วัดมหาพุทธาราม

วัดในจังหวัดศรีสะเกษ

วัดมหาพุทธาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ[1] สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

วัดมหาพุทธาราม
แผนที่
ที่ตั้งถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายเถรวาท มหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธมหามุนี หรือหลวงพ่อโต พระพุทธรูปประจำจังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าอาวาสพระวชิรสิทธิธาดา (สิทธานต์ สิทฺธิวโร ป.ธ.6)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ

แก้
 
พระพุทธมหามุนี หรือ หลวงพ่อโต พระประธานในพระวิหาร

วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต)[2] ได้ชื่อว่าเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2328 พระวิเศษภักดี (ท้าวชม) เจ้าเมืองศรีสะเกษคนที่ 2 ได้ย้ายเมืองศรีสะเกษจากที่ตั้งเดิม คือ บ้านโนนสามขาสระกำแพง มาตั้งที่บริเวณที่เป็นศาลหลักเมืองในปัจจุบัน ในขณะที่สร้างเมืองนั้น มีคนไปพบ "หลวงพ่อโต" ประดิษฐานอยู่ใจกลางป่าแดงโดยบังเอิญ จึงได้สร้างวัดขึ้นบริเวณที่พบองค์พระพุทธรูป และตั้งชื่อว่า "วัดพระโต" หรือ "วัดป่าแดง"[3] ได้จัดหาพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาปกครอง ก่อสร้างเสนาสนะที่จำเป็นต่าง ๆ และเจ้าเมืองศรีสะเกษคนต่อ ๆ มาไม่ว่าจะเป็นพระวิเศษภักดี (ท้าวบุญจันทร์) เจ้าเมืองศรีสะเกษคนที่ 3, พระวิเศษภักดี (โท) เจ้าเมืองศรีสะเกษ คนที่ 4 เป็นต้น กระทั่งมีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "วัดมหาพุทธาราม" ในปี พ.ศ. 2494 ต่อมาในปีพ.ศ. 2491 คณะสงฆ์ศรีสะเกษซึ่งมีพระชินวงศาจารย์ (อิ่ม องฺกุโร) ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้น ดำริจะเปลี่ยนชื่อ "วัดพระโต" หรือ "วัดป่าแดง" เป็น "วัดมหาพุทธวิสุทธาราม" แต่คณะกรรมการสงฆ์จังหวัดได้พิจารณาเห็นควรเพียง ชื่อว่า "วัดมหาพุทธาราม" จึงได้ชื่อ "วัดมหาพุทธาราม" มาตั้งแต่บัดนั้น

พ.ศ. 2465 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

 
พระอุโบสถ และพระวิหาร วัดมหาพุทธาราม

พ.ศ. 2555 โปรดเกล้า ฯ ให้ยกวัดมหาพุทธาราม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

วัดมหาพุทธาราม ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งหลาย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของคณะสงฆ์ ปัจจุบันวัดมหาพุทธาราม ได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับเจ้าอาวาส[4]

แก้

วัดมหาพุทธาราม มีจ้าอาวาสปกครองตั้งแต่อดีต ดังนี้

ลำดับ รายนาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 พระเทพวรมุนี (เสน ปญฺญาวชิโร ป.ธ.7) พ.ศ. 2497 - 2535
2 พระครูวีรเขตคณารักษ์ (มานิต วรญาโณ ป.ธ.6) พ.ศ. 2535 - 2537
3 พระเทพวรมุนี (วิบูลย์ กลฺยาโณ ป.ธ.3) รักษาการ พ.ศ. 2537 - 2538
4 พระครูศาสนกิจวิธาน (เนียม มหาปญฺโญ) พ.ศ. 2540 - 2541
5 พระราชธรรมสารสุธี (ธีรังกูร ธีรงฺกุโร ป.ธ.9) พ.ศ. 2540 - 2562
6 พระราชกิตติรังษี (บุญทัน สนฺตจิตฺโต) รักษาการ พ.ศ. 2562 - 2565
7 พระวชิรสิทธิธาดา (สิทธานต์ สิทฺธิวโร ป.ธ.6) พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
  1. ประกาศสำนกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง[1]
  2. ประวัติหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) จังหวัดศรีสะเกษ[2]
  3. วัดมหาพุทธาราม[3]
  4. ลำดับรายนามเจ้าอาวาส [4]