เปิดเมนูหลัก

อำเภอพุทธมณฑล

อำเภอในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย
สำหรับสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ดูที่ พุทธมณฑล

อำเภอพุทธมณฑล เป็นอำเภอที่ตั้งขึ้นใหม่และมีพื้นที่กับประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดนครปฐม

อำเภอพุทธมณฑล
แผนที่จังหวัดนครปฐม เน้นอำเภอพุทธมณฑล
ดินแดนธรรมะ พระปางลีลา
การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณธรรม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอพุทธมณฑล
อักษรโรมันAmphoe Phutthamonthon
จังหวัดนครปฐม
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่76.33 ตร.กม.
ประชากร41,462 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น543.19 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์7307
รหัสไปรษณีย์73170
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
พิกัด13°48′7″N 100°19′18″E / 13.80194°N 100.32167°E / 13.80194; 100.32167
โทรศัพท์0 2441 0861
โทรสาร0 2441 0309, 0 3429 7613
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอพุทธมณฑลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์แก้ไข

 • วันที่ 1 เมษายน 2534 จัดตั้ง กิ่งอำเภอพุทธมณฑล โดยแยกพื้นที่ตำบลศาลายา ตำบลคลองโยง และ ตำบลมหาสวัสดิ์ จากอำเภอนครชัยศรี[1]
 • วันที่ 28 สิงหาคม 2534 จัดตั้งสุขาภิบาลศาลายาในท้องที่บางส่วนของตำบลศาลายา[2]
 • วันที่ 5 ธันวาคม 2539 ยกฐานะเป็น อำเภอพุทธมณฑล[3]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลศาลายาเป็นเทศบาลตำบลศาลายาด้วยผลของกฎหมาย[4]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอพุทธมณฑลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ศาลายา (Sala Ya) 6 หมู่บ้าน
2. คลองโยง (Khlong Yong) 8 หมู่บ้าน
3. มหาสวัสดิ์ (Maha Sawat) 4 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอพุทธมณฑลประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • ตำบลศาลายาแบ่งออกเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  • เทศบาลตำบลศาลายา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศาลายา (บางส่วนของหมู่ที่ 3-5 และหมู่ที่ 6 รวม 15 ชุมชน[5])
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลายา (นอกเขตเทศบาลตำบลศาลายา ได้แก่ หมู่ที่ 1-2 และบางส่วนของหมู่ที่ 3-5[6])
 • เทศบาลตำบลคลองโยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองโยงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ทั้งตำบล

ประชากรแก้ไข

ชื่อ ปีที่จัดตั้ง พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
เทศบาลตำบลศาลายา 2542
13.5
11,071
820.07
7,286
เทศบาลตำบลคลองโยง 2550 (2538)
31.63
10,306
325.82
4,232
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา 2538
18.23
10,312
565.66
6,758
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ 2539
12.97
9,773
753.50
4,239
ทั้งหมด 76.33 41,462 543.19 22,515

สถานศึกษาแก้ไข

สถานที่สำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพุทธมณฑล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (15 ง): (ฉบับพิเศษ) 1067. 31 มกราคม 2534.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลศาลายา กิ่งอำเภอพุทธมณฑล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (53 ง): (ฉบับพิเศษ) 52-54. 22 เมษายน 2535.
 3. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเหนือคลอง อำเภอนายายอาม อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอรัษฎา อำเภอพุทธมณฑล อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอชำนิ อำเภอโนนดินแดง อำเภอปางมะผ้า อำเภอสนธิ อำเภอหนองม่วง อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอบุ่งคล้า อำเภอดอนมดแดง และอำเภอลืออำนาจ พ.ศ. ๒๕๓๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (62 ก): 5–8. 20 พฤศจิกายน 2539.
 4. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับเมื่อพ้น 90 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำให้สุขาภิบาลทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลไปพร้อมกัน
 5. http://www.salayacity.com/images/pdf/annual_2018.pdf
 6. http://www.obt-salaya.go.th/about#yw0_tab_4