วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

ปีที่สำคัญแก้ไข

เดิมเป็นพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน

ประเพณีสมโภชพระบรมธาตุแก้ไข

กระทำในวันเพ็ญเดือน 3