เปิดเมนูหลัก

อำเภอวังหิน

อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

วังหิน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นอำเภอที่มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษผ่าน

อำเภอวังหิน
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอวังหิน
คำขวัญ: วังหินถิ่นธรรมชาติ ประวัติศาตร์เมืองเก่า
ศรีนครลำดวน มากล้วนหอมแดง
รวมแหล่งอารยธรรม
วีรกรรมตากะจะบ้านดวนใหญ่
ผ้าใหมมัดหมี่ คนดีวังหิน
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°56′54″N 104°13′48″E / 14.94833°N 104.23000°E / 14.94833; 104.23000
อักษรไทยอำเภอวังหิน
อักษรโรมันAmphoe Wang Hin
จังหวัดศรีสะเกษ
พื้นที่
 • ทั้งหมด237.619 ตร.กม. (91.745 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด50,198
 • ความหนาแน่น211.25 คน/ตร.กม. (547.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์33270
รหัสภูมิศาสตร์3316
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอวังหิน หมู่ที่ 19 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

อำเภอวังหิน จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2530 ประกอบด้วยตำบลบุสูง ตำบลดวนใหญ่ ตำบลบ่อแก้ว ตำบลศรีสำราญ และตำบลธาตุ และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2536

เดิมบริเวณพื้นที่อำเภอวังหิน พบว่ามีร่องรอยของอารยธรรมและการก่อตั้งชุมชนมาตั้งแต่สมัยยุคทวารวดี โดยมีการสร้างเมืองที่มีคูเมืองล้อมรอบตามแบบอย่างของเมืองยุคทวารวดี ครั้นถึงยุคกรุงศรีอยุธยา สัณนิษฐานว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นที่ตั้งของเมืองศรีนครลำดวน ชุมชนเขมรป่าดง

ในปี พ.ศ. 2303  สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ หรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์แห่งกรุงศรีอยุธยา โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวน (บ้านดวนใหญ่)  ขึ้นเป็นเมืองชื่อ   “เมืองศรีนครลำดวน”  และแต่งตั้งตากะจะหัวหน้าชุมชนเขมรป่าดงเป็นเจ้าเมืองให้มีบรรดาศักดิ์ที่หลวงแก้วสุวรรณ และแต่งตั้งเชียงขันผู้น้องเป็นหลวงปราบ ลุถึงสมัยกรุงธนบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2319–2321 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พระเจ้าตากสิน) โปรดเกล้าฯ มีรับสั่งให้พระยาจักรี (ทองด้วง) ไปทำศึกปราบกบฏกับเวียงจันทน์ พระไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) และหลวงปราบ ได้เกณฑ์กำลังไปช่วยรบอย่างเข้มแข็งจนได้รับชัยชนะทุกครั้ง ถือว่ามีความดีความชอบจึงได้โปรดเกล้าฯ เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน[และในปีนี้เองพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน(ตากะจะ) ได้ถึงแก่อนิจกรรม พระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้หลวงปราบ (เชียงขัน)  เป็นเจ้าเมืองคนต่อมาในบรรดาศักดิ์และราชทินนามที่“พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน”   และมีพระบรมราชานุญาตให้พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน(เชียงขัน) ย้ายเมืองไปตั้งอยู่ที่บ้านแตระ    (ริมฝั่งห้วยเหนือ)   ซึ่งมีทำเลและชัยภูมิดีกว่าที่เดิม  ทั้งนี้เพราะมีลำห้วยเป็นคูน้ำธรรมชาติล้อมรอบ  และได้พระราชทานนามเมืองใหม่นี้ว่า     “เมืองคูขันธ์หรือเมืองขุขันธ์ ”  นอกจากนี้ยังได้พระราชทานนาม เจ้าเมืองใหม่ว่า  “พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน”  เมืองศรีนครลำดวนจึงกลายเป็นเพียงหมู่บ้าน  ตำบล  ต่อมาจนกระทั่งตั้งเป็นอำเภอไม่ได้เอาชื่อเดิมมาตั้งเป็นชื่ออำเภอคงตั้งชื่อตามวังน้ำว่า  “วังหิน”    เดิมอำเภอวังหินนั้น  ขึ้นอยู่กับการปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ  ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ   วังหิน  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๓๐  โดยอำเภอวังหินแยกการปกครอง    จากอำเภอเมืองศรีสะเกษ  โดยตั้งชื่อตามห้วงน้ำใกล้ที่ตั้งกิ่งอำเภอ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห้วยคล้าเรียกว่า “วังหิน” 

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอวังหินตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอวังหินแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตำบล 126 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บุสูง (Bu Sung) 22 หมู่บ้าน 5. ศรีสำราญ (Si Samran) 13 หมู่บ้าน
2. ธาตุ (That) 16 หมู่บ้าน 6. ทุ่งสว่าง (Thung Sawang) 15 หมู่บ้าน
3. ดวนใหญ่ (Duan Yai) 18 หมู่บ้าน 7. วังหิน (Wang Hin) 11 หมู่บ้าน
4. บ่อแก้ว (Bo Kaeo) 19 หมู่บ้าน 8. โพนยาง (Phon Yang) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอวังหินประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลบุสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุสูงทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลวังหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหินทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธาตุทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดวนใหญ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อแก้วทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสำราญทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งสว่างทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนยางทั้งตำบล