระมงคลรังษี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกระสัง เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระครูบริหารนันทคุณ วัดบ้านหนองขอน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า" อาสโภ "


การศึกษาแผนกธรรม-บาลี และสายสามัญแก้ไข

 • พ.ศ. 2500 จบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนยาว อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2501 สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักศษสนศึกษาวัดคันธารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2502 สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดกทลิวนาราม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2503 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดกลาง พระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2512 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนวัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2515 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร และสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2522 สำเร็จการศึกษา ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2523 สอบได้ประกาศนียบัตรพิเศษการศึกษา (พ.กศ.) สนามสอบจังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2527 สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยปัญจาบ เมืองจันดิการ์ ประเทศอินเดีย
 • พ.ศ. 2551 สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย


งานปกครองคณะสงฆ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2525 ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง อ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2534 ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่งเป็น รองเจ้าคณะอำเภอกระสัง
 • พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะตำบลกันทรารมย์
 • พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่งเป็น พระอุปัชฌาย์ในเขตอำเภอกระสัง
 • พ.ศ. 2546 ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอพลับพลาชัย และพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพลับพลาชัย และสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์[3] และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2561 ดำรงตำแหน่ง​ผู้ปฏิบัติ​หน้าที่แทน​เจ้าคณะ​จังหวัด​บุรีรัมย์

งานด้านการศึกษาแก้ไข

สมณศักดิ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 • http://region2.prd.go.th/ewt_news.php?nid=422[ลิงก์เสีย]
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ พระมหาสุทพ ๔ ประโยค วัดท่าสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระครูอมรธรรมนิเทศก์ ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ,๕ ธันวาคม ๒๕๓๓,หน้า ๑๓
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จำนวน ๑,๐๗๕ รูป ลำดับที่ ๒๙. พระครูอมรธรรมนิเทศก์ วัดท่าสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระสุนทรธรรมเมธี ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข,๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔,หน้า ๕